Màster Universitari en Interpretació de conferències

Aquest màster forma intèrprets de conferències, els professionals que treballen com a pont lingüístic en entorns multilingües nacionals i internacionals, tant en el mercat privat com institucional

Admissió Màster Oficial - Interpretació de conferències

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

Documentació per a l'admissió

  1. Còpia del document nacional d'identitat o passaport en el cas d'alumnes estrangers.
  2. Títol que et dóna accés als estudis de Màster (si no el té ja ho farà arribar posteriorment).
  3. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
  4. Certificació que acrediti el coneixement de les llengües (anglès C1, francès C1 i alemany C1).
  5. En cas de no estar en possessió dels certificats acreditatius, el candidat pot presentar un escrit explicatiu del seu nivell de llengües i com les ha adquirit.
  6. En cas de tenir coneixements d'altres llengües que no són les que el candidat presenta per a cursar el màster, el candidat pot presentar un escrit explicatiu de quines són aquestes llengües.

En tots els casos, el nivell de llengua dels estudiants el determinarà el tribunal avaluador de la prova d'accés.

Legalització de documents