Accés Grau en Enginyeria Química

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis d'origen, diferents vies d'accés:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Dibuix Tècnic (0,2)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,2)
 • Tecnologia i Enginyeria (0,2)
9,346
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Enginyeria i Tecnologia ---
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  
Acreditació professional + 40 anys  

Als alumnes que han cursat un dels cicles formatius següents, se'ls podran reconèixer des de 18 crèdits fins a 34, i incorporar-los al seu expedient acadèmic de la UAB: Anàlisi i Control, Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins, Indústria Alimentària, Indústries de Procés de  Pasta i Paper, Indústries de Procés Químic, Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat, Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària, Química Ambiental i Química Industrial. Més informació.

Codi de preinscripció

21090

Perfil de l’estudiant

Les característiques que es recomana que tingui l'estudiant amb interès a fer aquests estudis són:

 • Bona base de matemàtiques, física i química (que caldria haver cursat en els estudis previs).
 • Capacitat d'abstracció i raonament lògic.
 • Sentit pràctic molt desenvolupat.
 • Sentit de l'organització i del mètode.
 • Capacitat de creació i d'innovació.
 • Bona habilitat manual.

Formació complementària

 • Taller de matemàtiques per a enginyeries, alumnes amb Batxillerat científic (21h).
 • Taller de matemàtiques per a enginyeries, alumnes sense Batxillerat científic (21h).
 • Curs preparatori de matemàtiques per a les ciències (20h).
 • Curs preparatori de física per a les ciències (nivell bàsic) (15h).
 • Curs preparatori de física per a les ciències (nivell consolidació) (15h).
 • Curs preparatori de química per a les ciències (15h).

Més informació aquí i aquí.

Taules d’adaptacions

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).