Màster Universitari en Interpretació de conferències

Aquest màster forma intèrprets de conferències, els professionals que treballen com a pont lingüístic en entorns multilingües nacionals i internacionals, tant en el mercat privat com institucional

Admissió Màster Oficial - Interpretació de conferències

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d’admissió són els següents:
Podran accedir a aquest màster els llicenciats o graduats en qualsevol llicenciatura o grau universitari que hagin superat la prova d’accés eliminatòria.
Els estudiants hauran d’acreditar el coneixement de les llengües següents:
Llengua A: anglès o espanyol (nadiu o nivell CertAcles C2 o C2 del Marc Comú Europeu de referència per a les llengües).
Llengües C: anglès, francès, alemany o espanyol (nivell CertAcles C1 o C1 del Marc Comú Europeu de referència per a les llengües).
Pel que fa a les certificacions admisibles, i per acreditar la competència lingüística, els estudiants haran de presentar, de manera orientativa, algun desls certificats reconeguts per ACLES que consten a la pàgina web d'ACLES, concretament a l'apartat "Taula de certificats reconeguts per ACLES. En cas d'estar en possessió d'altres certificats, la seva adequació serà valorada pels coordinadors.

Descripció de la prova d’accés
Tots els candidats al màster hauran de passar una prova d’accés, de forma presencial o no presencial (via Skype), davant d’un tribunal que estarà format per la coordinadora acadèmica del màster, la coordinadora de relacions institucionals del màster i almenys dos membres de la Comissió Acadèmica del MUIC, que valorarà aquesta prova. La qualificació final serà apte o no apte. entre tots els membres del tribunal es cobriran les combinacions lingüístiques que presentaran els estudiants.
La prova consistirà en aquests quatre exercicis:

  1. Escolta d’un discurs en cada una de les llengües C dels candidats i resposta per escrit en la llengua A d’una sèrie de preguntes de comprensió sobre el contingut.
  2. Escolta d’un discurs en cada una de les llengües C dels candidats, que hauran de resumir oralment en la llengua A.
  3. Exercici senzill de traducció a la vista d’un text general, no especialitzat i de nivell de llengua mitjà, en cada una de les llengües C dels candidats.
  4. Entrevista en la qual s’abordaran qüestions relatives a l’actualitat socioeconòmica i cultural, i de política internacional.

Els candidats hauran de superar totes les proves per ser admesos.
Competències globals que s’avaluen en la prova d’accés:
Capacitat de comprensió en les llengües C dels estudiants.
Capacitat de comprensió, producció oral i síntesi d’informació en les llengües A dels estudiants.
Competència cultural relacionada amb les llengües de treball.
Coneixement de l’actualitat internacional.
Capacitat d’argumentar de manera madura i lògica, fins i tot sense tenir coneixements profunds d’un tema.
Capacitat de raonament sòlid i pertinent al tema, i fluïdesa d’expressió.
Capacitat d’organitzar contingut i informació de forma lògica i ordenada, de manera que permeti una comprensió còmoda per al receptor.
Capacitat immediata de reacció davant de determinats estímuls verbals i/o conceptuals.
Ús del registre de llengua adequat i del lèxic apropiat.
Claredat i qualitat expositiva: qualitat de veu, dicció i vocalització.
Potencial per a la transferència entre les llengües de treball.
Capacitat de gestió de l’estrès.

Criteris de selecció

Expedient acadèmic: 85 %
Coneixement d’altres idiomes (nivell mínim B1): 15 %

Complements de formació

Els estudiants que no procedeixin d’una titulació de Traducció i Interpretació o equivalent podrien haver de cursar complements de formació, segons com ho consideri el coordinador acadèmic del màster. Per als esmentats estudiants, la coordinació, prèvia valoració de l’expedient acadèmic i del curriculum vitae, fixarà els següents complements de formació entre les següents assignatures del Grau de Traducció i Interpretació que imparteix la mateixa institució:
- Iniciació a la Interpretació - 6 ECTS (a cursar durant el primer semestre del primer any acadèmic).
- Tècniques de Preparació a la Interpretació Bilateral B-A-B (anglès, francès, alemany) - 6 ECTS (a cursar durant el primer semestre del primer any acadèmic)
- Interpretació consecutiva B-A (anglès, francès, alemany cap a l'espanyol) - 6 ECTS (a cursar durant el segon semestre del primer any acadèmic).
En qualsevol cas, el nombre màxim de complements de formació serà de 18 i el nombre màxim d'aquests complements per ser cursats simultàniament amb el màster serà de 18.
Els alumnes que cursaran aquests complements formatius, en tot cas, tindran garantit el seu correcte aprofitament i rebran la corresponent ajuda i eventual adaptació necessària.