Pla d'estudis Grau en Enginyeria Química

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Enginyeria Química

Horaris

Horaris Graus

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 39 21    
2n curs 27 33    
3r curs   60    
4t curs   6 42 12
Totals 66 120 42 12

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Biologia i Bioquímica General
- Física
- Química Inorgànica i de l'Equilibri
- Fonaments de Química
- Estadística
- Matemàtiques (anual)
- Bases de l'Enginyeria Química (anual)
- Bases d'Experimentació en Enginyeria Química
- Expressió Gràfica
- Organització i Gestió d'Empreses
- Química Orgànica
- Aplicacions Informàtiques
- Càlcul Vectorial
- Química Analítica Instrumental
- Termodinàmica Aplicada
- Transmissió de Calor i Termotècnia
- Cinètica Química
- Circulació de Fluids (anual)
3r curs 4t curs
- Reactors I
- Operacions de Separació I
- Electrònica i Electrotècnia
- Fenòmens de Transport
- Tecnologia Ambiental
- Experimentació en Enginyeria Química I
- Control, Instrumentació i Automatismes
- Enginyeria del Procés i Producte
- Disseny d'Equips i Resistència de Materials
- Simulació de Processos Químics
- Treball de Final de Grau
- Projectes i Seguretat

 

Assignatures optatives

4t curs

- Pràctiques Externes / 9 cr.
- Desenvolupament i Implantació de Sistemes de Control en la Indústria Química / 6 cr.
- Enginyeria Bioquímica / 6 cr.
- Experimentació en  Enginyeria Química II / 6 cr.
- Ètica per a l'Enginyeria  / 3 cr.
- Operacions de Separació II / 6 cr.
- Organització i Operació de Sistemes Productius / 6 cr.
- Reactors II / 6 cr.
- Tractament d'Aigües / 6 cr.
- Tractament de Residus / 3 cr.