Màster Universitari en Interpretació de conferències

Aquest màster forma intèrprets de conferències, els professionals que treballen com a pont lingüístic en entorns multilingües nacionals i internacionals, tant en el mercat privat com institucional

Qualitat Màster Oficial - Interpretació de conferències

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

El sistema de gestió per processos dels centres de la UAB reflecteix el compromís d’oferir titulacions de qualitat que incloguin en el seu funcionament una política de qualitat així com les mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues, en línia amb els estàndards de qualitat europees, elements que configuren el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest sistema abasta:

  • la definició i seguiment de la política i objectius de qualitat docent del centre, d’acord amb les línies estratègiques institucionals
  • la definició i l’actualització del mapa de titulacions del centre
  • els processos directament vinculats al desenvolupament de la docència (tutoria, avaluació, pràctiques externes, mobilitat, etc.)
  • els processos d’avaluació i satisfacció dels diferents col·lectius
  • els processos més vinculats amb les persones i recursos necessaris (professorat, personal d’administració i serveis, infraestructures i serveis, programació docent, organització acadèmica, etc.)
  • i els processos vinculats al cicle de vida de les titulacions: verificació (avaluació anterior a la implantació), seguiment (monitorització periòdica), modificació (aplicació de la millora contínua) i acreditació (avaluació de la implantació i renovació de l’autorització per continuar oferint la titulació), que donen resposta a la necessitat de disposar, actualitzar i millorar el mapa de titulacions del centre

Qualitat

Verificació

Procés d'avaluació prèvia a la implantació de la titulació

 

Seguiment

Procés de monitorització periòdica del desenvolupament i els resultats de la titulació

 

Acreditació

Procés de renovació de la implantació de la titulació

 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat

Conjunt de processos que permeten la gestió i seguiment dels diferents aspectes de la titulació amb l'objectiu estratègic de garantir la millora contínua de les mateixes

 

Opina UAB

Canal obert de participació que permet fer arribar suggeriments, queixes i felicitacions sobre el funcionament de la UAB

Programes de mobilitat i intercanvi

La política d'internacionalització de la UAB i de la Facultat de Traducció i d’Interpretació en particular, ha donat peu a la participació en diferents programes d'intercanvi internacionals i inclou tant mobilitat d'estudiants com de professorat.
Els principals programes de mobilitat internacional són el Programa Erasmus + i el UAB Exchange Programme.
En tractar-se d'un màster de 120 crèdits a cursar en dos cursos acadèmics, està previst que els estudiants puguin beneficiar-se dels convenis de mobilitat a nivell de Màster que la FTI ja té signats a dia d'avui. Es preveu que els estudiants que ho desitgin, prèvia tutoria amb la coordinadora acadèmica, puguin cursar algun mòdul o part d'ell en una altra universitat internacional que ofereixi un Màster en Interpretació de conferències de característiques similars al MUIC. Els mòduls Mock Conference i Pràctiques Professionals tutelades no es podran cursar durant la mobilitat. En el cas del mòdul del Treball Final de Màster es podrà cursar durant la mobilitat amb el previ vistiplau del coordinador del màster i del tutor del treball.

Programes de mobilitat i intercanvi de la UAB