Pràcticum Grau Infermeria

PRÀCTIQUES ASSISTENCIALS
 
Són les pràctiques que es desenvolupen als centres assistencials una vegada l’estudiant s’ha matriculat de les assignatures de Pràcticum i de Pràctiques Externes
 
Matèria de pràcticums
 
En el Pla d’estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona, la matèria dels pràcticums té un total de 81 crèdits ECTS (European Credit Transfer System), dividits en 6 assignatures que es cursen en centres assistencials, tant hospitalaris com d’atenció primària de la salut.
L’objectiu general dels pràcticums és aprendre les competències professionals de les infermeres, les transversals i les generals que consten a la titulació del grau d’Infermeria de la UAB per exercir les funcions assistencials, docents, de gestió i d’investigació amb la finalitat de tenir cura de les persones, les famílies i les comunitats de manera eficient i pertinent segons les necessitats i els problemes de salut de la població, i d’aquesta manera garantir una atenció sanitària integrada i orientada a les persones ateses.

Tots els pràcticums es duen a terme en centres assistencials i sociosanitaris que tenen conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquests pràcticums es planifiquen de manera que s’inicien pràctiques en àmbits assistencials en què l’estudiant aprèn bàsicament les cures de suplència i ajuda per arribar progressivament fins a l’aprenentatge de les cures de més complexitat.
Les assignatures que componen la matèria dels pràcticums són:

Curs Acadèmic Assignatures ECTS Àmbit Assistencial
Segon curs Pràcticum I 12 Hospitals
Segon curs Pràcticum II 9 Centres d’Atenció Primària
Tercer curs Pràcticum III 12 Hospitals
Tercer curs Pràcticum IV 12 Centres d’Atenció Primària, Equips d’Atenció a Residències, PADES
Tercer curs Pràcticum V 15 Hospitals
Quart curs Pràcticum VI 21 Hospitals 

PRÀCTIQUES A LES MENCIONS 
 
Per obtenir una menció, cal cursar l’assignatura Pràctiques Externes, de 12 crèdits ECTS, relacionada amb una àrea que l’estudiant tria. 
Les mencions del grau d’Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona són:
 
- Menció d'Infància i Salut
- Menció de Vellesa i Salut
- Menció de Salut Mental al Llarg de la Vida
- Menció de Salut i Comunitat
 
PERSONES IMPLICADES EN EL PROCÉS DEL PRÀCTICUM I PRÀCTIQUES EXTERNES
Coordinador de pràcticum hospitalari (CPH)
Coordinador de pràcticum en atenció primària i sociosanitària (CPAP)
Professor coordinador de l’assignatura Pràcticum o Pràctiques Externes
Professor associat infermer
Associat clínic docents
Gestió Acadèmica
Estudiant

 

QUI POT FER EL PRÀCTICUM 
 
—Els estudiants matriculats de l’assignatura que hagin abonat la taxa d’assegurança escolar i complementària.
—Els estudiants d’altres universitats en el marc del programa Erasmus.
—Els estudiants que:
—Hagin assistit a les classes de prevenció de riscos i hagin superat la prova d’avaluació de prevenció de riscos.
—Hagin assistit a les classes de pràctiques de laboratori del curs corresponent.
—Hagin assistit a les visites planificades per a la valoració i l’actualització del carnet vacunal i la prova de la tuberculina, fetes pel Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Vall d’Hebron, abans de cursar la primera assignatura de Pràcticum.
—Tinguin la targeta d’identificació personal que lliura la Gestió Acadèmica de la Unitat Docent de la Vall d’Hebron, mòdul Nord.
No és possible fer dos pràcticums que coincideixin en el temps.
 
L’estudiant que es matricula d’un pràcticum adquireix el compromís de preservar la confidencialitat i el secret professional de les dades a què pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials, i també de mantenir una actitud d’ètica professional en totes les seves accions. En aquest sentit, l’estudiant es compromet a llegir aquest document i el de Recomanacions de conducta dels estudiants de la Facultat de Medicina, i a lliurar a la Gestió Acadèmica del mòdul Nord una còpia signada de l’acord de compromís i confidencialitat.


 

A partir dels convenis marc signats per la UAB amb els centres assistencials es confirmen les places de pràctiques. Abril-juny.
 
Les direccions d’infermeria i els responsables de formació continuada de les empreses assistencials confirmen les places i les que tenen conveni específic aporten el nom i el cognom de les infermeres tutores externes.

Gestió de la Unitat docent de la Vall d'Hebron elabora el recorregut que fa cada estudiant d'acordar amb el perfil d'infermeria generalista de la titulació. Juny.

S’elaboren les cartelleres per informar sobre el centre, el tipus de servei assistencial


 
S’elaboren les cartelleres per informar sobre el centre, el tipus de servei assistencial i el nombre de places per període, el supervisor del servei o adjunt a la direcció, i el professor associat de la Universitat que tutelarà els estudiants d’aquest servei. Juny.
 
La Gestió de la Unitat Docent de la Vall d'Hebron (UDVH) elabora els targetes identificatives de l'estudiant durant el mes de juliol i a l'setembre s'actualitzen. Juliol

 
L’estudiant pot presentar una sol·licitud a la Gestió de la UDVH, mòdul Nord, per demanar un torn de pràctiques en cas de tenir un contracte laboral de 15 hores setmanals com a mínim. També es pot demanar per motius acadèmics (coincidència d’assignatures) i per maternitat fins a 12 mesos del nadó. Es publica al web el calendari per presentar la sol·licitud. Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds no s’accepta cap més sol·licitud ni tampoc hi ha possibilitat de canvi de l’horari assignat. Setembre i octubre.
 
El professor responsable de l’assignatura valora la possibilitat d’assignació al torn demanat, sempre prioritzant la formació i el recorregut planificat per la Comissió de Pràcticum per a cada estudiant.En cap cas aquesta sol·licitud representa el compromís de la Universitat d’assignar el torn demanat.
 
Als estudiants que es matriculen de dues assignatures de diferents cursos que coincideixen en el temps, una de les quals és un pràcticum, no se’ls garanteix un torn de pràctiques compatible amb les assignatures teòriques. Tot i això, poden fer una sol·licitud, que han de presentar a la Gestió  de la Unitat Docent de la Vall d’Hebron, mòdul Nord, i el professor responsable valorarà si l’estudiant pot fer les pràctiques. Juliol i setembre.
 
La Gestió  de la Unitat Docent de la Vall d’Hebron lliura les targetes d’identificació de l’estudiant i les claus de les taquilles als estudiants de segon i als que han fet un trasllat de centre. Darrera setmana de setembre i primera d'octubre.

Els coordinadors dels diferents pràcticums hospitalaris es reuneixen per a l'assignació de places als estudiants d'acord a les oferta de places programades a les cartelleres. L'assignació de les places dels PRII i IV es la fan els mateixos estudiants, coordinats pels delegats i supervisats pel coordinador. Setembre

La Gestió de la UDVH envia a la Gestió Acadèmica de Bellaterra l’oferta de pràctiques dels centres assistencials amb convenis específics perquè prepari aquests convenis i els enviï als centres corresponents per tal que els signi el gerent. Quan arriben a la Facultat s’envien a la Gestió de la UDVH perquè els signin els estudiants el dia de la presentació de pràctiques (segons el pràcticum: al setembre, PIV; al gener, PII; al març, Pràctiques Externes).


 
Posteriorment, el coordinador dels pràcticums envia l’assignació dels estudiants als responsables de formació continuada per tal que revisin que els serveis i les places de pràctiques estan disponibles. Una vegada confirmada l’assignació, el professor responsable de l’assignatura la publica al Campus Virtual com a mínim 15 dies abans de l’inici de les pràctiques.

Els estudiants comptaran amb 3-4 dies d'al·legació. En el cas que hi hagués algun error o incompatibilitat, que no hagi estat notificada pels canals corresponents, es comptarà amb aquest temps per fer curs via e-mail de l'al·legació. Un cop transcorregut aquest termini, es tancaran les cartelleres, sense possibilitat de canvi de servei / torn. Almenys que des de formació continuada se'ns informe d'algun canvi d'últim moment.

El professor associat infermer de la Universitat contacta amb el supervisor o adjunt a la direcció de cada servei o centre per informar-lo del nombre d’estudiants assignats al servei o centre i per demanar el nom de la infermera tutora externa per a cada estudiant. El professor associat presenta a les infermeres els documents del pràcticum i d’avaluació. Una setmana abans de l'inici de les pràctiques.
 

El professor coordinador de l’assignatura fa la presentació d’aquesta abans de l’inici de les pràctiques. L’estudiant ha d’assistir obligatòriament a aquesta presentació i ha de signar el compromís ètic i lliurar-lo al professor associat infermer.

En el cas del Pràcticum I i II que corresponen a l'inici de l'experiència pràctica, la coordinadora de pràcticums i el coordinador del pràcticum comunitari, faran una sessió de presentació als estudiants de 2n, sobre la normativa, les característiques de les pràctiques i la forma de l'adjudicació de places.

El professor associat infermer, conjuntament amb la infermera, fan una avaluació escrita a la meitat del període i al final, i en lliuren una còpia a l’estudiant i els originals al professor coordinador d’assignatura.

El professor associat infermer registra els dos cognoms i el nom de cada associat clínic docent, el DNI i el nombre d’hores que ha col·laborat, i lliura la informació a la Gestió de la Unitat Docent de la Vall d’Hebron, mòdul Nord, perquè emeti els certificats de docència. A final del pràcticum.

Posteriorment, aquests certificats es lliuren al professor associat infermer perquè els distribueixi als supervisors dels diferents serveis. Al PII i PIV s’envien al ICS per correu certificat. La Gestió acadèmica de la Unitat Docent de la Vall d’Hebron registra la sortida d’aquests documents abans de lliurar-los al professor associat.


 
 
COMISSIONS DE PRÀCTIQUES
Comissió de Pràcticum
 
Formada pel professor coordinador del pràcticum i el professorat que fa el seguiment del pràcticum. La seva finalitat és planificar l’assignatura, distribuir les places, planificar les activitats, elaborar instruments d’avaluació, i valorar els pràcticums i les propostes de millora per al proper curs. Es fa dues vegades per curs, al inici i al final de cada semestre.
 
Comissió de Pràctiques
 
Aquesta comissió està formada per: el coordinador de pràctiques, el coordinador de la titulació, el coordinador de cada assignatura de pràctiques i el professorat associat infermer. Té les responsabilitats següents:
— Definir els recorreguts de les pràctiques de cada estudiant.
— Revisar i consensuar els documents d’avaluació de les pràctiques.
— Valorar el procés i els resultats de cada assignatura.
— Resoldre qualsevol problema derivat de les pràctiques i de l’avaluació d’aquestes.
— Valorar les situacions especials que es produeixen als pràcticums i que poden comportar una sanció per a l’estudiant.
Aquesta comissió es reuneix dues vegades a l’any per tal de valorar les situacions especials. S’ha d’aixecar acta de les resolucions que es prenguin i l’han de signar tots els integrants de la Comissió.


 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER ALS ESTUDIANTS
Les accions en matèria de prevenció de riscos laborals per als estudiants del grau d’Infermeria inclouen:
— La revisió de l’estat vacunal pel que fa a determinades malalties infeccioses i la realització de la prova de la tuberculina.
— Formació específica del risc biològic.

Aquestes accions tenen caràcter obligatori i es consideren imprescindibles per poder fer les assignatures de pràcticum.
Els estudiants de trasllat d’altres centres també tenen l’obligació de fer-les.

Revisió
Els estudiants han d’assistir a una visita mèdica concertada en el Servei de Medicina Preventiva de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, en la qual se’n valora l’estat vacunal i se’ls fa la prova de la tuberculina. Les dates de la visita mèdica de cada estudiant es publiquen per avançat. L’estudiant ha d’aportar el seu carnet de vacunacions.

Formació
L’aprenentatge dels estudiants previ a les assignatures de Pràcticum inclou una sessió d’assistència obligatòria de 4 hores de durada sobre aspectes de la prevenció de riscos laborals en l’àmbit sanitari. L’objectiu és donar a conèixer la informació bàsica i necessària sobre la prevenció del risc laboral més prevalent en els centres sanitaris, el risc biològic, amb la finalitat que les activitats dels estudiants en els diferents centres assistencials es desenvolupin de manera segura.
La sessió conté una introducció amb els conceptes bàsics del risc biològic i les principals mesures de prevenció (vacunació, precaucions estàndards i de prevenció de la transmissió, equips de protecció, procediments segurs, materials de bioseguretat), així com el protocol que cal seguir en cas de patir una exposició accidental a sang o fluid biològic o de tenir contacte amb un pacient infectocontagiós sense la protecció adequada.
La informació es publica en el Campus Virtual de les assignatures de Pràcticum.
Finalment, es fa una prova de coneixements del contingut de la sessió per assegurar que la informació bàsica s’ha entès. Els estudiants que no la superen tornen a fer-la, i a més a més tenen una tutoria amb el professor responsable.


Consulteu els següents documents:

Coordinador de pràcticum hospitalari (CPH)
És l’únic interlocutor entre la Facultat i els responsables de formació continuada dels hospitals. És també l’interlocutor dels responsables dels pràcticums, però no dels estudiants.
 
Un cop els calendaris acadèmics estan aprovats, el responsable del pràcticum presenta la provisió de places als responsables de formació continuada, en funció del nombre d’estudiants matriculats i del perfil del pràcticum, tant per a les assignatures obligatòries com per a les mencions i els Erasmus, d’acord amb la valoració feta amb els responsables de cada pràcticum sobre el curs anterior.
 
En rebre les places adjudicades, el CPH sol·licita a la Gestió Acadèmica la confecció de les cartelleres de pràctiques. Un cop fetes s’envien a cada professor responsable de pràcticums.  El CPH i aquests responsables fan l’assignació de les places en funció del recorregut que ha de fer cada estudiant. 
 
També té, com a responsabilitat, assignar un professor associat infermer a cadascun dels pràcticums.
 
Estableix els criteris per a l’assignació d’horaris especials de pràctiques.
 
En acabar els períodes de pràctiques sol·licita a la Gestió Acadèmica d’actualitzar el recorregut de l’estudiant.
 
Qualsevol canvi que es pugui produir a la programació dels estudiants, tant des de la Facultat com des de l’hospital, l’ha de tractar exclusivament el coordinador del pràcticum.
També supervisa l’elaboració i la distribució dels certificats de les infermeres de les unitats docents.
Finalment, acull i orienta els nous professors.
 
Coordinador de pràcticum d’atenció primària i sociosanitària (CPAP)
És l’interlocutor, juntament amb el director del Departament, de la negociació de les places de pràctiques amb els responsables de l’ICS i altres empreses assistencials.
 
Un cop aprovats els calendaris acadèmics, el responsable del pràcticum presenta la provisió de places en funció del nombre d’estudiants matriculats i del perfil del pràcticum, tant per a les assignatures obligatòries com per a les mencions i els Erasmus, d’acord amb la valoració feta amb el professorat associat infermer sobre el curs anterior.
 
En rebre les places adjudicades, el CPAP sol·licita a la Gestió Acadèmica la confecció de les cartelleres de pràctiques i assigna les places en funció del recorregut que ha de fer cada estudiant. 
 
També té, com a responsabilitat, assignar el professorat associat infermer a cadascun dels pràcticums.
 
Aplica els criteris establerts per a l’assignació especial d’horaris de pràctiques.
 
En acabar els períodes de pràctiques, sol·licita a la Gestió Acadèmica d’actualitzar el recorregut de l’estudiant.
 
Qualsevol canvi que es pugui produir en la programació dels estudiants, tant des de la Facultat com des de l’atenció primària, l’ha de tractar exclusivament el coordinador del pràcticum.
 
Professor coordinador de l’assignatura Pràcticum o Pràctiques Externes
És el responsable de planificar l’assignatura, coordinar les places de pràcticum i coordinar el professorat que fa el seguiment del pràcticum.
Elabora la guia docent del pràcticum.
Planifica, juntament amb el CPH, la distribució d’estudiants.
Comunica als professors associats la distribució d’estudiants i serveis. És l’interlocutor d’aquests professors.
Proporciona als professors assignats al seu pràcticum la documentació necessària per desenvolupar-lo.
Fa el seguiment del pràcticum i de les incidències d’aquest, que notifica al coordinador del pràcticum. Rep les avaluacions fetes pel professorat i és el responsable de signar les actes.
 
A l’inici i al final del període, fa una reunió conjunta amb tot el professorat associat amb la finalitat de valorar el procés i els resultats del pràcticum i de proposar-hi millores, si cal.
Revisa, amb tots els altres responsables de les assignatures de Pràcticum, les activitats educatives i la documentació que cal utilitzar.
Presenta als estudiants la guia del pràcticum i la metodologia d’avaluació.
És el responsable de rebre les incidències dels estudiants i de planificar les incidències d’assistència a pràctiques quan aquestes siguin puntuals, no per absències llargues.
 
Professor associat infermer (PAI)
És el professor que fa el seguiment d’un conjunt d’estudiants que desenvolupen les pràctiques en diferents centres o serveis assistencials.És el tutor que fa de facilitador de l’aprenentatge en les sessions de discussió dels plans de cures.
Col·labora amb el coordinador de l’assignatura per definir els objectius i les activitats i per elaborar els documents d’avaluació de les assignatures de Pràcticum.
És el responsable de contactar amb els serveis de pràctiques, com a mínim amb 15 dies d’antelació, per comunicar-los la data d’arribada dels estudiants i concretar la infermera docent del centre o servei assistencial que es farà càrrec de cada un dels estudiants.
Assisteix i participa a la presentació del pràcticum als estudiants.
Presenta l’estudiant al servei el dia de l’inici del pràcticum.
Vetlla pel procés d’aprenentatge de l’estudiant i la normativa del pràcticum.
Duu a terme els sessions de Seminaris clínics. Realitzades preferentment en la UDHV, no obstant, en el cas puntual en què ho requereixi el professor, es podran realitzar en el lloc de pràctica.
El professor ha d'assistir, a l'inici, meitat i final al servei on es troba en pràctiques l'estudiant. L'objectiu d'aquesta visita és detectar problemes, valorar l'acompliment i donar suport a l'estudiant en situacions especials. S'aconsella parlar amb la infermera a càrrec, i en el possible amb l'adjunta o supervisora ??del servei.


Fa el seguiment de l’estudiant durant el pràcticum. Recull les incidències puntuals de les pràctiques i les comunica al professor coordinador de l’assignatura de pràcticum corresponent.
Avalua l’estudiant juntament amb la infermera tutora i presenta l’informe final d’avaluació a l’estudiant. Entrega la documentació d’avaluació al professor coordinador de l’assignatura de Pràcticum en la data indicada.
És responsable de lliurar al professor responsable de l’assignatura els noms dels associats clínics docents amb les hores que han tutoritzat cada estudiant i els seus DNI.
És el responsable de lliurar als supervisors de les unitats els certificats de col·laboració de les infermeres.
Assisteix a les reunions programades amb el responsable de l’assignatura de Pràcticum per a la planificació, el seguiment, l’avaluació i la millora de les pràctiques.
Custodia durant dos anys l’avaluació de l’estudiant i els treballs generats per aquest.
És responsable de comprovar i controlar el compliment de l’horari de l’estudiant i aplicar les penalitzacions corresponents per manca de responsabilitat.
 
 
Associat clínic docent
És la infermera assistencial que tutela l’estudiant mentre fa el pràcticum en un centre assistencial o sociosanitari.
Col·labora en el procés de planificació de les pràctiques: documents, planificació dels cuidatges que ha de fer l’estudiant sota la seva tutela i elaboració d’instruments d’avaluació.
Planifica les pràctiques segons els resultats d’aprenentatge que cal assolir durant el pràcticum, coordinant-se amb el professor associat de la Universitat.
Guia l’estudiant en la planificació, la implementació i l’avaluació dels plans de cuidatges infermers.
Consensua amb l’estudiant totes les accions que aquest ha de desenvolupar relacionades tant amb els cuidatges propis com amb els interdependents, i l’ajuda a justificar-les.
Tutela l’estudiant durant totes les accions que aquest ha de desenvolupar relacionades amb els cuidatges, tant propis com interdependents.
Ajuda l’estudiant a aplicar coneixements i habilitats segons cada problema i a gestionar els recursos necessaris, tant propis com de l’entorn.
Ajuda l’estudiant a integrar-se i a participar en les activitats de l’equip assistencial.
Informa l’estudiant, de manera continuada, del seu procés d’aprenentatge, consensuant amb aquest aspectes de millora.
Elabora un informe d’avaluació escrit, amb punts forts i propostes de millora, a la meitat del període de pràctiques i el lliura a l’estudiant.
Avalua l’estudiant per escrit al final del període de pràctiques, indica aspectes de millora per al proper pràcticum o per a la pràctica professional i lliura el document al professor associat de la Universitat.
Assisteix a la reunió del final del període amb el professor associat de la Universitat per valorar el procés i els resultats, i proposa aspectes de millora.
 

Responsabilitat de l’estudiant
L’estudiant que es matricula a qualsevol pràcticum a la UAB es compromet a:

  • Complir la normativa de pràctiques establerta per la UAB.
  • Respectar les normatives del centre assistencial o sociosanitari on es duguin a terme les pràctiques.
  • Respectar la normativa que regula l’ús de cigarretes i de cigarretes electròniques: Està prohibit fumar als centres sanitaris, tant en espais coberts com a l’aire lliure.
  • Full de seguiment: mitjançant la signatura diària d'aquest document, la infermera responsable de l'alumne, confirma l'horari realitzat durant la jornada de pràctiques de l'alumne. Aquest document servirà de justificant pel còmput d'hores de l'assignatura. L'únic responsable del document és l'alumne, l'haurà de portar actualitzat i es responsabilitzarà de la veracitat del contingut de la informació que es consigni. Aquest document serà entregat en finalitzar el període pràcticum al seu professor associat infermer. Aquest document pot ser demanat, en qualsevol moment, pel seu control, pels responsables dels pràcticums i/o professors associats clínics participants de l'assignatura. Com a norma general és obligatori realitzar tot el període de pràctica clínica programat al calendari docent, independentment de l'horari en el qual es facin les pràctiques.


Uniformitat i identificació
Per assistir a les pràctiques clíniques cal anar uniformat correctament i, per tant, és obligatori portar:

— Pijama de la UAB.
— Identificació proporcionada per la Gestió Acadèmica.
— Sabates blanques tancades (no vambes).
— Mitjons blancs.
— Cabells recollits (si són llargs)
— Ungles curtes, sense pintar

Cal evitar de portar polseres i anells.
És imprescindible que els estudiants vagin uniformats i identificats correctament per tal que la persona atesa en conegui les competències, ja que aquest és un dels drets de l’usuari.
L’uniforme ha d’estar net i, tant per a la seguretat de la persona atesa com per a la de l’estudiant, s’ha de canviar diàriament.
En determinats serveis hospitalaris es fan servir pijames de colors per tal de garantir la seguretat de les persones ateses, que s’hauran de canviar en funció dels protocols de la unitat i, en cap cas, l’estudiant pot portar-lo fora del servei de pràctiques.
Qualsevol manca d’uniformitat pot ser valorada negativament pel professor, amb repercussió a la nota final de l’assignatura segons l’escala següent:
— No portar l’uniforme o portar-lo brut: 2 punts per dia.
— No portar la identificació: 2 punts per dia.
— Sortir del servei amb pijames de colors: suspens de l’assignatura.
En cas de pèrdua de la targeta identificativa se n’ha de demanar una còpia a la Gestió Acadèmica de la Unitat Docent de la Vall d’Hebron i informar-ne el professor de pràctiques.

Material que cal portar
L’estudiant ha de portar el material següent a les pràctiques:
— Llibreta de butxaca.
— Rellotge amb busca de segons.
— Bolígraf de quatre colors.
— Retolador permanent.
— Calculadora
— Fonendoscopi.
— Tisores de punta roma.
— Pinces de Kocher (sense dents).
 
Ús del mòbil al servei de pràctiques
El telèfon mòbil ha de romandre amb les pertinences personals de l’estudiant i en silenci. Mai es pot dur a la butxaca del pijama ni fer servir durant l’estada al servei de pràctiques.
Contravenir aquesta norma suposa suspendre l’assignatura.
 
Assistència i faltes
L’estudiant ha de complir l’horari complet de pràctiques assignat. Ha de fer totes les pràctiques al servei i en l’horari assignat per la Universitat i en cap cas pot canviar d’horari ni de servei de pràctiques.

Entenem PER FALTA D’ASSISTÈNCIA JUSTIFICADA:

— Defuncions de familiars de primer i segon grau de consanguinitat.
— Visita mèdica programada.
— Malalties agudes.
— Examen de carnet de conduir.
— Exàmens oficials universitaris.
— Proves oficials d'idiomes.

Davant de qualsevol falta a les pràctiques, l’estudiant té l’obligació de comunicar-la al professor associat infermer i a l’associat clínic docent.
En tots els casos és obligatori presentar una sol·licitud escrita al professor associat infermer i posteriorment presentar-li el justificant corresponent de la falta.
En cas que les faltes siguin superiors a tres dies, l’estudiant ha de comunicar-ho als dos professors esmentats anteriorment i al professor responsable d’assignatura (coordinador).
La falta d’assistència s’ha de recuperar al mateix servei i dins del periode lectiu. El professor tutor extern de la Universitat ha d’indicar a l’estudiant el dia i l’horari de recuperació de la falta. En cap cas l’estudiant pot recuperar una falta sense el vistiplau del professor tutor extern de la Universitat.
No està permès fer pràctiques fora dels horaris programats per la Universitat.
En cas de faltar al servei de pràctiques d’un a tres dies PER UN MOTIU JUSTIFICAT, l’estudiant ha de contactar amb el professor tutor extern de la Universitat.

Absències NO Justificades
 Aquelles que no figurin en el llistat anterior i no han estat autoritzades pel coordinador de l'assignatura. L'alumne deixarà constància de la seva Absència No Justificada en el document "Full de seguiment" i pactarà amb el seu professor la manera de recuperar les hores pendents. En finalitzar l'assignatura es restarà de la nota final (de 0 a 10) 0'5 punts.

Absència NO justificada i NO notificada: pot comportar el suspens de l'assignatura
Quan la falta es considera NO JUSTIFICAT, cal recuperar-la i a més a més s’ha de restar 0,5 punts per dia de la nota final del pràcticum. En cas de tres dies de falta sense justificar, l’estudiant queda suspès de l’assignatura per manca de responsabilitat.
No s’han de recuperar les pràctiques si l’estudiant assisteix a les jornades d’estudiants organitzades per l’Associació de Directors d’Escoles d’Infermeria de Catalunya, i a a petició de la coordinadora de titulació o directora del departament.

Confidencialitat de les dades
Cal mantenir la confidencialitat de les dades respecte a:
— Les persones ateses.
— Els professionals.
— La institució.

No es pot identificar la persona atesa ni els professionals amb les seves dades en cap treball o document del pràcticum.
S’ha d’evitar de parlar d’aspectes de les pràctiques en llocs públics com ara mitjans de transport o cafeteries de l’hospital.
En cap cas es poden fer fotos dels malalts, del personal ni de les instal·lacions hospitalàries. Tot i que s’aconsegueixi l’autorització de la persona atesa per escrit, en cap cas les fotos es poden publicar a les xarxes socials sense consentiment explícit de la institució.
Contravenir aquestes normes suposa suspendre l’assignatura.

Situació de gestació
Es recomana que l’estudiant comuniqui la seva situació al coordinador del pràcticum corresponent amb la finalitat d’adaptar el lloc de pràctiques.
L’estudiant ha de conèixer la normativa del centre assistencial i aplicar-la. En cas de no aplicar-la, la responsabilitat és de l’estudiant.
 
Problemes de salut i intervencions quirúrgiques
Si un estudiant pateix un problema de salut que l’inhabilita per cuidar les persones ateses, no pot fer les pràctiques. Per poder començar-les o continuar-les cal que presenti un certificat mèdic que l’autoritzi a fer-les.
 

CENTRES DE PRÀCTIQUES
L’estudiant realitza els pràcticums en diferents nivells assistencials del sistema sanitari i sociosanitari català.
 
HOSPITALS DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
 
Hospital Vall d’Hebron, de tercer nivell, «disposa de les anomenades supraespecialitats i de noves tecnologies diagnosticoterapèutiques. Atenen els pacients que no es poden tractar als hospitals de referència» (CatSalut, 2013). Enllaç: http://www.vhebron.net/es/.
 
Germans Trias i Pujol és un hospital general bàsic que «dóna una resposta completa als requeriments habituals de la població. Aquest hospital té la tecnologia assistencial necessària per atendre les persones amb patologies que no requereixen un grau d’especialització important» (CatSalut, 2013). Enllaç: http://www.gencat.cat/ics/germanstrias/.
 
CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Els centres d’atenció primària (CAP) «són el primer lloc on cal anar quan es té un problema de salut o quan es vol prevenir alguna malaltia. Ofereixen assistència sanitària i social, i serveis de promoció de la salut, d’atenció preventiva, curativa i rehabilitadora» (CatSalut, 2013).
Els centres de salut on es realitzen les pràctiques clíniques estan ubicats:

Institut Català de la Salut:

 

  • SAP Muntanya-Dreta, de Barcelona ciutat
  • SAP Barcelonès Nord i Maresme

 Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP)
   Centre de Salut Can Bou
  Av. Màlaga, 18
  08860 Castelldefels
  Tel. 93 665 56 59
   
Consorci de Salut i Social de Catalunya
   Centre Integral de Salut Cotxeres: centre d’atenció primària
  Av. Borbó, 18-30
  08016 Barcelona
  Tel. 93 243 89 96
 
EAP Dreta de l’Eixample S.L.
Cap Roger de Flor
C/RF 198
Tel. 902500179

PROGRAMA D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I EQUIPS DE SUPORT (PADES) 
«El PADES és un recurs sociosanitari d’àmbit domiciliari, que dóna suport a l’atenció primària tant social com sanitària en situacions de:
—   Malaltia geriàtrica i/o crònica que s’hagi descompensat.
—   Malaltia en fase de convalescència que requereixi de supervisió sanitària especialitzada.
—   Malaltia pal·liativa que s’assumeixi a la mateixa llar.
—   Malaltia que presenti complexitat terapèutica controlable al domicili.
 
Aquest recurs està format per equips interdisciplinaris especialitzats formats per llicenciats en medicina, diplomats en infermeria i diplomats en treball social. L’equip vetlla perquè el pacient rebi en tot moment l’assistència que li cal en el lloc adequat»(Grup Mutuam, 2013).
 
Mutuam
PADES Dreta Eixample
  C. Ausiàs March, 39
  08010 Barcelona
  Tel. 93 247 82 26
 
PADES Esquerra Eixample
  C. Ausiàs March, 39
  08010 Barcelona
  Tel. 93 247 82 29
 
PADES Gràcia
  C. Mare de Déu de la Salut, 49-51
  08024 Barcelona
  Tel. 93 285 32 65
 
PADES Les Corts
  C. del Rei Martí, 44
  08014 Barcelona
  Tel. 93 296 62 93
 
PADES Sant Martí
  C. Bac de Roda, 202
  08020 Barcelona
  Tel. 93 303 03 87
 
PADES Sants
  C. del Rei Martí, 44
  08014 Barcelona
  Tel. 93 332 31 74
 
Institut Català de la Salut
 PADES Nou Barris
  C. Cadí, 58-62
  08031 Barcelona
  Tel. 93 407 40 57
 
Hospital Sociosanitari Pere Virgili
 PADES
  C. Esteve Tarrades, 30
  08023 Barcelona
  93 259 40 39

 
ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL I ADDICCIONS 
 
«Són els diferents recursos i serveis especialitzats d’atenció a la salut mental i addiccions que s’organitzen partint d’un territori definit i que interactuen per garantir la continuïtat assistencial» (CatSalut, 2013).
 
Els centres són:
 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
 
  Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària de Brians I - UHPP
  Ctra. de Martorell a Capellades, km 33
  08635 Sant Esteve Sesrovires
  Tel. 93 775 80 53
 
  PSSJD Suport Comunitari
  C. Dr. Pujades, 42
  08830 Sant Boi de Llobregat
  Tel. 93 640 63 50
 
  CSMA Ciutat Vella
  Via Laietana, 19, entl. B.
  08003 Barcelona
  Tel. 93 319 63 04
 
  CSMA Cornellà
  C. Mossèn Andreu, 13, 3a planta, edifici Can Moritz
  08940 Cornellà de Llobregat
  Tel. 93 471 03 30
 
  CSMA Gavà
  C. Sarrià, 13-15 
  08850 Gavà
  Tel. 93 662 51 52
 
  CSMA Prat
  C. Verge de Montserrat, 24, 2a planta 
  08820 El Prat de Llobregat
  Tel. 93 479 29 32
 
  Hospital de dia d’Esplugues
  Rambla Verge de la Mercè, 57, edifici Cadí
  08950 Esplugues de Llobregat
  Tel. 93 473 14 62 
 
  Hospital de dia del Garraf
  Sant Josep, 21-23, Hospital Sant Joan Abat, àrea d’especialitats, 2a planta 
  08800 Vilanova i la Geltrú
  Tel. 93 893 16 16
 
  Hospital de dia d’aguts de Sant Boi
  C. Picasso, 12
  08830 Sant Boi de Llobregat
  Tel. 93 640 63 50
 
Germanes Hospitalàries Benito Menni CASM
 
  Hospital Benito Menni
  C. Dr. Pujadas, 36
  08830 Sant Boi de Llobregat
  Tel. 93 630 58 00
 
Hospital Universitari Sagrat Cor
 
  Centre de Salut Mental Infantojuvenil de Martorell
  C. Puig del Ravell, 10
  08760 Martorell
  Tel. 93 774 21 08
 
  Centre de Salut Mental Infantojuvenil de Molins de Rei
  C.de les Sínies, 9-15
  08750 Molins de Rei
  Tel. 93 680 28 36  
 
  Centre de Salut Mental d’Adults de Martorell
  C. Josep Irla, 12-14
  08760 Martorell
  Tel. 93 774 51 53
 
Centre de desintoxicació CCAdicciones
 
  CCAdicciones
  C. Riu Llobregat, 24
  08034 Mataró
  Tel. 93 758 97 98
 
Centre de desintoxicació A2Adicciones
 
  A2Adicciones
  C. Veïnat de Clara, 18
  08310 Argentona
  Tel. 93 757 83 95
 
Equips de suport a l’atenció sanitària en residències (EARS) – Grup Mutuam
 
  Mutuam EAR 1
  C. Matanzas, 33
  08027 Barcelona
  Tel. 902 01 41 10
 
  Mutuam EAR 2
  C. Bac de Roda, 202, baixos 
  08020 Barcelona
  Tel. 902 01 41 10
 
  Mutuam EAR 3
  C. Ausiàs March, 39-41
  08010 Barcelona
  Tel. 902 01 41 10
 
  Mutuam EAR 4
  C. Montseny, 29
  08012 Barcelona
  Tel. 902 01 41 10
 
Residència i centre de dia Onze de Setembre
 
  Av. Onze de Setembre, 81-83
  08820 El Prat de Llobregat
  Tel. 93 478 48 42
 
Unitat Geriàtrica Motores
 
  Av. Borbó, 18-30
  08016 Barcelona