Màster oficial en Egiptologia

És la primera i única titulació universitària oficial en Egiptologia de Catalunya, Espanya i tot el món de parla hispana

Pla d'estudis Màster Oficial - Egiptologia

Treballs de fi de màster

El Treball de Fi de Màster (TFM) del Màster Universitari en Egiptologia de la UAB constitueix l’onzè i darrer mòdul en què es distribueixen els ensenyaments de la titulació. Consta de 20 crèdits, dels quals 5 corresponen a la matèria “Metodologia de la investigació egiptològica” i 15 corresponen al treball pròpiament dit i a la seva defensa pública.

El TFM és un treball d’iniciació a la recerca egiptològica, l’objectiu del qual és que l’estudiant demostri que coneix i utilitza amb expertesa els mètodes de treball de la disciplina, així com la bibliografia especialitzada primària i secundària i els principals repertoris, catàlegs i corpora de fonts. Així mateix, ha de demostrar que és capaç de tractar/editar, interpretar i analitzar críticament les fonts textuals, arqueològiques i iconogràfiques.

El TFM es concep como un article egiptològic d’alta especialització, que ha de respondre, en contingut i metodologia, als estàndards de la disciplina egiptològica. No és, per tant, una monografia. Això condiciona la seva extensió (màxim entre 40 i 50 pàgines) i el seu contingut, que ha d’estar ben definit i delimitat i ha de tenir uns objectius realistes, d’acord amb el temps a disposició i els mitjans a l’abast. Es valora especialment la capacitat de l’estudiant d’utilitzar els mètodes i tècniques de la disciplina i de confegir bibliografies i aparells crítics propis d’un treball de recerca i d’acord amb la temàtica específica abordada i les fonts analitzades. Des del punt de vista temàtic, pot consistir en un estat de la qüestió sobre una problemàtica egiptològica determinada o en un treball de recerca original sobre un tema concret.