Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103808 - Àlgebra  CAT ESP ENG

103809 - Càlcul  CAT ESP ENG

102417 - Camps i Ones  CAT ESP ENG

103810 - Estadística  CAT ESP ENG

102416 - Estàtica i Dinàmica de Sistemes  CAT ESP ENG

102439 - Expressió Gràfica  CAT ESP ENG

102447 - Fonaments de Química  CAT ESP ENG

102405 - Balanços en Enginyeria Química  CAT ESP ENG

102412 - Equilibri Químic  CAT ESP ENG

103812 - Fonaments d'Enginyeria  CAT ESP ENG

2n curs

102397 - Aplicacions Informàtiques  CAT ESP ENG

102425 - Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial  CAT ESP ENG

103813 - Organització i Gestió d'Empreses  CAT ESP ENG

102446 - Química orgànica  CAT ESP ENG

102443 - Biologia i Bioquímica General  CAT ESP ENG

102404 - Cinètica Química  CAT ESP ENG

102414 - Circulació de Fluids  CAT ESP ENG

102436 - Electrònica i Electrotècnia  CAT ESP ENG

102396 - Experimentació en Enginyeria Química I  CAT ESP ENG

102442 - Termodinàmica Aplicada  CAT ESP ENG

3r curs

102438 - Ciència de Materials  CAT ESP ENG

102445 - Control, Instrumentació i Automatismes  CAT ESP ENG

102437 - Disseny d'Equips i Resistència de Materials  CAT ESP ENG

102415 - Enginyeria del Medi Ambient  CAT ESP ENG

102435 - Enginyeria del Procés i Producte  CAT ESP ENG

102395 - Experimentació en Enginyeria Química II  CAT ESP ENG

102394 - Experimentació en Enginyeria Química III  CAT ESP ENG

102403 - Operacions de Separació  CAT ESP ENG

102402 - Reactors  CAT ESP ENG

102444 - Simulació de Processos Químics  CAT ESP ENG

102441 - Termotècnia  CAT ESP ENG

102440 - Transmissió de Calor  CAT ESP ENG

4t curs

102434 - Projectes i Seguretat  CAT ESP ENG

102406 - Treball de Fi de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

102410 - Ampliació d'Enginyeria Bioquímica  CAT ESP ENG

102401 - Ampliació d'Operacions de Separació  CAT ESP ENG

102400 - Ampliació de Reactors Químics  CAT ESP ENG

102407 - Enginyeria Bioquímica  CAT ESP ENG

102399 - Experimentació Avançada en Enginyeria Química  CAT ESP ENG

102408 - Experimentació en Enginyeria Bioquímica  CAT ESP ENG

102398 - Fenòmens de Transport  CAT ESP ENG

103794 - Pràctiques Externes  CAT ESP ENG

102430 - Tractaments de Potabilització d'Aigües i Depuració d'Efluents Urbans  CAT ESP ENG

102429 - Tractaments de Residus Sòlids i Fonts d'Energia Renovable  CAT ESP ENG