Màster Universitari en Egiptologia

És la primera i única titulació universitària oficial en Egiptologia de Catalunya, Espanya i tot el món de parla hispana

Pla d'estudis Màster Oficial - Egiptologia

Perfil d'ingrés

Persones amb coneixements bàsics de gramàtica (de la llengua pròpia) i d'humanitats, que tinguin interès i capacitat per a l'estudi de les llengües antigues, la història, l'arqueologia, la història de l'art i la història de les religions, així com sensibilitat per l'alteritat cultural i per les cultures regides per un pensament de tipus mític-religiós.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Definir l'adscripció, la tipologia i les successives fases evolutives de la llengua egípcia antiga. 
 • Identificar els quatre sistemes d'escriptura egipcis (jeroglífic, hieràtic, demòtic i copte) i conèixer els seus usos, les seves signes, la seu paleografia i el seu funcionament.
 • Demostrar coneixements de gramàtica de les llengües egípcia clàssica (i antiguoegipcia), neoegípcia demòtica i copta.
 • Llegir, traduir, analitzar gramaticalment, interpretar críticament i editar textos antiguoegipcios, egipcis clàssics, i neoegipcis de diferents gèneres i sobre diferents suports. 
 • Demostrar coneixements especialitzats de filologia egípcia, tant sincrònica com diacrònica, així com de les diferents corrents del pensament filològic-lingüístic egiptològic.
 • Interpretar críticament textos com a fonts històriques i culturals.
 • Fonamentar l'epistemologia i la metodologia de la historiografia egiptològica i valorar les diferents corrents historiogràfiques pròpies de la disciplina.
 • Descriure l'evolució historicocultural de l'antic Egipte, a partir de l'anàlisi crítica de les fonts textuals, arqueològiques i iconogràfiques.
 • Contextualitzar l'evolució historicocultural d'Egipte en el marc més ampli de la Mediterrània oriental i del Pròxim Orient i valorar les sincronies entre la civilització egípcia i les altres civilitzacions de l'Antiguitat.
 • Descriure la geografia física i humana, la geologia, els recursos naturals i la climatologia d'Egipte des de l'inici de l'Holocè fins als nostres dies.
 • Descriure, interpretar i datar un jaciment arqueològic, una edificació o un artefacte de l'antic Egipte.
 • Explicar, valorar i datar una obra d'art egípcia (pintura, escultura, relleu i art moble) en el seu context històric, sociològic i cultural.
 • Analitzar les creences religioses i l'univers simbòlic i ritual de l'antic Egipte en el seu context històric i cultural a través de la interpretació de les fonts textuals, arqueològiques i iconogràfiques que els documenten.
 • Reflexionar críticament sobre qüestions sociològiques i antropològiques d'actualitat en Egiptologia.
 • Aplicar els mètodes i tècniques del treball egiptològic i utilitzar els principals instruments i repertoris bibliogràfics, sèries i revistes, obres de referència i corpora de textos, diccionaris i enciclopèdies egiptològics.

Competències transversals

 • Analitzar críticament una problemàtica científica determinada sobre la base de fonts històriques i culturals.
 • Processar i discriminar informació, confeccionar catàlegs i repertoris de fonts textuals o materials, preparar bases de dades bibliogràfiques i científics.
 • Organitzar i planificar els continguts d'un treball de recerca (article, monografia) i / o d'una exposició oral (classe, comunicació, conferència).
 • Actuar d'una manera creativa i original amb solidaritat i esperit de col·laboració científica.
 • Valorar la qualitat, l'autoexigència, el rigor, la responsabilitat i el compromís social, tant en la formació com en el treball científic i divulgatiu.
 • Reconèixer i valorar problemàtiques sociològiques o ecològiques com el gènere, l'alteritat, la multiculturalitat, la identitat, l'estrangeria o les relacions entre les societats humanes i el medi, responent a les inquietuds de la societat del nostre temps.
 • Treballar en equip amb especial sensibilitat per la interdisciplinarietat.