Màster Universitari en Interpretació de conferències

Aquest màster forma intèrprets de conferències, els professionals que treballen com a pont lingüístic en entorns multilingües nacionals i internacionals, tant en el mercat privat com institucional

Pla d'estudis Màster Oficial - Interpretació de conferències

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

Perfil d'ingrés

El perfil ideal de l’estudiant que desitgi accedir al màster és el d’un llicenciat o graduat en qualsevol àrea de coneixement amb domini de la llengua materna (llengua A) que esculli per cursar el màster, a més de coneixements excel·lents de les llengües estrangeres (llengües C) de la seva combinació lingüística. Així mateix, haurà de tenir bons coneixements de cultura general i interès per altres cultures.
Haurà de tenir una bona capacitat comunicadora, mostrar una gran passió per les llengües i tenir interès per l’actualitat així com una gran curiositat.
Els candidats a cursar el màster hauran de mostrar capacitat de concentració i d’anàlisi, i bona gestió de l’estrès.
Respecte als coneixements de llengües, els candidats hauran d’acreditar els següents nivells:
Llengua A: anglès o espanyol (nadiu o nivell CertAcles C2 o C2 del Marc Comú Europeu de referència).
Llengües C: anglès, francès, alemany o espanyol (nivell CertAcles C1 o C1 del Marc Comú Europeu de referència).

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Competències específiques

 • Identificar i aplicar els fonaments teòrics de la interpretació de conferències com a disciplina acadèmica.
 • Identificar el context de les relacions internacionals i interculturals, així com els organismes i instruments en què aquestes s'articulen, a fi de contextualitzar els processos comunicatius en els quals l'intèrpret desenvolupa l'activitat professional
 • Demostrar coneixements especialitzats d'economia i dret aplicats a la interpretació de conferències.
 • Dominar la comprensió oral a nivell formal i professional en la llengua A.
 • Dominar la comprensión oral a nivel formal y professional en la llengua C
 • Aplicar habilitats i estratègies d’atenció i memorització (a curt, mitjà i llarg termini).
 • Comprendre, analitzar i sintetitzar discursos de temàtica general i especialitzada en les llengües de treball, tot això enfocat a la pràctica de la interpretació de conferències.
 • Aplicar la tècnica de la presa de notes en situacions comunicatives de complexitat mitjana-alta.
 • Aplicar la tècnica de la interpretació consecutiva a nivell professional.
 • Aplicar la tècnica de la interpretació simultània a nivell professional.
 • Aplicar la tècnica de la traducció a la vista a nivell professional.
 • Aplicar metodologies que permetin generar propostes innovadores i competitives en la investigació en l’àmbit de la interpretació de conferències.
 • Aplicar la tècnica d’interpretació d’enllaç a nivell professional.
 • Aplicar les tècniques, normes i estàndards professionals de la intepretació.

Competències transversals

 • Automatitzar estratègies de resolució de problemes d’interpretació i presa de decisions amb pressió temporal.
 • Treballar en equip, generant sinergies en entorns de treball que involucrin diferents persones que treballen de forma coordinada i col·laborativa.
 • Gestionar l’activitat professional pròpia, planificant, organitzant i controlant la seva execució.
 • Actuar d'acord amb els principis deontològics de la professió.
 • Identificar i aplicar tècniques de documentació i de preparació terminològica.