Treball Fi de Grau en Infermeria

Descripció general del Treball Fi de Grau
Es tracta d'una assignatura obligatòria de quart curs amb 9 ECTS que es caracteritza per desenvolupar-se de manera autònoma amb la supervisió més o menys puntual d’un professor/a. Per això no té sessions programades d’activitats educatives i s'organitza per un sistema de tutories al llarg de tot el curs acadèmic.

Les activitats que es duguin a terme al TFG han d’introduir l’estudiant/a en la metodologia de la investigació com a mètode per generar coneixement aplicat al desenvolupament i millora de la qualitat de l’exercici professional de la infermera.

Totes les activitats del TFG han d’anar encaminades a l’assoliment dels resultats d’aprenentatge que permetin avaluar les competències específiques de la Infermera, així com les generals i transversals que consten a la titulació. (veure enllaç a assignatura).

L’estudiant selecciona els coneixements necessaris de la titulació, les habilitats i gestiona els seus recursos per a elaborar, amb autonomia, un projecte de recerca  sobre el tenir cura. 

Característiques bàsiques del TFG:
L’objectiu del TFG és que l'estudiant/a de manera individual sigui capaç d'integrar coneixements i habilitats per  elaborar, amb autonomia, el protocol d’un projecte de recerca aplicat als cuidatges infermers. En concret, l'estudiant/a haurà de desenvolupar un projecte de recerca ajustant-se al model de memòria de sol·licitud d’ajuts de projectes d’investigació en salut que anualment convoca el “Instituto de Salud Carlos III”. Aquest treball implica:

-Formular un problema o pregunta de recerca.
-Realitzar una revisió bibliogràfica sobre la evidència científica que existeix sobre el problema de recerca.
-Redactar els antecedents o marc teòric, base científica de la pregunta d'investigació.
-Formular la hipòtesi i els objectius d’investigació.
-Precisar la metodologia idònia per assolir els objectius de  la recerca.
-Considerar els possibles conflictes ètics.
-Justificar la utilitat i aplicació dels resultats de la recerca.
-Elaborar un pla de treball amb un cronograma que garanteixi que el projecte de recerca és viable en el temps.   
 

Alumnes en programes de mobilitat i intercanvi:
D'acord amb les normatives genèriques i de permanència de la UAB, l'assignatura TFG no es pot cursar a una universitat estrangera. Per això, si durant el curs l'estudiant es troba en un període de mobilitat i decideix fer una assignatura d'aquest tipus a fora, no podrà convalidar-la per l'assignatura del TFG del seu pla d'estudis a la UAB.

Els estudiants de grau d’Infermeria que es trobin en un període de mobilitat poden cursar l’assignatura del TFG a distància però han de seguir les mateixes etapes i els mateixos terminis del calendari establert que la resta de companys.

En cap cas es poden reconèixer els crèdits del TFG cursats a una altre universitat 

Requisits de matriculació del TFG:
Els requisits de matriculació del TFG segons la normativa genèrica i la normativa de permanència de la UAB, s’hi poden matricular els estudiants de 4t curs de Grau d’Infermeria que acompleixin els requisits establerts:  

-Haver superat 2/3 dels crèdits totals del pla d'estudis (equivalent a 160 crèdits ECTS).
-Tenir superades totes les assignatures del primer curs del Grau.
-Tenir superada l'assignatura de Bases metodològiques de la infermeria de segon curs.
 

Etapa 1: Matriculació de l'assignatura TFG
La Coordinadora del TFG, farà una sessió informativa del funcionament general de l’assignatura al final del segon semestre de 3r curs de Grau d’Infermeria.
L'estudiant/a es podrà matricular de l'assignatura en el període establert (en l'automatrícula, com una assignatura més) i això li donarà accés als diferents espais de la web de la UAB (la “Intranet i Campus Virtual”) on haurà de fer alguns dels tràmits administratius i acadèmics relacionats amb el TFG.

Etapa 2: Consultar l'oferta de propostes del TFG i de tutors
Al començament de curs, la Coordinadora del TFG farà una segona sessió informativa on presentarà de manera detallada el calendari d’activitats acadèmiques i administratives de l’assignatura i les instruccions de com dur-les a terme. Per orientar la tria del tema es facilitarà un document amb un recull de propostes. Tota la informació es publicarà en l’espai del Campus Virtual de l’assignatura TFG.
Cada tutor/a de TFG publicarà les seves ofertes de temes generals pel desenvolupament del TFG, en base a la seva experiència professional o línies d’investigació, així com el nombre màxim d’estudiants que podrà tutoritzar. Els estudiants tindran accés a aquesta informació mitjançant el programa “Sigm@” disponible a la Intranet de la UAB (http://sia.uab.es).
Els estudiants podran consultar els professors per clarificar idees i perfilar els temes de recerca abans de tramitar la sol·licitud d’inscripció definitiva.

Etapa 3: Inscripció del TFG
Els estudiants podran formalitzar la inscripció del TFG seguint les instruccions publicades en l’espai del Campus Virtual de l’assignatura en el termini de temps establert al calendari d’activitats.
Hauran de seleccionar totes les ofertes publicades segons el seu ordre de  preferència. Per exemple, si hi ha un total de 18 ofertes publicades, l’estudiant haurà d’incloure en la seva sol·licitud d’inscripció les 18 ofertes però ordenades, posant en els primers llocs les que més li agradin i al final les que menys, segons les seves preferències. D’aquesta manera es pretén evitar que cap estudiant/a, un cop feta l’assignació, quedi sense tutor.
Durant el període d’inscripció els estudiants podem canviar l’ordre d’ofertes en la petició tantes vegades com vulguin fins la definitiva, que serà l’última abans de finalitzar el termini d’inscripció. En acabar el termini no es podran fer més modificacions en la petició d’inscripció.
Es podrà imprimir i desar un resguard de la inscripció.

Etapa 4: Assignació del TFG i de tutor
L’assignació d’ofertes es farà de manera automàtica pel programa, tenint en compte les preferències dels estudiants i el nombre màxim d’estudiants que tutoritza cada professor/a i seguint com a criteri principal la nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudiants. En cas d’empat, s’utilitzarà com a següents criteris el nombre de crèdits ECTS aprovats.
La Coordinadora de l’assignatura revisarà i validarà l’assignació automàtica. També resoldrà les incidències que s’hagin produït en el procés.
Cada estudiant/a podrà consultar l’oferta assignada en el mateix programa Sigm@ i en el seu expedient acadèmic.
Un cop publicada l'assignació del TFG i de tutor/a, l'estudiant té dret a renunciar-hi. Els tràmits els haurà de fer el propi estudiant/a a la Gestió Acadèmica, en el termini establert en el calendari. Els estudiants que no renuncien a l'assignació del TFG i de tutor/a s'entén que accepten automàticament l'assignació.
La Coordinadora de l'assignatura comunicarà els resultats de l’assignació als professors.
Tots els estudiants sense excepció hauran de contactar amb el seu tutor/a assignat. Aquells estudiants que es trobin en període de mobilitat comunicaran al tutor/a la seva situació, així com qüestions pràctiques, com ara diferència horària i mitjà de comunicació (correu electrònic, skype) que utilitzarà per fer el seguiment del TFG durant aquest període.

Etapa 5: Validació de propostes
Un cop tancat el procés d’assignació, els estudiants concretaran la seva  pregunta/problema d’investigació i la presentaran al seu tutor/a. En aquest període poden fer-se consultes als tutors corresponents per mirar de concretar i perfilar la pregunta.
Els tutors revisaran i enviaran a la Coordinadora d’assignatura la proposta de cada estudiant/a, qui en la Comissió del TFG, formada per professors que participen en l’assignatura, las presentarà per la seva revisió i validació final. El criteri bàsic d’acceptació de les propostes serà que es centrin sobre aspectes concrets i definits dins l’àrea de competències de la infermera.

Etapa 6: Tutories
L’estudiant/a ha de respectar i seguir el calendari planificat per les tutories i l’elaboració i presentació dels lliuraments parcials del TFG, que es distribueixen al llarg del curs, de novembre a maig. Es programen 4 tutories presencials d’assistència obligatòria, que seran virtuals en el cas dels estudiants que es trobin en període de mobilitat i fins que tornin. Les tutories seran individuals o en grup a criteri del tutor/a. La durada de les tutories en grup no superarà les 2 hores. En aquestes els tutors orienten sobre el contingut i format dels diferents apartats del projecte de recerca, que l’estudiant haurà d’entregar en 3 lliuraments. Abans del lliurament definitiu i amb l’antelació suficient, els estudiants enviaran al seu tutor/a un esborrany de cadascun dels 3 lliuraments a fer i rebran del seu tutor/a correccions de forma escrita o oral. En el Campus Virtual hi hauran disponibles guies amb la finalitat d’orientar i homogeneïtzar el treball dels estudiants.

Etapa 7: Lliurament i avaluació del TFG
Com a resultat de la seva dedicació al llarg del curs i les orientacions del tutor/a, l'estudiant/a ha de ser capaç d'elaborar un TFG que ha de presentar a finals de maig. La versió final escrita amb paper i també amb format electrònic es presenta al tutor/a per avaluar-la, la data de presentació consta al calendari d’activitats del TFG, publicat al Campus Virtual de l’assignatura. enlace
El tutor/a farà 3 informes d’avaluació continuada del treball: en el primer i segon informe valorarà el contingut de la memòria escrita i en el tercer farà una valoració global de la presentació de la memòria escrita i de la participació de l’estudiant/a en els tutories. Els informes d’avaluació es basen en rúbriques que han estat consensuades per tot el professorat, per assegurar l’homogeneïtat dels criteris. Aquests informes donaran un 70% de la nota final de l’assignatura. En el cas d’una puntuació inferior a 5 en el primer informe d’avaluació l’estudiant/a no podrà continuar el TFG i la seva qualificació serà de “No presentat”.
La defensa oral del TFG és realitzarà la primera setmana de juny davant dos o tres docents, en cap cas participarà el professor/a que hagi tutoritzat a l’estudiant. Aquests professors no coneixen els treballs a priori i només avaluaran el disseny del material audiovisual, l’exposició, el llenguatge verbal i no verbal i la comprensió que demostri l’estudiant/a sobre el projecta treballat. La qualificació de la defensa representa un 30% de la nota final de l’assignatura. L’assignatura del TFG s’aprova amb una nota final global de 5.
La Coordinadora del TFG, a banda d'introduir les notes a l'acta, informarà a Gestió Acadèmica del títol final del TFG presentat per l'estudiant (en castellà, català i anglès) que constarà en el títol de Grau, el que li dona un valor afegit per al Suplement del Títol Europeu.
Els TFG que obtinguin les qualificacions més altes tindran l’opció, amb el permís de l’autor/a, de ser publicats en el Dipòsit Digital de Documents de la UAB.


Per a més informació es pot consultar la “normativa del TFG” a la web de la Facultat.

Responsabilitats de l’estudiant
L’estudiant del TFG és el que s’ha matriculat a 4rt. i reuneix els requeriments definits anteriorment, amb les següents responsabilitats:
-Assistir a totes les tutories planificades .
-En cas de participar en un programa de mobilitat, sol·licitar tutoria al professorat per via electrònica.
-Seguir totes les activitats programades.
-Seguir els suggeriments del/la tutor/a.
-Presentar amb puntualitat els treballs, segons assenyala el cronograma del TFG.
-Presentar el treball final en el període establert amb un dossier per escrit i electrònic.
-Realitzar la defensa oral del TFG de manera individual el dia i l’hora establert segons el calendari del tribunal.
-Lliurar el consentiment escrit si vol publicar el treball en el Dipòsit Digital de Documents en cas de ser seleccionat dins dels que tenen la nota final més elevada.

Responsabilitats del/ la coordinador/a del TFG
El/la coordinador/a del TFG és un/a professor/a del Departament d’infermeria amb titulació d’infermera anomenada de comú acord entre el coordinador de la titulació del Grau en Infermeria i la direcció del Departament d’Infermeria, amb les següents responsabilitats:
-Informar als estudiants de 3er i de 4rt. del procés de matricula i selecció de temes de recerca i professorat.
-Convocar les reunions de professorat per la planificació, seguiment i valoració del TFG.
-Presidir la comissió d’avaluació del TFG.
-Sol·licitar al professorat les propostes de tema de recerca i una breu explicació i fer-ne una valoració global.
-Gestionar el programa informàtic amb gestió acadèmica.
-Coordinar al professorat per la publicació dels temes amb una breu descripció i el número d’estudiants per cada tema.
-Planificar les tutories de TFG amb les activitats a realitzar i les dates de lliurament de treballs i d’avaluacions.
-Recollir les preguntes de recerca dels estudiants que li envien els tutors.
-Gestionar les incidències tractades per la comissió del TFG.
-Supervisar els títols de cada TFG amb català, espanyol i anglès i enviar-los a gestió acadèmica.
-Planificar els tribunals , publicar-los i coordinar-los.
-Coordinar les revisions de les avaluacions dels TFG quan els estudiants ho sol·liciten.
-Signar les actes de qualificacions.
-Custodiar els TFG, respectant la normativa de la universitat.
-Assistir a les reunions del consell de 4rt curs.
 
Responsabilitats de/la professor/a – tutor/a
La direcció del departament d’Infermeria determina el professorat per tutoritzar als estudiants. Les responsabilitats del professorat/tutor són les següents:
-Introduir en el programa informàtic les ofertes del TFG amb una breu descripció i el nombre d’estudiants a tutoritzar.
-Assistir a les reunions de planificació, seguiment, valoració i millora del TFG.
-Revisar periòdicament els esborranys de cada lliurament planificat i aportar el feedback corresponent.
-Fer el seguiment dels aprenentatges de  l’estudiant mitjançant les tutories planificades.
-Enviar al/ la coordinador/a del TFG el títol del projecte de cada estudiant  tutoritzat en català, castellà i anglès per fer constar al Suplement Europeu al Titol.
-Sol·licitar als estudiants el consentiment escrit per publicar el TFG al dipòsit digital de documents de la UAB.
-Avaluar a l’estudiant de manera formativa, aplicant el document d’avaluació corresponent per cada lliurament de treball.
-Formar part dels tribunals per la defensa oral  que li corresponen i avaluar als estudiants.
-Col·laborar en la revisió de les avaluacions del TFG.
-Formar part de la comissió d’avaluació del TFG quan ho designi el/la coordinador/a del TFG.
 
Responsabilitats de la comissió d’avaluació del TFG
Aquesta comissió està formada per: el/la coordinador/a del TFG; el/la coordinador/a de la titulació; el/la coordinador/a de 4rt. curs; un professor/a – tutor/a  del TGF amb caràcter rotatori. Amb les següents responsabilitats:
-Revisar els problemes i les  preguntes de recerca de tots els estudiants, veure que no hi hagi coincidències i establir propostes de millora si s’escau.
-Resoldre els problemes derivats de les revisions de treballs.
-Resoldre qualsevol problema derivat dels TFG.
-Seleccionar els treballs amb la qualificació més elevada per publicar al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.
 
Responsabilitats de la gestió acadèmica
-Donar d’alta la convocatòria al programa informàtic, segons les dades aportades per la Coordinació del TFG i del departament.
-Donar d’alta al programa informàtic els/les tutors/es i el/la coordinador/a, segons les dades aportades pel departament d’Infermeria i la Coordinació del Grau.
-Donar suport a la Coordinació del TFG en la gestió de l’assignació del TFG en el programa informàtic.
-Publicar/comunicar, juntament amb la Coordinació del TFG, el resultat de l’assignació del TFG.
-Registrar el títol de projecte de recerca de cada estudiant: català, castellà, anglès, segons les dades aportades per la Coordinació del TFG.
-Gestió i actualització del calendari i web
 

Un cop avaluat el Treball Fi de Grau, la Comissió Avaluadora proposarà la publicació dels treballs més rellevants i millor qualificats.

L’estudiant ha d’autoritzar aquesta publicació al Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB, per acomplir amb la Política institucional d'accés obert de la UAB  (Acord del Consell de Govern de 25 d'abril de 2012).                                            

Per autoritzar el dipòsit digital del Treball Fi de Grau,  cal omplir aquest formulari, i entregar-lo correctament omplert i signat al tutor de Treball de Fi de Grau, en el moment d’entrega de la memòria:
- Autorització dipòsit digital
Cal tenir present que aquesta autorització s’ha d’entregar separada de la memòria enquadernada.

Per tal de preparar el Treball de Fi de Grau i poder-lo dipositar al DDD,  és necessari seguir aquestes Recomanacions.
També podeu trobar un model d’autorització de cessió de drets d'imatge i d'explotació d'enregistrament de vídeo i fotografia, en cas que el necessiteu.

 Si teniu dubtes a l’hora de citar i utilitzar imatges o textos o vídeos d’altres autors, o sobre la inclusió de dades de caràcter personal al vostre TFG, podeu consultar la guia “Treballs de Fi de Grau i Drets d'autor: respecta'ls i protegeix-los" elaborada pel servei de Biblioteques de la UAB.

CALENDARI TFG CURS 2022-2023
 DATA                     ACTIVITAT
12 setembre 2022 1 hora (Presentació assignatura)
Setmana del 10 al 14 d'octubre 2022 Estudiants trien tema/tutor (SIGMA)
17 d'octubre 2022

Publicació d’assignació de tema /tutor a cada estudiant

Setmana del 24 al 28 d'octubre 2022

1) Estudiants concreten pregunta/problema d’investigació i el presenten al seu tutor.

2) Els tutors revisen i envien a la coordinadora d’assignatura la proposta.

3) La Comissió de TFG revisa i valida les propostes. (31/10/2022)

Setmana del

7 al 11 novembre 2022

Tutoria 1:    Contingut i format del lliurament 1 (Formulació del problema, Cerca d’informació, Antecedents i Bibliografia)
                                         VACANCES NADAL (23-12-2022 al 6-01-2023)

Setmana del

9 al 13 gener 2023

Lliurament 1 (Moodle)

Document en format PDF únic que inclogui:

1.       Formulació del problema, Planificació de la cerca i Fonts d’informació segons model facilitat.

2.       Antecedents, Bibliografia.

Setmana del

30 de gener al 3 febrer 2023

Tutoria 2:

1) Primer informe d’avaluació.

2) Resoldre dubtes de contingut i format del lliurament 2 (Hipòtesi, Objectius, Metodologia, Limitacions i Utilitat i aplicació).

Setmana del

27 de febrer al 3 de març 2023

Tutoria 3:

Resoldre dubtes de contingut i format del lliurament 2 (Hipòtesi, Objectius, Metodologia, Limitacions i Utilitat i aplicació).

  VACANCES SETMANA SANTA (3 al 10 d'abril)

Setmana de l'11 al 14 d'abril 2023

Lliurament 2 (Moodle)

1) Document en format PDF únic que inclogui: Hipòtesi, Objectius, Metodologia, Limitacions i Utilitat i aplicació.

2) Lliurar al tutor el títol del projecte en català, castellà i anglès

                                    
28 d'abril de 2023 Segon informe d'avaluació (via mail)

Setmana de l'1 al 5 de  maig de 2023

 

Tutoria 4:

1) Comentaris lliurament

2) Revisió general

Setmana del 22 al 26 de maig de 2023

 

Lliurament 3 (Moodle)

Document Memòria Final definitiva en format PDF

Autorització Dipòsit Digital Documents UAB (descarregueu el document, el signeu i escanegeu i el lliureu a l’espai Moodle)

31 de maig de 2023 Tercer informe d’avaluació (via mail)
Setmana del 5 al 7 de juny 2023

Defensa Pública del Treball

12 de juny de 2023

Publicació de notes finals (llibre qualificacions Moodle)

 

CALENDARI TFG CURS 2023-2024
 DATA                     ACTIVITAT
18 setembre 2023

Presentació assignatura - TEAMS

3-6 d’octubre 2023 Estudiants trien tema/tutor (SIGMA)
13 d’octubre 2023 Publicació d’assignació de tema /tutor a cada estudiant
23 al 27 d'octubre 2023

1) Estudiants concreten pregunta/problema d’investigació i el presenten al seu tutor.

2) Els tutors revisen i envien a la coordinadora d’assignatura la proposta.

3) La Comissió de TFG revisa i valida les propostes.

 6 al 10 de novembre 2023 Tutoria 1:    Contingut i format del lliurament 1 (Formulació del problema, Cerca d’informació, Antecedents i Bibliografia)
                                    VACANCES NADAL (23-12-2023 al 7-01-2024)
 8 al 12 gener 2024

Lliurament 1 (Moodle)

Document en format PDF únic que inclogui:

1.       Formulació del problema, Planificació de la cerca i Fonts d’informació segons model facilitat.

2.       Antecedents, Bibliografia.

29 de gener al 2 de febrer 2024

Tutoria 2:

1) Primer informe d’avaluació.

2) Resoldre dubtes de contingut i format del lliurament 2 (Hipòtesi, Objectius, Metodologia, Limitacions i Utilitat i aplicació).

26 de febrer al 4 de març 2024

Tutoria 3:

Resoldre dubtes de contingut i format del lliurament 2 (Hipòtesi, Objectius, Metodologia, Limitacions i Utilitat i aplicació).

  VACANCES SETMANA SANTA (25 de març a l’1 d'abril)
8 al 15 d'abril 2024

Lliurament 2 (Moodle)

1) Document en format pdf únic que inclogui: Hipòtesi, Objectius, Metodologia, Limitacions i Utilitat i aplicació.

2) Lliurar al tutor el títol del projecte en català, castellà i anglès

3) Segon informe d’avaluació (via mail)

26 d’abril 2024 Segon informe d’avaluació (via mail)

29 d’abril al 3 de maig 2024

Tutoria 4:

1) Comentaris lliurament

2) Revisió general

13 al 20 de maig 2024

Lliurament 3 (Moodle)

Document Memòria Final definitiva en format pdf

Autorització Dipòsit Digital Documents UAB (descarregueu el document, el signeu i escanegeu i el lliureu a l’espai Moodle)

31 de maig 2024 Tercer informe d’avaluació (via mail)
11 al 13 juny 2024

Defensa Pública del Treball