Modificacions i anul·lacions de matrícula

Modificacions i anul·lacions de matrícula

Sol·licitud

Anul·lació total
Si vols anul·lar totalment la matrícula, has de presentar la sol·licitud a la gestió acadèmica, en els terminis que estableix el calendari academicoadministratiu. La sol·licitud s'ha d'adreçar al deganat o a la direcció del teu centre.

Modificacions i ampliacions
Si vols modificar la teva matrícula per realitzar un canvi de grup, una anul·lació d’assignatures, o una ampliació hauràs d’abonar la quantitat fixada al decret de preus públics, en concepte de modificacions.
Només se't cobrarà el preu públic de la modificació de matrícula la primera vegada que facis una modificació.

Aquest tràmit el pots portar a terme en línia mitjançant l'enllaç que trobaràs a l'apartat de Secretaria virtual. Només has de disposar del NIU i la contrasenya de la UAB.

Període de modificacions:

 • En el primer termini pots dur a terme modificacions tant a assignatures del primer com del segon semestre o anuals.
 • En el segon termini només podràs fer modificacions corresponents a assignatures que s’imparteixin durant el segon semestre i que no impliquin un increment econòmic de la matrícula, és a dir, al segon semestre no es pot ampliar el nombre de crèdits matriculats, tret que sigui per a finalitzar els estudis, per a afegir una assignatura de pràctiques o el Treball de Fi d’Estudis. Si participes en un programa d'intercanvi també pots sol·licitar modificacions que comportin efectes econòmics.

Si ets becari:

No podràs ni augmentar ni disminuir el nombre de crèdits; únicament pots fer canvis d’assignatures sempre i quan el còmput final del nombre de crèdits sigui el mateix que en la teva matrícula inicial.

Com funciona l’automodificació de matrícula?:

 1. Pots fer canvis de grups i de règim de permanència.
 2. Pots accedir tantes vegades com vulguis. Podràs seleccionar l’assignatura / grup sempre que hi hagi places vacants.
 3. A la primera automodificació de matrícula que finalitzis sortirà per defecte marcada la taxa de “Modificacions/automodificació de matrícula”. Aquesta taxa només es cobrarà un cop. Si la taxa ja s’ha cobrat prèviament, et sortirà un missatge informatiu.
 4. No podràs modificar les teves dades personals, ni les gratuïtats, ni el tipus de beca, ni els terminis de pagament.
 5. L’automodificació de matrícula l’hauràs de pagar sempre per domiciliació bancària. En el cas que no estiguin informades les dades bancàries, sempre les podràs informar, però si les dades ja consten com a informades, no les podràs modificar.
 6. En el primer termini, els estudiants que hàgiu seleccionat el préstec AGAUR a la matrícula, no podreu fer l’automodificació de matrícula.
 7. Si no havies seleccionat inicialment l’assegurança complementària o de mobilitat, podràs seleccionar una de les dues. Si ja havies seleccionat prèviament una de les assegurances, només podràs canviar-la per l’altra si no han passat més de 72 hores. Si ha transcorregut aquest termini, només podràs afegir la segona assegurança, no podràs canviar una per l’altra i hauràs de fer efectiu el pagament d’ambdues.
 8. No podràs ni seleccionar, ni canviar ni donar de baixa cap taxa opcional, ja que no t’apareixeran.
 9. En finalitzar la modificació, se’t mostrarà l’import resultant d’aplicar la liquidació, inclosa la taxa de modificació, si correspon.

Devolució de l'import de l'anul·lació de matrícula
La devolució de l'import només és possible si l'anul·lació o la modificació s'ha fet per causes imputables a la UAB. No obstant això, si has anul·lat la matrícula perquè l’Oficina d’Accés a la Universitat (OAU) t'ha adjudicat una altra plaça d'una universitat pública com a conseqüència d'una reassignació de places dins del procés de preinscripció, tens dret a la devolució, sempre i quan presentis la sol·licitud d’anul·lació de matrícula abans del dia establert en el decret de preus, llevat de l'import abonat en concepte de gestió de l'expedient acadèmic.

Pagament

Si has de fer modificacions en la matrícula, se't cobrarà una única vegada el preu públic establert (27,27 euros), a més de l'import resultant de l'increment dels crèdits matriculats.

No s'ha d'abonar el preu públic de modificació de matrícula en els casos següents:

 • Quan les modificacions es duguin a terme en el marc d'un programa d'intercanvi, sempre que es realitzin durant les sis setmanes següents a la incorporació a l'altra universitat.
 • Quan les modificacions estiguin determinades pel calendari de matriculació del centre (és el cas del projecte de final de carrera, les pràctiques en empreses, els projectes d'investigació, etc).
 • Quan la modificació es produeixi perquè la UAB ofereix noves assignatures amb posterioritat a la formalització de la matrícula.
 • Quan les modificacions siguin per causes imputables a la UAB.
 • Quan s'hagi d'incorporar l'assegurança complementària per la inscripció en unes pràctiques extracurriculars a través de Treball Campus.
Tingues en compte
 • L'import de les modificacions de matrícula s'ha d'abonar en un únic pagament i per domiciliació bancària. En cas que sol·licitis una modificació de matrícula que impliqui un pagament addicional, es cobrarà en un únic termini i no s'afegeix als possibles pagaments que tinguis pendents. El càrrec es produeix en el compte bancari a partir de la data de la resolució.
 • Cada centre publica els criteris per resoldre les sol·licituds de modificació de matrícula.
 • Un cop concedida l'anul·lació o la modificació de la matrícula, s'aplica a l'expedient acadèmic i no hi pots renunciar.
 • Si vols anul·lar assignatures obligatòries repetides també caldrà que anul·lis les assignatures noves.
 • L'anul·lació total de la matrícula equival a haver-te matriculat a l'efecte del còmput d'anys que estableix el règim de permanència. Els anys de permanència es comencen a comptar a partir de la primera matrícula, tant si durant un curs o més no curses cap assignatura.
 • En el cas d'alumnes de nou accés, si anul·les totalment la matrícula, només se't reserva plaça per al curs següent sempre que hagis fet efectiu l’import de la matrícula. Aquest benefici només s'aplica una única vegada.
 • La modificació de la matrícula té l'efecte corresponent per als estudiants que han sol·licitat qualsevol de les beques ofertes o gestionades per la UAB.
Documentació relacionada

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, està derogat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.

Matrícula. Anul·lació. Sol·licitud
Matrícula. Modificació. Sol·licitud
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 822/2021