Pla d'estudis Grau en Enginyeria Química

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Analitzar, avaluar, dissenyar i operar sistemes o processos, equips i instal·lacions propis de l'enginyeria química d'acord amb determinats requeriments, normes i especificacions sota els principis del desenvolupament sostenible.
 • Aplicar coneixements rellevants de les ciències bàsiques, com són les matemàtiques, la química, la física i la biologia, i també principis d'economia, bioquímica, estadística i ciència de materials, per comprendre, descriure i resoldre problemes típics de l'enginyeria química.
 • Comprendre i aplicar els principis bàsics en què es fonamenta l'enginyeria química, i més concretament: balanços de matèria, energia i quantitat de moviment; termodinàmica, equilibri entre fases i equilibri químic; cinètica dels processos físics de transferència de matèria, d'energia i de quantitat de moviment, i cinètica de la reacció química
 • Demostrar que es coneixen les diferents operacions de reacció, separació, processament de materials i transport i circulació de fluids involucrades en els processos industrials de l'enginyeria química.
 • Aplicar les tècniques d'anàlisi i síntesi de sistemes a l'enginyeria del procés i del producte.
 • Comparar i seleccionar amb objectivitat les diferents alternatives tècniques d'un procés químic.
 • Analitzar la viabilitat econòmica d'un projecte industrial d'Enginyeria Química
 • Demostrar que es comprenen els principals conceptes del control de processos d'enginyeria química.
 • Demostrar que es comprèn el paper de l'enginyeria química en la prevenció i la resolució de problemes mediambientals i energètics, d'acord amb els principis del desenvolupament sostenible.
 • Valorar, de manera estructurada i sistemàtica, els riscos per a la seguretat i la salut en un procés existent o en fase de disseny, i aplicar les mesures adequades a cada situació.
 • Demostrar que es coneix la normativa, la legislació i les regulacions pertinents a cada situació.
 • Aplicar els coneixements i les competències adquirides per elaborar un projecte d'enginyeria química.
 • Assumir els valors de responsabilitat i ètica professional propis de l'enginyeria química.
 • Aplicar el mètode científic a sistemes en què es produeixin transformacions químiques, físiques o biològiques tant a escala microscòpica com macroscòpica.
 • Participar en l'organització i la planificació d'empreses.
 • Dirigir projectes específics de l'àmbit de l'enginyeria química.
 • Aplicar els coneixements propis a l'hora de dur a terme mesures, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes i altres feines anàlogues.
 • Demostrar que es coneix, a nivell bàsic, l'ús i la programació dels ordinadors, i saber aplicar els recursos informàtics aplicables en enginyeria química.
 • Analitzar i aplicar els principis bàsics d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa i d'altres organitzacions o institucions
 • Aplicar els principis i els mètodes de qualitat.
 • Demostrar que es coneixen i se saben utilitzar els principis de teoria de circuits i màquines elèctriques

Competències transversals

 • Hàbits de pensament
 • Hàbits de treball personal
 • Treball en equip
 • Comunicació
 • Ètica i professionalitat.
 • Actitud personal
 • Gènere