Convalidació d'estudis estrangers

Les persones amb estudis estrangers parcials, o  totals sense homologació ni equivalència dels seus títols a Espanya , poden sol.licitar l'accés al grau per convalidació d'estudis estrangers, més informació de la UAB en el següent enllaç.
 

Accés a estudis de Grau per Convalidació d'Estudis Estrangers - Curs 2022/2023
 
Poden sol·licitar l'admissió:
Les persones amb estudis estrangers parcials, o totals que no han obtingut l'homologació ni equivalència dels seus títols a Espanya.

Calendari:
- Presentació de sol·licitud d'admissió: del 25 de febrer de l'1 d'abril de 2022
- Resolució d'admissió: 7 de juny de 2022
- Publicació de la resolució: 16 de juny de 2022
- Matrícula: setembre 2022

Places que s'ofereixen:
Oferta de places i criteris d'admissió per convalidació d'estudis estrangers curs 2022/2023

Requisits:
1. Poden sol·licitar l’admissió a una titulació de grau les persones a les quals es reconegui 30 o més crèdits.

2. A l’efecte de la valoració prèvia de l’expedient acadèmic per al reconeixement de crèdits, s’ha de tenir en compte els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.

3. No poden accedir per aquesta via les persones en l’expedient acadèmic d’origen de les quals constin assignatures de què s’hagin matriculat i no hagin superat per tercera vegada o successives.

4. Tampoc no poden accedir per aquesta via, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, les persones a les quals es reconegui un 75 %  o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual volen accedir.

La documentació a presentar és la següent:
- Formulari de sol·licitud.
- Comprovant original del pagament del preu públic en concepte d'estudi d'expedient acadèmic que són 54,54€ (27,27€ Família Nombrosa General).
- Document acreditatiu de gratuïtat (Família Nombrosa, Discapacitat +33%, Víctimes de Terrorisme o Violència de Gènere expedit per les autoritats espanyoles.
- Escrit de motivació.
- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
- Certificat acadèmic personal.
- Pla d'estudis dels estudis d'origen.
- Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'origen.
- Sistema de qualificació de la universitat d'origen.
- Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.

La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.
En el cas d'accés per convalidació d'estudis estrangers, cal presentar tota la documentació per correu electrònic a ga.ciencies@uab.cat .

Revisió i ordenació de les sol·licituds
1.El procés d’admissió es du a terme d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

2.  Cal  denegar  les  sol·licituds  de  les  persones  que  no  compleixin  els  requisits  establerts  a l’article 24 de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

3. Les sol·licituds que compleixin els requisits esmentats s’ordenen d’acord amb els criteris següents:

a)En  primer  lloc,  les  persones  procedents  de  titulacions  afins  a  la  branca  de coneixement de les titulacions sol·licitades.
b)En segon lloc, les persones procedents de titulacions no afins a la branca de coneixement de les titulacions sol·licitades

4.  Dins de cada grup, les sol·licituds  s’ordenen d’acord amb els criteris següents:

a)Es calcula la nota mitjana dels crèdits reconeguts, d’acord amb el procediment establert a l’annex III de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
b)En els estudis en què es determini, es pot ponderar la nota mitjana obtinguda amb  la  qualificació  d’accés  a  la  universitat,  d’acord  amb  el  procediment establert a l’annex IV de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Observacions:

L'adjudicació de les places es farà d'acord amb la qualitat dels expedients acadèmics i comprovant, també , que compleixen els requisits d'accés.

En el cas que algun alumne/a admès no formalitzi la seva matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

Resolució:

Resolució d'oferta de places i criteris d'admissió per convalidació d'estudis estrangers 2021/2022.

Atès que la Llei de Protecció de Dades Personals no permet la publicació a la web de nº de DNI ni noms,  haureu de consultar la resolució mitjançant la còpia de la vostra sol·licitud de canvi d'estudis, on consta la data de presentació i el nº de registre d'entrada.

En cas que hagueu perdut la còpia de la vostra sol·licitud, podeu enviar un mail a ga.ciencies@uab.cat amb el vostre DNI escanejat i us facilitarem les dades necessàries per consultar la resolució.

Per obtenir més informació:
Podeu contactar amb la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències:

-Telèfon: 93 581 22 80
-Correu electrònic: ga.ciencies@uab.cat
-En persona: Sol·licitant cita prèvia a la web http://cita.uab.cat/ciencies/gestio-academica/

Formulari de Sol.licitud d'Accès per Canvi d'Estudis.