Pràcticum Grau Infermeria

PRÀCTIQUES ASSISTENCIALS
 
Són les pràctiques que es desenvolupen als centres assistencials una vegada l’estudiant s’ha matriculat de les assignatures de Pràcticum i de Pràctiques Externes
 
Matèria de pràcticums
Al Pla d’Estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona la matèria dels pràcticums té un total de 81 crèdits ECTS (European Credit Transfer System), englobats en 7 assignatures que es cursen a centres i unitats  de diferents línies assistencials, ja siguin a hospitals d’aguts, atenció primària i comunitària o bé atenció sociosanitària.

Objectiu general

Aprendre les competències professionals de les infermeres, les transversals i les generals que consten a la titulació del grau d’Infermeria de la UAB per a exercir les funcions de tenir cura de las persones, les famílies i la comunitat de manera eficient  i pertinent segons les necessitats   i els problemes de salut de la població, i d’aquesta  manera garantir  una atenció sanitària integrada i orientada a las persones ateses.

Distribució , inici i requeriment :  el Grau d’Infermeria s’imparteix en 3 Unitats Docents Hospitalàries:

 • Unitat Docent Vall d’Hebron ( UDVH)
 • Unitat Docent Germans Trias i Pujol (UDGTIP)
 • Unitat Docent de Parc Taulí de Sabadell ( UDPT)

Els pràcticums es comencen a realitzar en el 2n semestre del 2on curs del Grau, i a partir d’aquell moment l’alumnat estarà assignat a una Unitat Docent Hospitalària. El procés d’assignació es fa d’acord a l’expedient acadèmic de l’estudiant amb les qualificacions de primer curs, segons el procediment establert i aprovat per Junta Permanent de la Facultat de Medicina.

Pla s'estudis

Curs Acadèmic Assignatures ECTS Àmbit Assistencial*
Segon curs Pràcticum I 12 Atenció Hospitalària d’Aguts (1)
Segon curs Pràcticum II 9

Atenció Primària i Comunitària (2)

Tercer curs Pràcticum III 12

Atenció Hospitalària d’Aguts (1)

Tercer curs Pràcticum IV 12

Atenció Primària i Comunitària(2)

Atenció Sociosanitària (3)

Tercer curs Pràcticum V 12

Atenció Hospitalària d’Aguts(1)

Quart curs Pràcticum VI 12

Atenció Hospitalària d’Aguts(1)

Quart curs Pràcticum VII 12

Atenció Hospitalària d’Aguts(1)

 

(*) en relació a la distribució actual de Línies Assistencials del Servei Català de la Salut (https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/)

(1) L’atenció Hospitalària d’Aguts : inclou els diferents serveis d’Internament, Urgències, Hospitals de Dia, Quirúrgica i altres àrees d’atenció especialitzada. Per exemple; unitats de malalts crítics, urgències, etc.

(2) L’atenció Primària i Comunitària: Equip d’ Atenció Primària i Unitats Assistencials  o  Serveis vinculats a l’Atenció Primària

(3) L’atenció sociosanitària,  inclou les  Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS) i els equips de valoració i suport en el domicili : PADES Programa d’Atenció Domiciliària equips de suport  i les Unitats

 PRÀCTIQUES A LES MENCIONS 
 
Per obtenir una menció, cal cursar l’assignatura Pràctiques Externes, de 12 crèdits ECTS, relacionada amb una àrea que l’estudiant tria. 
Les mencions del grau d’Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona són:
 
- Menció d'Infància i Salut
- Menció de Vellesa i Salut
- Menció de Salut Mental al Llarg de la Vida
 

PERSONES IMPLICADES EN EL PROCÉS DEL PRÀCTICUM I PRÀCTIQUES EXTERNES

 • Coordinador/a general de pràcticums grau infermeria (CGPGI)
 • Responsable  de pràcticum d’atenció hospitalària d’aguts  de cada una de les Unitats Docents
 • Responsable de pràcticum en atenció primària i comunitària, i atenció sociosanitària (CPAP) de cada una de les Unitats Docents.
 • Coordinació de l’assignatura de Pràctiques Externes (CPE)
 • Professor/a associat/ada infermer (PAI)
 • Tutor/a clínic/a docent
 • Personal de Gestió Acadèmica
 • Estudiant

NORMATIVA
 • Per a assistir a les pràctiques clíniques s'ha anar uniformat correctament i, per tant, és obligatori portar:
  ● Pijama de la UAB.
  ● Identificació proporcionada per la Gestió de la Unitat Docent.
  ● Sabates blanques tancades (no vambes).
  ● Mitjons blancs.
  ● Cabells recollits (si són llargs)
  ● Ungles curtes, sense pintar.
  ● Cal evitar de portar polseres i anells.
 • És imprescindible que els estudiants vagin uniformats i identificats correctament perquè la persona atesa conegui les competències, ja que aquest és un dels drets de l'usuari.
 • L'uniforme ha d'estar net i, tant per a la seguretat de la persona atesa com per a la de l'estudiant, s'ha de canviar diàriament.
 • Per no portar l’uniforme, o portar-lo brut és descomptarà 2 punts/dia en la nota de l’avaluació.
 • En determinats serveis hospitalaris s'usen pijames de colors per a garantir la seguretat de les persones ateses, que s'hauran de canviar en funció dels protocols de la unitat i, en cap cas, l'estudiant pot portar-lo fora del servei de pràctiques.
 • Material necessari

L'estudiant ha de portar el material següent a les pràctiques:

●         Llibreta de butxaca.

●         Rellotge amb cerca de segons.

●         Bolígraf de quatre colors.

●         Retolador permanent.

●         Calculadora

●         Fonendoscopi.

●         Tisores de punta roma.

●         Pinces de Kocher (sense dents).

 • Ús del mòbil al servei de pràctiques

El telèfon mòbil queda restringit exclusivament a la utilització de les aplicacions que facilitin el treball infermera (calculadora, ús de manuals, accés a fonts d'informació...).

El dispositiu ha d’estar en silenci.

L'ús continuat del telèfon mòbil en llocs prohibits, pot suposar suspendre l'assignatura.

 • Assistència i faltes
  • L'estudiant ha de complir l'horari complet de pràctiques assignat. Ha de fer totes les pràctiques al servei i en l'horari assignat per la Universitat i en cap cas pot canviar d'horari ni de servei de pràctiques.

Es considera absència qualsevol interrupció de l'assistència al servei. Aquestes poden ser:

a) Absències justificades, les següents situacions:

  • Defuncions de familiars pròxims i reunits.
  • Visita mèdica especialista.
  • Malalties agudes
  • Examen permís de conduir
  • Examen oficial universitari
 • Proves oficials d'idiomes
 • Aquelles que tinguin l’aprovació del responsable de l'assignatura.
 • L’alumnat haurà de presentar un justificant al professorat associat infermer i deixar constància en el document "full de seguiment" i pactarà amb el seu tutor/a la recuperació  de les hores pendents.

Tots els canvis de dates es comunicaran a la Gestió Acadèmica, atesa l’afectació sobre la cotització a la Seguretat Social, d’acord Reial Decret llei 2/2023 de cotització a la Seguretat Social d’alumnes en pràctiques formatives no remunerades.

b) Absències NO Justificades:

 • Aquelles que no figurin en el llistat anterior i no han estat autoritzades pel responsable de l'assignatura.
 • L'alumnat deixarà constància de la seva Absència No Justificada en el document "Full de seguiment" i pactarà *amb el tutor/a i *amb el *professorat *associat *infermer la manera de recuperar les hores pendents.
 • En finalitzar l'assignatura es restarà de la nota final (de 0 a 10) 1 punt per cada jornada d'absència NO justificada (Diferents a les abans esmentades).

c) Vaga, manifestacions:

• Mantenint els drets de l'alumnat i seguint amb les recomanacions del rectorat, l'alumnat que de manera individual vulgui adherir-se a una convocatòria d'algun dels sindicats d'estudiants, hauran de comunicar-lo prèviament al seu professor/a i al servei de pràctiques. Així i tot, haurà de deixar constància en el document "Full de seguiment".
• Aquesta jornada es considerarà realitzada i no recuperable.

d) Absència NO justificada i NO notificada
    Pot comportar el suspens de l'assignatura

e) Retard

 • Presentar més de 5 retards (inici i finals de torn, menjars...) al llarg del període de l'assignatura pot comportar el suspens de l'assignatura.
 • Les faltes s'han de comunicar amb la màxima antelació possible al professor/a associat/a i al servei de pràctiques per a poder reduir la interferència en el procés d'aprenentatge i pactar el dia a recuperar.
 • Totes les hores que faltin per faltes d'assistència s'hauran de recuperar dins del període de pràctiques.
 • El professorat de l'assignatura no pot garantir la recuperació d'hores pràctiques fora del temps marcat en el calendari acadèmic.
 • Confidencialitat dels dades

És necessari mantenir la confidencialitat de les dades respecte a:

●Les persones ateses.

●Els professionals.

●La institució.

No es pot identificar la persona atesa ni els professionals amb les seves dades en cap treball o document del pràcticum.

S'ha d'evitar de parlar d'aspectes de les pràctiques en llocs públics com per exemple mitjans de transport o cafeteries de l'hospital.

En cap cas es poden fer fotos dels malalts, del personal ni de les instal·lacions hospitalàries. A pesar que s'aconsegueixi l'autorització de la persona atesa per escrit, en cap cas les fotos es poden publicar en les xarxes socials sense consentiment explícit de la institució.

IMPORTANT: Contravenir aquestes normes comporta el suspès de l’assignatura

 • Situació de gestació

● Es recomana que l'estudiant comuniqui la seva situació al coordinador del pràcticum corresponent amb la finalitat d'adaptar el lloc de pràctiques.
● L'estudiant ha de conèixer la normativa del centre assistencial i aplicar-la. En cas de no aplicar-la, la responsabilitat és de l'estudiant.

 • Problemes de salut i intervencions quirúrgiques


Si un estudiant pateix un problema de salut que l'inhabilita per a cuidar les persones ateses, o té una baixa mèdica, no pot fer les pràctiques. Per a poder començar-les o continuar-les fa falta que presenti un certificat mèdic que l'autoritzi a fer-les.

 • Sancions

NOTA: Qualsevol signe de deshonestedat acadèmica, com per exemple plagi o manipulació de documents d'avaluació, etc., o qualsevol actitud discriminatòria, violenta o irrespectuosa cap a pacients, professionals, companys/es i/o docents, seran elevades a la comissió de pràcticums que analitzarà allò succeït i establirà una resolució consensuada en el respecte.

 

Qualsevol acció que pugui posar en risc la vida del pacient o persona atesa, pot comportar el suspens de l’assignatura.


A petició de responsable de l'assignatura es pot constituir una comissió avaluadora configurada a efecte de valorar les situacions especials, personals i/o extraordinàries que no trobin resposta en aquesta guia o en documents publicats a la web del pràcticum.

 • Coordinador/a general de pràcticums grau infermeria (CGPGI)
  • S’encarrega de mantenir criteris homogenis en els pràcticums a totes les unitats docents.
  • Revisa  anualment la informació que consta al web de la Facultat.
  • Vetlla perquè s’apliquin les normatives d’igual manera a tots els pràcticums del Grau
  • Recull les incidències que li transmeti el responsable del pràcticum.
  • Informa la coordinadora de Grau de les incidències del pràcticum
  • Convoca i presideix la comissió del pràcticum una vegada al semestre i, quan sigui necessari, de forma extraordinària.
 • Responsable  de pràcticum d’atenció hospitalària d’aguts (CPH) de cada una de les Unitats Docents  i responsable de pràcticum en atenció primària i comunitària, i atenció sociosanitària (CPAP) de cada una de les Unitats Docents
 • És responsable de la coordinació general del pràcticum a la seva unitat docent hospitalària o a l’ Atenció Primària.
 • A més, coordinarà les assignatures de pràctiques assignades en les quals:
  • Vetllarà per la implementació de l’assignatura segons el que consta a la guia docent.
  • Editarà la guia docent de l’assignatura.
  • Crearà el Moodle de l’assignatura
  • Introduirà i signarà les notes de l’assignatura a SIGMA.
 • Buscarà llocs de pràctiques necessaris a la seva unitat docent hospitalària o bé a l’Atenció Primària, per a tots els pràcticums i segons les característiques establertes.
 • Informarà dels llocs de pràctiques a les persones responsables de les diferents assignatures de pràcticum informant de les característiques de cada lloc (Ex. Medicina, cirurgia, pediatria etc.)
 • Informarà del funcionament de les pràctiques a l’equip docent de pràctiques i a l’alumnat.
 • Una vegada disposi del llistat de llocs a que s’ha assignat l’alumnat, revisarà la idoneïtat de l’assignació. Si alguna assignació no concorda amb el recorregut de l’alumnat, s’aplicarà la normativa.
 • Vetllarà per a que l’alumnat compleixi amb els requisits per realitzar el pràcticum a cada centre.
 • Resoldrà qualsevol incidència que pugui sorgir i/o informant a la coordinació de pràcticum.
 • Es reunirà almenys tres vegades al semestre (a l’inici, a meitat i al finalitzar) amb el professorat assignat, per tal de valorar l’evolució del pràcticum.
 • Assistirà a les comissions de pràcticum que es convoquin
 • Recollirà la documentació de l’avaluació de l’alumnat.
 • Verificarà que està introduïda al Moodle tota la documentació d’avaluació dels estudiants assignats a la seva unitat docent hospitalària o a l’Atenció Primària.
 • En el cas de baixa mèdica d’un membre de l’equip docent de pràcticum, gestionarà la seva substitució.
 • Revisarà els documents d’avaluació i farà propostes de millora per adaptar-los als requisits del pràcticum del que és responsable.
 • Professor/a associat/ada infermer (PAI)
 • És la connexió entre la Coordinació del Pràcticum de cada Unitat Docent i les unitats i els serveis de pràctiques.
 • Informarà els serveis de pràctiques de l’alumnat assignat.
 • Informarà les unitats i els serveis de pràctiques de la documentació del pràcticum i de com es durà a terme l’avaluació.
 • Rebrà l’alumnat que se li assigni i farà l’acompanyament  als serveis de pràctiques.
 • Controlarà periòdicament  l’evolució de l’alumnat  assignat al seu càrrec als serveis de pràctiques.
 • Avaluarà els exercicis/treballs de l’alumnat assignat, amb emissió de l’avaluació al campus virtual.
 • Es reunirà amb els/les associats/des clínics docents  que tutoritzen  l’alumnat  assignat i avaluarà el pràcticum corresponent amb les notes finals  del mateix.
 • Emetrà un informe / diari de les visites realitzades a cada alumnat, on constarà la data , el lloc i els temes tractats a cada visita
 • Participarà a les reunions de coordinació previs i posteriors al pràcticum, convocades per la Coordinació del Pràcticum 
 • Avisarà el/la Coordinador/a del pràcticum de qualsevol incidència que  pugui sorgir., incloent de qualsevol sospita de suspès
 • Tutor/a docent
  • És el/la infermer/a assistencial que tutoritza l’alumnat durant tot el pràcticum al centre, Servei , Unitat de practiques.
  • Disposa de la guia docent del pràcticum i coneixerà els objectius d’aprenentatge i eines d’avaluació
  • Col·labora en el procés de planificació de les pràctiques: documents, planificació de les cures que ha de realitzar l’alumnat tutoritzat i  completa  l’avaluació.
  • Planifica las pràctiques segons els objectius d’aprenentatge  que cal assolir durant el pràcticum, es coordina periòdicament  amb el professorat associat infermer .
  • Guia l’alumnat a la planificació, la implementació i l’avaluació dels plans de cures infermer.
  • Consensua con l’alumnat totes les acciones que aquest ha de desenvolupar relacionades  tant amb les cures pròpies como amb les interdependents,  i l’ajuda  a justificar-les.
  • Tutoritza l’alumnat durant totes las acciones que aquest ha de desenvolupar relacionades amb les cures. Ajuda l’alumnat a aplicar coneixements i habilitats segons cada problema i a gestionar els recursos necessaris, tant propis como de l’entorn.
  • Ajuda l’alumnat a integrar-se i a participar a les activitats de l’equip assistencial.
  • Informa l’alumnat, de manera continuada, del seu procés d’aprenentatge, consensuant amb ell els aspectes de millora.
  • Elabora un informe d’avaluació oral, amb punts forts  i propostes de millora a la meitat del període de pràctiques  i ho comunica a l’alumnat.
  • Avalua l’alumnat per escrit al final del període de pràctiques (document d’avaluació corresponent)  indica aspectes de millora per properes pràcticums o per a la pràctica professional i lliura el document d’avaluació signat per ell /a i l’alumnat al professorat associat infermer .
  • Assisteix a les reunió (inicials, durant i final del període) acordades  amb el professorat  associat infermer  per a valorar l’acollida , el procés /desenvolupament  i els resultats obtinguts, així com la proposta d’aspectes de millora.
  • Informarà al professorat associat infermer de qualsevol incidència en absències , desenvolupant, incident i accident de l’alumnat durant el període del pràcticum
 • Unitats Docents Hospitalàries

 

  • Cada Unitat Docent Hospitalària elabora el recorregut que fa cada estudiant d’acord  amb el perfil d’Infermeria generalista de la titulació.
  • S’elaboren les cartelleres per a informar sobre el centre, el tipus de servei  assistencial i el número de places por període ,  la direcció del servei / unitat ( ja sigui supervisor /a , director /a  o adjunt/a  a la direcció) sense el nom  de l’estudiant .
  • Cada Unitat Docent (o bé ja al centre/ unitat assignat) gestiona la realització de les targetes d’identificació de l’estudiant i facilita les claus de l’armariet ( taquilla) 

 

 • Alumnat

L’alumne/a  que es matricula a qualsevol pràcticum a la UAB es compromet a:

  • Llegir la guia docent de l'assignatura
  • Complir con les directrius establertes a la guia docent de l'assignatura.
  • Complir la normativa de pràctiques establerta por la UAB.
  • Respectar les normatives del centre assistencial o CAP on es lleven a cap les pràctiques.
  • Respectar la normativa que regula ho uso de cigarret i de cigarrets electrònics: Està prohibit fumar en els centres sanitaris, tant en espais coberts com l'aire lliure.
  • Full de seguiment d'assistència: Mitjançant la signatura diària d'aquest document, la infermera responsable de l'estudiant confirma l'horari realitzat durant la jornada de pràctiques de l'estudiant. Aquest document servirà de justificant pel còmput d'hores de l'assignatura. L'únic responsable del document és l’estudiant, l'haurà de mantenir actualitzat i es responsabilitzarà de la veracitat del contingut de la informació que es consigni. Aquest document serà lliurat en finalitzar el període pràcticum al seu professor associat infermer. Aquest document pot ser demanat, en qualsevol moment, pel seu control, pels responsables dels pràcticums i/o professors associats clínics participants de l'assignatura. Com a norma general és obligatori realitzar tot el període de pràctica clínica programat al calendari docent, independentment de l'horari en el qual es facin les practiques.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER ALS ESTUDIANTS

L'aprenentatge dels estudiants previ a les assignatures de Pràcticum es valorarà amb una prova de continguts sobre riscos biològics. A fixar per la responsable del PI.
És una prova de coneixements per a assegurar que la informació bàsica s'ha entès. Els estudiants que no superin l'esmentada prova hauran de tornar a repetir-la, i faran una tutoria amb el professor responsable
Consulteu els següents documents:

 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I ADJUDICACIÓ DE PLACES

 • A partir del curs 2023/2024, amb l’increment de places d’estudiants en el Grau en Infermeria i l’ampliació d’Unitats Docents Hospitalàries on l’alumnat estarà assignat, les places de pràcticum s’assignaran automàticament amb el criteri de nota d’expedient.

INSCRIPCIONS I ASSIGNACIÓ PRÀCTICUM I -PRÀCTICUM II

106120 Pràcticum I- L’estudiant realitzarà les pràctiques en els serveis mèdics i quirúrgics del propi Hospital / Unitat Docent Hospitalària assignada

106121 Pràcticum II- L’estudiant realitzarà les pràctiques en un Centre d’Atenció Primària.

Les inscripcions es realitzen del 15 al 21 de gener de 2024 des de sia.uab.cat / Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques.

L’assignació serà per nota d’expedient, i el resultat de l’assignació es publicarà el 24 de gener de 2024 en el mateix aplicatiu.

En la presentació trobareu més informació i instruccions de com fer la inscripció.

IMPORTANT

 • Els dos pràcticums es realitzen en els mateixos 2 períodes, i per tant es divideix l’estudiantat en dos grups per a evitar solapament de dates.

           Els grups / torns s’estableixen segons l’ordre alfabètic següent:

 • Estudiants amb el primer cognom entre les lletres A – J  tenen assignat el grup 1r torn de Pràcticum I i el grup 2n torn de Pràcticum II
 • Estudiants amb el primer cognom entre les lletres L – Z tenen assignat el grup 1r torn de Pràcticum II i el grup 2n torn de Pràcticum I
 • Cada estudiant ha de fer DUES SOL·LICITUDS  a https://sia.uab.es/ : una per a cada assignatura de pràcticum matriculada.
 • Identificació digital

L'alumnat ha de tenir un certificat digital, que servirà també per a signar electrònicament el conveni específic quan s’escaigui. Aquí trobareu més informació dels certificats digitals acceptats i de com el podeu obtenir: Certificat Digital

Si necessiteu més informació podeu contactar amb pca.medicina@uab.cat

 • Tramitació del Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual

Serà requisit indispensable per a realitzar les pràctiques l’aportació per part de l’estudiant de la certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

L’estudiant haurà de presentar el certificat en el Centre / Hospital / Servei assignat quan li ho requereixin, normalment a l’inici de les pràctiques.

En la pàgina web  del Ministeri de Justícia es pot consultar la informació i els manuals per a realitzar aquest tràmit.

Informació addicional sobre el termini de vigència del Certificat:

Sobre el momento, periodicidad o frecuencia en que se debe presentar el certificado, el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor establece:

«5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.»

No hay por tanto un deber de acreditar periódicamente la falta de antecedentes mientras no haya circunstancias que justifiquen una nueva petición de certificado.

No obstante, queda a criterio del empleador exigir nuevamente el certificado, en el caso de tener sospechas fundadas o cuando existan indicios racionales de que el trabajador hubiera podido ser condenado en sentencia firme por algún delito de naturaleza sexual con posterioridad a la presentación inicial del certificado.

ETAPES DEL PRÀCTICUM

 • Totes las assignacions de places de les practiques  i la seva  gestió de les tres Unitats Docents correspon a la Gestió Acadèmica de la Facultat (Bellaterra)
 • La Gestió Acadèmica informa amb els expedients els centres i unitats  de practiques. També tramita i fa el seguiment  dels convenis específics de pràctiques curriculars. L’alumnat ha de disposar d’un certificat digital para a poder signar electrònicament el conveni específic.  I en cas de necessitar més informació poden contactar amb: pca.medicina@uab.cat
 • L’estudiant pot presentar una  sol·licitud d’ horari de pràctiques  a la Unitat Docent. Els motius acceptats per aquesta petició són : Esportista d’alt rendiment
 • Una vegada confirmada la assignació, l’estudiant pot comprovar el centre assignat des del mateix aplicatiu de gestió d’expedients de la UAB mitjançant el qual es fa la inscripció i l’assignació. El responsable del pràcticum de cada Unitat Docent ho publica en el Campus Virtual com a mínim 15 dies abans de l’inici de les pràctiques.
 • L’alumnat disposarà de 3-4 dies per a fer al·legacions.  En el supòsit que hi hagués alguna errada o incompatibilitat, que no hagués sigut  notificada pels canals corresponents, es comptarà amb aquest temps per a fer per  via e-mail  l’al·legació. Una vegada passat aquest temps, es tancaran les cartelleres, sense possibilitat de canvi de centre / servei  / torn .
 • El professorat associat  infermer contacta amb la direcció, adjunta o bé responsable de cada Servei o centre per a  informar del nombre d’estudiants assignats al Servei  o centre i per a confirmar el nom del tutor/a ( infermer/a  del Servei assignat per a  cada estudiant).
 • El responsable del  pràcticum de Unitat Docent realitzarà la presentació  de l’assignatura abans de l’inici de les pràctiques. L’assistència aquesta presentació per part de l’alumnat és obligatòria i constarà al calendari de sessions.
 • A la meitat  del període de pràctiques, l’alumnat rebrà una avaluació intermèdia , de caràcter oral i formatiu ( en base al format de l’avaluació final) . L’alumnat farà la seva autoavaluació i comentarà les avaluacions amb el professorat associat assignat.
 • Al finalitzar el període de pràctiques,  el tutora/a  elaborarà un informe final sobre les competències assolides per l’alumnat. De la mateixa  manera , cada estudiant farà la seva autoavaluació i la comentarà tant amb el tutor/a com amb el professorat associat infermer.
 • El professorat associat infermer farà el registre identificant cada tutor/a ( noms i cognoms complets  i DNI), confirmarà el número de hores que ha col·laborat, i enviarà aquesta informació a la Gestió de Pràctiques de cada Unitat Docent, per a que emeti els certificats de docència al finalitzar el pràcticum.

QUI POT FER EL PRÀCTICUM 

 • Els estudiants matriculats de l’assignatura que hagin abonat la taxa d’assegurança escolar i complementària i que compleixin els criteris d'admissió i tinguin la documentació requerida per cada Unitat Docent.
 • Els estudiants d’altres universitats en el marc del programa Erasmus.