Pla d'estudis Grau en Enginyeria Química

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 106042 - Estadística

 106046 - Expressió Gràfica

 106043 - Física

 102447 - Fonaments de Química

 106040 - Matemàtiques

 106045 - Química Inorgànica i de l'Equilibri

 106054 - Bases d'Experimentació en Enginyeria Química

 106050 - Bases de l'Enginyeria Química

 102443 - Biologia i Bioquímica General

2n curs

 102397 - Aplicacions Informàtiques

 102397 - Aplicacions Informàtiques

 106041 - Càlcul Vectorial

 102425 - Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial

 103813 - Organització i Gestió d'Empreses

 103813 - Organització i Gestió d'Empreses

 102446 - Química orgànica

 106044 - Química orgànica

 102443 - Biologia i Bioquímica General

 102404 - Cinètica Química

 102404 - Cinètica Química

 102414 - Circulació de Fluids

 106048 - Circulació de Fluids

 102436 - Electrònica i Electrotècnia

 102396 - Experimentació en Enginyeria Química I

 106056 - Química Analítica Instrumental

 102442 - Termodinàmica Aplicada

 102442 - Termodinàmica Aplicada

 106047 - Transmissió de Calor i Termotècnia

3r curs

 102438 - Ciència de Materials

 102445 - Control, Instrumentació i Automatismes

 102445 - Control, Instrumentació i Automatismes

 102437 - Disseny d'Equips i Resistència de Materials

 102436 - Electrònica i Electrotècnia

 102415 - Enginyeria del Medi Ambient

 102435 - Enginyeria del Procés i Producte

 102435 - Enginyeria del Procés i Producte

 106055 - Experimentació en Enginyeria Química I

 102395 - Experimentació en Enginyeria Química II

 102394 - Experimentació en Enginyeria Química III

 106051 - Fenòmens de Transport

 102403 - Operacions de Separació

 106052 - Operacions de Separació I

 102402 - Reactors

 106053 - Reactors I

 102444 - Simulació de Processos Químics

 106057 - Simulació de Processos Químics

 106049 - Tecnologia Ambiental

 102441 - Termotècnia

 102440 - Transmissió de Calor

4t curs

 102434 - Projectes i Seguretat

 102406 - Treball de Fi de Grau (2022-23)

 106058 - Treball de Final de Grau

Optatives

 102410 - Ampliació d'Enginyeria Bioquímica

 102401 - Ampliació d'Operacions de Separació

 102407 - Enginyeria Bioquímica

 103811 - Ètica per a l'Enginyeria

 102408 - Experimentació en Enginyeria Bioquímica

 102398 - Fenòmens de Transport

 106535 - Pràctiques Externes

 103794 - Pràctiques Externes (2022-23)

 102430 - Tractaments de Potabilització d'Aigües i Depuració d'Efluents Urbans

 102429 - Tractaments de Residus Sòlids i Fonts d'Energia Renovable