Màster Universitari en Egiptologia

És la primera i única titulació universitària oficial en Egiptologia de Catalunya, Espanya i tot el món de parla hispana

Qualitat Màster Oficial - Egiptologia

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

El sistema de gestió per processos dels centres de la UAB reflecteix el compromís d’oferir titulacions de qualitat que incloguin en el seu funcionament una política de qualitat així com les mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues, en línia amb els estàndards de qualitat europees, elements que configuren el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest sistema abasta:

  • la definició i seguiment de la política i objectius de qualitat docent del centre, d’acord amb les línies estratègiques institucionals
  • la definició i l’actualització del mapa de titulacions del centre
  • els processos directament vinculats al desenvolupament de la docència (tutoria, avaluació, pràctiques externes, mobilitat, etc.)
  • els processos d’avaluació i satisfacció dels diferents col·lectius
  • els processos més vinculats amb les persones i recursos necessaris (professorat, personal d’administració i serveis, infraestructures i serveis, programació docent, organització acadèmica, etc.)
  • i els processos vinculats al cicle de vida de les titulacions: verificació (avaluació anterior a la implantació), seguiment (monitorització periòdica), modificació (aplicació de la millora contínua) i acreditació (avaluació de la implantació i renovació de l’autorització per continuar oferint la titulació), que donen resposta a la necessitat de disposar, actualitzar i millorar el mapa de titulacions del centre

Qualitat

Verificació
Procés d'avaluació prèvia a la implantació de la titulació


Seguiment
Procés de monitorització periòdica del desenvolupament i els resultats de la titulació

Acreditació

En el mes de juliol de 2021 la Facultat obté l’acreditació institucional. L'obtenció d’aquesta acreditació institucional permetrà al nostre centre l'acreditació de tots els títols universitaris oficials que s'imparteixen per un període de cinc anys renovables. AQU Catalunya emetrà un segell d'acreditació per a cada una de les titulacions que imparteix i un segell d'acreditació institucional per la Facultat.

 Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat

Conjunt de processos que permeten la gestió i seguiment dels diferents aspectes de les titulacions amb l'objectiu estratègic de garantir la millora continua de les mateixes

En el mes d'abril de 2021 la Facultat obté la certificació del seu SGIQ


OPINA UAB
Canal obert de participació que permet fer arribar suggeriments, queixes i felicitacions sobre el funcionament de la UAB

 

Programes de mobilitat i intercanvi

La coordinació del Màster Universitari en Egiptologia de la UAB, des del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana (CAEM) i l’Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic (IEPOA), ha posat en marxa una sèrie d’accions adreçades a titulats del màster i a doctorands de la línia de recerca en “Egiptologia i orientalística antiga" del Programa de Doctorat en Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la UAB, l’objectiu de les quals és facilitar la mobilitat internacional dels estudiants, la seva professionalització com a egiptòlegs i la seva incorporació a missions i projectes arqueològics i epigràfics sobre el terreny. Així, les destinacions són universitats o museus egiptològics a Europa i Amèrica i institucions acadèmiques o missions arqueològiques a Egipte.

Aquestes accions són de tres tipus:

1. Beques i ajudes par a la realització d’estades de pràctiques i de formació predoctoral egiptològica a l’estranger:

1.1. Programa Erasmus+ KA107 Scholarships for Student Mobility to Partner Countries. Beques de mobilitat per a doctorands per realitzar estades específicament a Egipte, com a partner country del programa, en concret a la American University in Cairo (AUC). En virtut d’un acord entre la Facultat de Filosofia i Lletres i l’Oficina de Relacions Internacionals de la UAB, en el curs 2017-18 s’ha destinat una beca específicament a un doctorand d’egiptologia; en el curs 2018-19 es destinen dues, i a partir del curs 2019-20 es destinaran cinc beques per curs, sempre específicament a doctorands d’egiptologia. Les estades poden tenir una durada màxima de 3 mesos, i els beneficiaris poden tenir accés, no només a les instal·lacions i biblioteques de l’AUC, sinó també a les d’altres institucions egiptològiques d’El Caire, tant nacionals com estrangeres, com els museus egipci i copte o l’Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO), eventualment en virtut de convenis o acords específics entre la UAB i aquests centres.

Vegeu:
http://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/programes-de-mobilitat-i-intercanvi-internacional/erasmus-ka107-partner-countries-1345697016853.html

Contacte:
Erasmus.KA107@uab.cat

1.2. Programes Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships. Beques de mobilitat dins (Erasmus) i també fora (UAB Exchange) de la Unió Europea per a estudiants de màster i doctorat de la UAB. Els estudiants d’egiptologia que s’han beneficiat d’elles fins ara, des del curs 2015-16, han fet estàncies de formació d’entre 2 i 6 mesos en el Musée du Louvre, el British Museum, el Museo Egizio de Turín i els Musei Vaticani.

Vegeu:
http://www.uab.cat/web/mobilitat-professional-br/-internacional/presentacio-1345720148635.html

Contacte:
erasmus.practiques.tc@uab.cat
occupational.mobility@uab.cat

2. Convocatòries de l’IEPOA per cobrir llocs d’arqueòleg o epigrafista en les seves missions a Egipte. El 2018 va tenir lloc la primera d’aquestes convocatòries que va comportar la selecció de deu arqueòlegs/epigrafistes per als equips d’aquestes missions. La finalitat és que tots els doctorands i titulats de màster en Egiptologia de la UAB que reuneixin les condicions tinguin l’opció de participar en elles i adquirir experiència de camp o integrar-se en els seus equips de recerca.

3. Convocatòries de l’IEPOA per seleccionar candidats a plans de formació en tècniques arqueològiques aplicades a l’egiptologia, com la ceramologia, la restauració o l’antropologia física. Els estudiants seleccionats es formen amb especialistes en aquests àmbits i realitzen pràctiques professionalitzadores en missions arqueològiques a Egipte, de l’IEPOA o d’altres institucions espanyoles o estrangeres.

Programes de mobilitat i intercanvi de la UAB