Pràcticum Grau Infermeria

PRÀCTIQUES ASSISTENCIALS
 
Són les pràctiques que es desenvolupen als centres assistencials una vegada l’estudiant s’ha matriculat de les assignatures de Pràcticum i de Pràctiques Externes
 
Matèria de pràcticums
 
En el Pla d’estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona, la matèria dels pràcticums té un total de 81 crèdits ECTS (European Credit Transfer System), dividits en 7 assignatures que es cursen en centres assistencials, tant hospitalaris com d’atenció primària de la salut.
L’objectiu general dels pràcticums és aprendre les competències professionals de les infermeres, les transversals i les generals que consten a la titulació del grau d’Infermeria de la UAB per exercir les funcions de tenir cura de les persones, les famílies i les comunitat de manera eficient i pertinent segons les necessitats i els problemes de salut de la població, i d’aquesta manera garantir una atenció sanitària integrada i orientada a les persones ateses.

Tots els pràcticums es duen a terme en centres assistencials i sociosanitaris que tenen conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquests pràcticums es planifiquen de manera que s’inicien pràctiques en àmbits assistencials en què l’estudiant aprèn bàsicament les cures de suplència i ajuda per arribar progressivament fins a l’aprenentatge de les cures de més complexitat.
Les assignatures que componen la matèria dels pràcticums són:

Pla antic

Curs Acadèmic Assignatures ECTS Àmbit Assistencial
Segon curs Pràcticum I 12 Hospitals
Segon curs Pràcticum II 9 Centres d’Atenció Primària
Tercer curs Pràcticum III 12 Hospitals
Tercer curs Pràcticum IV 12 Centres d’Atenció Primària, Equips d’Atenció a Residències, PADES
Tercer curs Pràcticum V 15 Hospitals
Quart curs Pràcticum VI 21 Hospitals

Pla Nou 

Curs Acadèmic Assignatures ECTS Àmbit Assistencial
Segon curs Pràcticum I 12 Hospitals
Segon curs Pràcticum II 9 Centres d’Atenció Primària
Tercer curs Pràcticum III 12 Hospitals
Tercer curs Pràcticum IV 12 Centres d’Atenció Primària, Equips d’Atenció a Residències, PADES
Tercer curs Pràcticum V 12 Hospitals
Quart curs Pràcticum VI 12 Hospitals
Quart curs Pràcticum VII 12 Hospitals

 PRÀCTIQUES A LES MENCIONS 
 
Per obtenir una menció, cal cursar l’assignatura Pràctiques Externes, de 12 crèdits ECTS, relacionada amb una àrea que l’estudiant tria. 
Les mencions del grau d’Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona són:
 
- Menció d'Infància i Salut
- Menció de Vellesa i Salut
- Menció de Salut Mental al Llarg de la Vida
 

PERSONES IMPLICADES EN EL PROCÉS DEL PRÀCTICUM I PRÀCTIQUES EXTERNES

 • Coordinador general de pràcticums grau infermeria (CGPGI)
 • Coordinador de pràcticum hospitalari (CPH)
 • Coordinador de pràcticum en atenció primària i comunitària (CPAP)
 • Professor coordinador de l’assignatura Pràcticum o Pràctiques Externes (CPE)
 • Professor associat infermer (PAI)
 • Associat clínic docents
 • Personal de Gestió Acadèmica
 • Estudiant

 

QUI POT FER EL PRÀCTICUM 
 

 • Els estudiants matriculats de l’assignatura que hagin abonat la taxa d’assegurança escolar i complementària.
 • Els estudiants d’altres universitats en el marc del programa Erasmus.
 • Els estudiants que:
  • Hagin superat la prova d’avaluació de prevenció de riscos.
  • Hagin assistit a les visites planificades per a la valoració i l’actualització del carnet vacunal i la prova de la tuberculina, fetes pel Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Vall d’Hebron, abans de cursar la primera assignatura de Pràcticum.
  • Tinguin la targeta d’identificació personal que lliura la Unitat Docent de la Vall d’Hebron, mòdul Nord
  • Acceptin les condicions particulars que requereixi el centre assistencial assignat.

No és possible fer dos pràcticums que coincideixin en el temps.

L’estudiant que es matricula d’un pràcticum adquireix el compromís de preservar la confidencialitat i el secret professional de les dades a què pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials, i també de mantenir una actitud d’ètica professional en totes les seves accions. En aquest sentit, l’estudiant es compromet a llegir aquest document i el de Recomanacions de conducta dels estudiants de la Facultat de Medicina.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I ADJUDICACIÓ DE PLACES

 • A partir dels convenis marc signats per la UAB amb els centres assistencials es confirmen les places de pràctiques. Abril-juny curs previ.
 • S’elaboren les cartelleres per informar sobre el centre, el tipus de servei assistencial i el nombre de places per període, el supervisor del servei o adjunt a la direcció. Sense el nom dels estudiant. Juny curs previ.
 • L’estudiant pot presentar una sol·licitud a la Unitat Docent Vall Hebron, mòdul Nord, per demanar un torn de pràctiques en cas de tenir un contracte laboral de 15 hores setmanals com a mínim(Excepte al PRII i IV). També es pot demanar per motius acadèmics (coincidència d’assignatures) i per maternitat fins a 12 mesos del nadó. Es publica al web el calendari per presentar la sol·licitud. Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds no s’accepta cap més sol·licitud ni tampoc hi ha possibilitat de canvi de l’horari assignat. Setembre i octubre.
 • El professor responsable de l’assignatura valora la possibilitat d’assignació al torn demanat, sempre prioritzant la formació i el recorregut planificat per la Comissió de Pràcticum per a cada estudiant. En cap cas aquesta sol·licitud representa el compromís de la Universitat d’assignar el torn demanat.
 • Als estudiants que es matriculen de dues assignatures de diferents cursos que coincideixen en el temps, una de les quals és un pràcticum, no es garanteix un torn de pràctiques compatible amb les assignatures teòriques d’altres cursos. Tot i això, poden fer una sol·licitud, que han de presentar a la Unitat Docent Vall Hebron, mòdul Nord, i el professor responsable valorarà si l’estudiant pot fer les pràctiques. Juliol i setembre.
 • La Unitat Docent Vall Hebron gestiona la realització de les targetes d’identificació de l’estudiant i facilita les claus de les taquilles als estudiants de segon i als que han fet un trasllat de centre. Darrera setmana de setembre i primera d'octubre.
 • Els coordinadors dels diferents pràcticums hospitalaris es reuneixen per a l'assignació de places als estudiants d'acord a les ofertes de places programades a les cartelleres. L'assignació de les places dels PRII i IV es la fan els mateixos estudiants, coordinats pels delegats i supervisats pel coordinador. Setembre
 • La Unitat Docent Vall Hebron envia a la Gestió Acadèmica de la Facultat (Bellaterra) totes les assignacions de les pràctiques.
 •  La Gestió Acadèmica informa en els expedients els centres i serveis de pràctiques. També tramita i fa el seguiment dels convenis específics de pràctiques curriculars. Els/les estudiants han de tenir un certificat digital per a poder signar electrònicament el conveni específic. Aquí trobareu més informació dels certificats digitals acceptats i de com el podeu obtenir: Certificat Digital. Si necessiteu més informació podeu contactar amb: pca.medicina@uab.cat
 • Posteriorment, el coordinador dels pràcticums envia l’assignació dels estudiants als responsables de formació continuada per tal que revisin que els serveis i les places de pràctiques estan disponibles.
 • Una vegada confirmada l’assignació, el professor coordinador de l’assignatura la publica al Campus Virtual com a mínim 15 dies abans de l’inici de les pràctiques.
 • Els estudiants comptaran amb 3-4 dies d'al·legació. En el cas que hi hagués algun error o incompatibilitat, que no hagi estat notificada pels canals corresponents, es comptarà amb aquest temps per fer curs via e-mail de l'al·legació. Un cop transcorregut aquest termini, es tancaran les cartelleres, sense possibilitat de canvi de servei / torn. Tret que des de formació continuada se'ns informi d'algun canvi d'últim moment.
 • El professor associat infermer de la Universitat contacta amb el supervisor o adjunt a la direcció de cada servei o centre per informar-lo del nombre d’estudiants assignats al servei o centre i per demanar el nom de la infermera per a cada estudiant. El professor associat presenta a les infermeres els documents del pràcticum i d’avaluació. Una setmana abans de l'inici de la pràctica.
 • El professor coordinador de l’assignatura fa la presentació d’aquesta abans de l’inici de les pràctiques. L’estudiant ha d’assistir obligatòriament a aquesta presentació.
 • En el cas del Pràcticum I i II que corresponen a l'inici de l'experiència pràctica, la coordinadora de pràcticums i el coordinador del pràcticum comunitari, faran una sessió de presentació als estudiants de 2n, sobre la normativa, les característiques de les pràctiques i la forma de l'adjudicació de places.
 • L'alumnat sol·licitarà a la seva infermera una avaluació intermèdia, de caràcter oral i formatiu. L'alumnat farà la seva autoavaluació i comentarà ambdues avaluacions amb el professor associat infermer.
 • En finalitzar el període de pràctiques clíniques, la infermera complimentarà un informe final sobre les competències assolides per l'alumnat. De la mateixa manera, cada estudiant farà la seva autoavaluació i la comentarà amb la infermera i el professor associat infermer.
 • El professor associat infermer registra els dos cognoms i el nom de cada associat clínic docent, el DNI i el nombre d’hores que ha col·laborat, i lliura la informació a la Unitat Docent de la Vall d’Hebron, mòdul Nord, perquè emeti els certificats de docència. A final del pràcticum.

 

COMISSIONS DE PRÀCTIQUES

Aquesta comissió està formada per: el coordinador de pràctiques, la coordinadora de la titulació, el coordinador de cada assignatura de pràctiques. Té les responsabilitats següents:

 • Revisar i consensuar els documents d’avaluació de les pràctiques.
 • Valorar el procés i els resultats de cada assignatura.
 • Resoldre qualsevol problema derivat de les pràctiques i de l’avaluació d’aquestes.
 • Valorar les situacions especials que es produeixen als pràcticums i que poden comportar una sanció per a l’estudiant.

Aquesta comissió es reuneix dues vegades a l’any per tal de valorar les situacions especials. S’ha d’aixecar acta de les resolucions que es prenguin.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER ALS ESTUDIANTS
Les accions en matèria de prevenció de riscos laborals per als estudiants del grau d’Infermeria inclouen:

 • La revisió de l’estat vacunal pel que fa a determinades malalties infeccioses i la realització de la prova de la tuberculina.
 •  Avaluació específica del risc biològic.

Aquestes accions tenen caràcter obligatori i es consideren imprescindibles per poder fer les assignatures de pràcticum.
Els estudiants de trasllat d’altres centres també tenen l’obligació de fer-les.

Revisió
Els estudiants han d’assistir a una visita mèdica concertada en el Servei de Medicina Preventiva de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, en la qual se’n valora l’estat vacunal i se’ls fa la prova de la tuberculina. Les dates de la visita mèdica de cada estudiant es publiquen per avançat. L’estudiant ha d’aportar el seu carnet de vacunacions.

Avaluació

L’aprenentatge dels estudiants previ a les assignatures de Pràcticum es valorarà amb una prova de continguts sobre riscos biològics. A fixar per el/la coordinadora del PI.

És una prova de coneixements per assegurar que la informació bàsica s’ha entès. Els estudiants que no superin l’esmentada prova, hauran de tornar a repetir-la, i faran una tutoria amb el professor responsable


Consulteu els següents documents:

FUNCIONS DEL PROFESSORAT DE PRÀCTICUM

Coordinador General de Pràcticums Grau en Infermeria (CGPGI)

 • És l’únic interlocutor entre la Facultat i els responsables de formació continuada dels hospitals. És també l’interlocutor dels responsables dels pràcticums, però no dels estudiants.
 • Un cop els calendaris acadèmics estan aprovats, el coordinador del pràcticum presenta la provisió de places als responsables de formació continuada, en funció del nombre d’estudiants matriculats i del perfil del pràcticum, tant per a les assignatures obligatòries com per a les mencions i els Erasmus, d’acord amb la valoració feta amb els responsables de cada pràcticum sobre el curs anterior.
 • En rebre les places adjudicades, el CPH sol·licita a la Unitat de pràctiques de la Unitat Docent Vall Hebron la confecció de les cartelleres de pràctiques. Un cop fetes s’envien a cada professor coordinador de la assignatura. El CPH i aquests responsables fan l’assignació de les places en funció del recorregut que ha de fer cada estudiant.
 • També té, com a responsabilitat, assignar el professorat associat infermer a cadascun dels pràcticums.
 • Estableix els criteris per a l’assignació d’horaris especials de pràctiques.
 • En acabar els períodes de pràctiques sol·licita a la  Unitat Docent Vall Hebron d’actualitzar el recorregut de l’estudiant.
 • Qualsevol canvi que es pugui produir a la programació dels estudiants, tant des de la Facultat com des de l’hospital, l’ha de tractar exclusivament el coordinador del pràcticum.
 • També supervisa l’elaboració i la distribució dels certificats de les infermeres de les unitats docents.
 • Finalment, acull i orienta els nous professors.

Coordinador de pràcticum d’atenció primària i comunitària (CPAP)

 • És l’interlocutor, juntament amb el director del Departament, de la negociació de les places de pràctiques amb els responsables de l’ICS i altres empreses assistencials.
 • Un cop aprovats els calendaris acadèmics, el coordinador del pràcticum presenta la provisió de places en funció del nombre d’estudiants matriculats i del perfil del pràcticum, tant per a les assignatures obligatòries com per a les mencions i els Erasmus, d’acord amb la valoració feta amb el professorat associat infermer sobre el curs anterior.
 • En rebre les places adjudicades, el CPAP sol·licita a la Unitat de pràctiques de la Unitat Docent Vall Hebron la confecció de les cartelleres de pràctiques i assigna les places en funció del recorregut que ha de fer cada estudiant.
 • També té, com a responsabilitat, assignar el professorat associat infermer a cadascun dels pràcticums.
 • Aplica els criteris establerts per a l’assignació especial d’horaris de pràctiques.
 • En acabar els períodes de pràctiques, sol·licita a la Unitat de pràctiques de la Unitat Docent Vall Hebron d’actualitzar el recorregut de l’estudiant.
 • Qualsevol canvi que es pugui produir en la programació dels estudiants, tant des de la Facultat com des de l’atenció primària, l’ha de tractar exclusivament el coordinador del pràcticum.

Coordinador de l’assignatura Pràcticum hospitalari o Pràctiques Externes (CPH)

És el responsable de planificar l’assignatura, coordinar les places de pràcticum i coordinar el professorat que fa el seguiment del pràcticum.

 • Elabora la guia docent del pràcticum.
 • Planifica, juntament amb el CGPGI, la distribució d’estudiants.
 • Comunica als professors associats la distribució d’estudiants i serveis. És l’interlocutor d’aquests professors.
 • Proporciona als professors assignats al seu pràcticum la documentació necessària per desenvolupar-lo.
 • Fa el seguiment del pràcticum i de les incidències d’aquest, que notifica al coordinador del pràcticum hospitalari. Rep les avaluacions fetes pel professorat i és el responsable de signar les actes.
 • A l’inici i al final del període, fa una reunió conjunta amb tot el professorat associat amb la finalitat de valorar el procés i els resultats del pràcticum i de proposar-hi millores, si cal.
 • Revisa, amb tots els altres responsables de les assignatures de Pràcticum, les activitats educatives i la documentació que cal utilitzar.
 • Presenta als estudiants la guia del pràcticum i la metodologia d’avaluació.
 • Custodia durant dos anys l’avaluació de l’estudiant i els treballs generats per aquest.
 • És el responsable de rebre les incidències dels estudiants i de planificar les incidències d’assistència a pràctiques quan aquestes siguin puntuals, no per absències llargues.
 • Al final del període ha de lliurar un informe al CPH sobre les places amb major dificultat o que no s'ajusten al perfil del pràcticum respectiu. A més, haurà d'informar al CPH sobre l'existència d'irregularitats que hagin estat detectades en professors associats durant aquest període de pràctiques.

Professor associat infermer (PAI)

 • És el professor que fa el seguiment d’un conjunt d’estudiants que desenvolupen les pràctiques en diferents centres o serveis assistencials..
 • Col·labora amb el coordinador de l’assignatura per definir els objectius i les activitats i per elaborar els documents d’avaluació de les assignatures de Pràcticum.
 • És el responsable de contactar amb els serveis de pràctiques, com a mínim amb 1 setmana d’antelació, per comunicar-los la data d’arribada dels estudiants i concretar la infermera docent del centre o servei assistencial que es farà càrrec de cada un dels estudiants.
 • Assisteix i participa a la presentació del pràcticum als estudiants.
 • Presenta l’estudiant al servei el dia de l’inici del pràcticum.
 • Vetlla pel procés d’aprenentatge de l’estudiant i la normativa del pràcticum.
 • El professor ha d'assistir, a l'inici, meitat i final al servei on es troba en pràctiques l'estudiant. L'objectiu d'aquesta visita és detectar problemes, valorar l'acompliment i donar suport a l'estudiant en situacions especials. S'aconsella parlar amb la infermera a càrrec, i en el possible amb l'adjunta o supervisora del servei.
 • Fa el seguiment de l’estudiant durant el pràcticum. Recull les incidències puntuals de les pràctiques i les comunica al professor coordinador de l’assignatura de pràcticum corresponent.
 • Avalua l’estudiant juntament amb la infermera tutora i presenta l’informe final d’avaluació a l’estudiant.
 • Lliura la documentació d’avaluació al professor coordinador de l’assignatura de Pràcticum en la data indicada.
 • És responsable de lliurar al professor responsable de l’assignatura els noms dels associats clínics docents amb les hores que han tutoritzat cada estudiant i els seus DNI.
 • Assisteix a les reunions programades amb el coordinador de l’assignatura de Pràcticum per a la planificació, el seguiment, l’avaluació i la millora de les practiques. És obligació del professor assistir a la reunió d'inici i final de pràcticum.
 • És responsable de comprovar i controlar el compliment de l’horari de l’estudiant i notificar al coordinador de l’assignatura aquelles accions que puguin esdevenir penalitzacions  per manca de responsabilitat.

Infermer/a docent (ID)

És el/la infermer/a assistencial que supervisa l’estudiant mentre fa el pràcticum en un centre assistencial o sociosanitari.

 • Col·labora en el procés de planificació de les pràctiques: documents, planificació de les cures que ha de fer l’estudiant sota la seva tutela i elaboració d’instruments d’avaluació.
 • Planifica les pràctiques segons els resultats d’aprenentatge que cal assolir durant el pràcticum, coordinant-se amb el professor associat de la Universitat.
 • Guia l’estudiant en la planificació, la implementació i l’avaluació dels plans de cures infermers.
 • Consensua amb l’estudiant totes les accions que aquest ha de desenvolupar relacionades tant amb les cures pròpies com amb les interdependents, i l’ajuda a justificar-les.
 • Tutela l’estudiant durant totes les accions que aquest ha de desenvolupar relacionades amb les cures. Ajuda l’estudiant a aplicar coneixements i habilitats segons cada problema i a gestionar els recursos necessaris, tant propis com de l’entorn.
 • Ajuda l’estudiant a integrar-se i a participar en les activitats de l’equip assistencial.
 • Informa l’estudiant, de manera continuada, del seu procés d’aprenentatge, consensuant amb aquest aspectes de millora.
 • Elabora un informe d’avaluació oral, amb punts forts i propostes de millora, a la meitat del període de pràctiques i el comunica a l’estudiant.
 • Avalua l’estudiant per escrit al final del període de pràctiques, indica aspectes de millora per al proper pràcticum o per a la pràctica professional i lliura el document signat al professor associat de la Universitat.
 • Assisteix a la reunió del final del període amb el professor associat de la Universitat per valorar el procés i els resultats, i proposa aspectes de millora.

 

Responsabilitat de l’estudiant

L’estudiant que es matricula a qualsevol pràcticum a la UAB es compromet a:

 • Llegir la guia docent de l'assignatura
 • Complir amb les directrius establertes a la guia docent de l'assignatura.
 • Complir la normativa de pràctiques establerta per la UAB.
 • Respectar les normatives del centre assistencial o sociosanitari on es duguin a terme les pràctiques.
 • Respectar la normativa que regula l’ús de cigarretes i de cigarretes electròniques: Està prohibit fumar als centres sanitaris, tant en espais coberts com a l’aire lliure.
 • Full de seguiment d’assistència: Mitjançant la signatura diària d'aquest document, la infermera responsable de l’estudiant, confirma l'horari realitzat durant la jornada de pràctiques de l’estudiant. Aquest document servirà de justificant pel còmput d'hores de l'assignatura. L'únic responsable del document és l’estudiant, l'haurà de portar actualitzat i es responsabilitzarà de la veracitat del contingut de la informació que es consigni. Aquest document serà entregat en finalitzar el període pràcticum al seu professor associat infermer. Aquest document pot ser demanat, en qualsevol moment, pel seu control, pels responsables dels pràcticums i/o professors associats clínics participants de l'assignatura. Com a norma general és obligatori realitzar tot el període de pràctica clínica programat al calendari docent, independentment de l'horari en el qual es facin les practiques.


Uniformitat i identificació

Per assistir a les pràctiques clíniques cal anar uniformat correctament i, per tant, és obligatori portar:

 • Pijama de la UAB.
 • Identificació proporcionada per la Gestió de la Unitat Docent.
 • Sabates blanques tancades (no vambes).
 • Mitjons blancs.
 • Cabells recollits (si són llargs)
 • Ungles curtes, sense pintar.
 • Cal evitar de portar polseres i anells.

És imprescindible que els estudiants vagin uniformats i identificats correctament per tal que la persona atesa en conegui les competències, ja que aquest és un dels drets de l’usuari.

L’uniforme ha d’estar net i, tant per a la seguretat de la persona atesa com per a la de l’estudiant, s’ha de canviar diàriament.

En determinats serveis hospitalaris es fan servir pijames de colors per tal de garantir la seguretat de les persones ateses, que s’hauran de canviar en funció dels protocols de la unitat i, en cap cas, l’estudiant pot portar-lo fora del servei de pràctiques.

Qualsevol manca d’uniformitat pot ser valorada negativament pel professor, amb repercussió a la nota final de l’assignatura segons l’escala següent:

 • No portar l’uniforme o portar-lo brut: 2 punts per dia.
 • No portar la identificació: 2 punts per dia.
 • Sortir del servei amb pijames de colors: suspens de l’assignatura.

En cas de pèrdua de la targeta identificativa se n’ha de demanar una còpia a la Unitat Docent Vall Hebron i informar-ne el professor de pràctiques.

Material que cal portar

L’estudiant ha de portar el material següent a les pràctiques:

 • Llibreta de butxaca.
 • Rellotge amb busca de segons.
 • Bolígraf de quatre colors.
 • Retolador permanent.
 • Calculadora
 • Fonendoscopi.
 • Tisores de punta roma.
 • Pinces de Kocher (sense dents).

Ús del mòbil al servei de pràctiques

L'us del telèfon mòbil queda restringit exclusivament a la utilització de les aplicacions que facilitin la feina infermera (calculadora, ús de manuals, accés a fonts d'informació...).
El dispositiu ha de romandre en silenci.
L'us continuat del telèfon mòbil o en llocs prohibits pot suposar suspendre l'assignatura

 Assistència i faltes

L’estudiant ha de complir l’horari complet de pràctiques assignat. Ha de fer totes les pràctiques al servei i en l’horari assignat per la Universitat i en cap cas pot canviar d’horari ni de servei de pràctiques.

Es considera absència qualsevol interrupció de l'assistència al servei. Aquestes poden ser:

a) Absències justificades, les següents situacions:

  • Defuncions de familiars propers i propparents.
  • Visita mèdica especialista.
  • Malalties agudes
  • Examen carnet de conduir
  • Examen oficial universitari
  • Proves oficials d'idiomes
  • Aquelles que tinguin el vistiplau del coordinador/a de l’assignatura.
  • L'alumnat haurà de presentar un justificant degudament complimentat al seu professor/a i deixar constància en el document "Full de seguiment" i pactarà amb el seu professor/a la manera de recuperar les hores pendents.

b) Absències NO Justificades: Aquelles que no figurin en el llistat anterior i no han estat autoritzades per la coordinació de l'assignatura.

  • L'alumnat deixarà constància de la seva Absència No Justificada en el document "Full de seguiment" i pactarà amb el seu professor/a la manera de recuperar les hores pendents.
  • En finalitzar l'assignatura es restarà de la nota final (de 0 a 10) 1 punt per cada jornada d’absència NO justificada.

c) Vagues, Manifestacions:

  • Mantenint els drets de l’alumnat i seguint amb les recomanacions del rectorat, l’alumnat que de manera individual vulgui adherir-se a una convocatòria d'algun dels sindicats d'estudiants, hauran de comunicar-ho prèviament al seu professor/a i al servei de pràctiques. Tanmateix haurà de deixar constància en el document "Full de seguiment".
  • Aquesta jornada es considerarà realitzada i no recuperable.

d) Absència NO justificada i NO notificada: Pot comportar el suspens de l'assignatura.

e) Retard: Presentar més de 5 retards (inici i finals de torn, àpats...) al llarg del període de l'assignatura pot comportar el suspens de l'assignatura.

Les faltes s'han de comunicar amb la màxima antelació possible al professor/a associat/ada i al servei de pràctiques per tal de poder reduir la interferència en el procés d'aprenentatge i pactar el dia a recuperar. Totes les hores que manquin per faltes d'assistència s'hauran de recuperar dins del període de pràctiques. El professorat de l'assignatura no pot garantir la recuperació d'hores pràctiques fora del temps marcat en el calendari acadèmic.

 

Confidencialitat de les dades
Cal mantenir la confidencialitat de les dades respecte a:
— Les persones ateses.
— Els professionals.
— La institució.

No es pot identificar la persona atesa ni els professionals amb les seves dades en cap treball o document del pràcticum.
S’ha d’evitar de parlar d’aspectes de les pràctiques en llocs públics com ara mitjans de transport o cafeteries de l’hospital.
En cap cas es poden fer fotos dels malalts, del personal ni de les instal·lacions hospitalàries. Tot i que s’aconsegueixi l’autorització de la persona atesa per escrit, en cap cas les fotos es poden publicar a les xarxes socials sense consentiment explícit de la institució.
Contravenir aquestes normes suposa suspendre l’assignatura.

Situació de gestació
Es recomana que l’estudiant comuniqui la seva situació al coordinador del pràcticum corresponent amb la finalitat d’adaptar el lloc de pràctiques.
L’estudiant ha de conèixer la normativa del centre assistencial i aplicar-la. En cas de no aplicar-la, la responsabilitat és de l’estudiant.
 
Problemes de salut i intervencions quirúrgiques
Si un estudiant pateix un problema de salut que l’inhabilita per cuidar les persones ateses, o te una baixa mèdica, no pot fer les pràctiques. Per poder començar-les o continuar-les cal que presenti un certificat mèdic que l’autoritzi a fer-les.

NOTA: Qualsevol signe de deshonestedat acadèmica, com ara plagi o manipulació de documents d’avaluació, etc., o qualsevol actitud discriminatòria, violenta o irrespectuosa cap a pacients, professionals, companys/es i/o docents, seran  elevades a la comissió de pràcticums que analitzarà allò succeït i establirà una resolució consensuada al respecte.

A petició del coordinador/a de l'assignatura es pot constituir una comissió avaluadora configurada a efecte de valorar situacions especials, personals i/o extraordinàries que no trobin resposta en el si d'aquesta guia o en documents publicats a la web del pràcticum.

 

 

 

 

CENTRES DE PRÀCTIQUES
L’estudiantat realitza els pràcticums en diferents nivells assistencials del sistema sanitari i sociosanitari català