Pla d'estudis Grau en Enginyeria Química

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Enginyeria Química

Horaris

Horaris Graus

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 39 21    
2n curs 27 33    
3r curs   60    
4t curs   6 42 12
Totals 66 120 42 12

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Biologia i Bioquímica General
- Física
- Química Inorgànica i de l'Equilibri
- Fonaments de Química
- Estadística
- Matemàtiques (anual)
- Bases de l'Enginyeria Química (anual)
- Bases d'Experimentació en Enginyeria Química
- Expressió Gràfica
- Organització i Gestió d'Empreses
- Química Orgànica
- Aplicacions Informàtiques
- Càlcul Vectorial
- Química Analítica Instrumental
- Termodinàmica Aplicada
- Transmissió de Calor i Termotècnia
- Cinètica Química
- Circulació de Fluids (anual)
3r curs 4t curs
- Reactors I
- Operacions de Separació I
- Electrònica i Electrotècnia
- Fenòmens de Transport
- Tecnologia Ambiental
- Experimentació en Enginyeria Química I
- Control, Instrumentació i Automatismes
- Enginyeria del Procés i Producte
- Disseny d'Equips i Resistència de Materials
- Simulació de Processos Químics
- Treball de Final de Grau
- Projectes i Seguretat

 

Assignatures optatives

4t curs

- Pràctiques Externes / 9 cr.
- Desenvolupament i Implantació de Sistemes de Control en la Indústria Química / 6 cr.
- Enginyeria Bioquímica / 6 cr.
- Experimentació en  Enginyeria Química II / 6 cr.
- Ètica per a l'Enginyeria  / 3 cr.
- Operacions de Separació II / 6 cr.
- Organització i Operació de Sistemes Productius / 6 cr.
- Reactors II / 6 cr.
- Tractament d'Aigües / 6 cr.
- Tractament de Residus / 3 cr.


 

 

Desprogramació d'assignatures

Les següents assignatures de 1r curs del pla 951 Grau en Enginyeria Química es desprogramen a partir del curs 2021-22:

  Estàtica i Dinàmica de Sistemes
  Expressió Gràfica
  Àlgebra
  Estadística
  Balanços en Enginyeria Química
  Equilibri Químic
  Camps i Ones
  Càlcul
  Fonaments d'Enginyeria

Calendari d’implantació

El 1r curs del pla 1461 Grau en Enginyeria Química s'inicia el curs acadèmic 2021-22.

Extinció dels estudis

El pla 951 Grau en Enginyeria Química inicia la seva extinció a partir del curs 2021-22. El 1r curs serà substituït pel pla 1461 Grau en Enginyeria Química.