Pla d'estudis Grau en Enginyeria Química

Fira virtual de graus UAB

Divendres 19 i dissabte 20 de març. Apunta't a la fira virtual de graus de la UAB: fem sessions informatives amb les professores i els professors i amb estudiants del grau que t'interessa.

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Enginyeria Química

Horaris

Horaris Graus

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 42 18    
2n curs 26 34    
3r curs   60    
4t curs   6 39 15
Totals 68 118 39 15

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.

Mencions

Menció en Enginyeria de Processos Químics
Menció en Enginyeria Ambiental
Menció en Enginyeria Bioquímica
Menció en Enginyeria de Materials

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Àlgebra
- Fonaments d'Enginyeria
- Estàtica i Dinàmica de Sistemes
- Fonaments de Química
- Estadística
 - Càlcul
- Balanços en Enginyeria Química
- Equilibri Químic
- Expressió Gràfica
- Camps i Ones
- Organització i Gestió d'Empreses
 - Química Orgànica
- Aplicacions Informàtiques
- Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial
- Biologia i Bioquímica General
- Termodinàmica Aplicada
- Experimentació en Enginyeria Química I
- Cinètica Química
- Electrònica i Electrotècnia
- Circulació de Fluids
3r curs 4t curs
- Reactors
- Operacions de Separació
- Termotècnia
- Ciència de Materials
- Transmissió de Calor
- Experimentació en Enginyeria Química II
- Enginyeria del Medi ambient
- Control, Instrumentació i Automatismes
- Enginyeria del Procés i Producte
- Disseny d'Equips i Resistència de Materials
- Simulació de Processos Químics
- Experimentació en Enginyeria Química III
- Treball de Final de Grau
- Projectes i Seguretat

 

Assignatures optatives

4t curs
- Pràctiques Externes / 9 cr.
- Química Inorgànica / 6 cr. (*)
- Anàlisi Instrumental / 3 cr. (*)
- Ètica per a l'Enginyeria  / 3 cr.


Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

Menció en Enginyeria de Processos Químics Menció en Enginyeria Bioquímica
- Fenòmens de Transport / 6 cr.
- Ampliació Operacions de Separació / 9 cr.
- Ampliació de Reactors Químics / 3 cr.
- Experimentació Avançada en Enginyeria Química / 6 cr.
- Enginyeria Bioquímica  / 6 cr.
- Enginyeria Bioquímica / 6 cr.
- Ampliació Enginyeria Bioquímica / 9 cr.
- Experimentació en Enginyeria Bioquímica / 6 cr.
- Biotecnologia Analítica / 3 cr.
- Fenòmens de Transport / 6 cr.
Menció en Enginyeria Ambiental Menció en Enginyeria de Materials (*)
- Tractaments de Potabilització d'Aigües i Depuració d'Efluents Urbans / 5 cr.
- Tractaments de Residus Sòlids i Fonts d'Energia Renovable / 5 cr.
- Tractament d'Emissions Gasoses / 5 cr.
- Depuració de Contaminants Industrials / 3 cr.
- Experimentació en Enginyeria Ambiental / 6 cr.
- Fenòmens de Transport / 6 cr.
- Comportament Mecànic dels Materials / 3 cr.
- Comportament Electrònic, Magnètic, Tèrmic i Òptic dels Materials / 6 cr.
- Estructura i Descripció dels Materials / 4,5 cr.
- Tecnologia i Aplicacions dels Materials / 7,5 cr.
- Laboratori de Propietats i Tecnologia de Materials / 6 cr.
- Reutilització, Recuperació i Reciclat dels Materials / 3 cr.

(*) Aquest curs, no s'ofereixen aquestes assignatures optatives.