Canvi d'estudis

Pots accedir al grau per aquesta via si tens estudis universitaris oficials espanyols parcials. Podeu consultar la informació de la UAB en aquest enllaç.

Accés a estudis de Grau per Canvi d'Estudis - Curs 2022/2023

Període Extraordinari de Sol·licitud (Nomès per a estudis amb places disponibles)

Presentació de sol·licitud d'admissió: de l'11 al 18 de juliol de 2022
Publicació de la resolució: 14 de setembre de 2022
Matrícula: del 19 al 21 de setembre 2022

Estudis amb places disponibles

Formulari de Sol.licitud d'Accès per Canvi d'Estudis

Realizar el tràmit amb identificació digital en el registre electrònic

 


Poden sol·licitar l'admissió:
- Les persones amb estudis universitaris oficials espanyols iniciats i no finalitzats.


Requisits:
1. Poden sol·licitar l’admissió a una titulació de grau les persones a les quals es reconegui 30 o més crèdits.

2. A l’efecte de la valoració prèvia de l’expedient acadèmic per al reconeixement de crèdits, s’ha de tenir en compte els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.

3. No poden accedir per aquesta via les persones en l’expedient acadèmic d’origen de les quals constin assignatures de què s’hagin matriculat i no hagin superat per tercera vegada o successives.

4. Tampoc no poden accedir per aquesta via, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, les persones a les quals es reconegui un 75 %  o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual volen accedir.

 

A cada sol·licitud es pot incloure només un únic estudi i s'ha d'acompanyar de la documentació següent i que podràs adjuntar en el mateix formulari web:

 • Formulari de sol·licitud signat amb certificat digital. Trobaràs al peu de pàgina el formulari, i en aquest enllaç trobaràs més informació sobre els certificats reconeguts a la UAB. No s’acceptaran sol·licituds sense la signatura amb certificat digital en aquest tràmit online.
 • Resguard d'ingrés de l'import del preu públic en concepte de sol·licitud. Trobaràs l’import del preu a pagar i el compte bancari per a realitzar l’ingrés en la mateixa sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d'exempció o bonificació d'aquest preu públic.
 • Original i fotocòpia (en el cas que ho presentis en format paper) del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal o còpia compulsada, en el qual constin les qualificacions   obtingudes en totes les assignatures, amb el nombre de crèdits de cadascuna i el nombre de convocatòries.
 • Escrit de motivació.
 • Pla d'estudis dels estudis d'origen.
 • Guies docents o programes de les assignatures cursades,compulsats per la universitat d'origen, només en el cas que les guies docents no estiguin publicades al web de la Facultat d’origen.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient adjuntar.

Revisió i ordenació de les sol·licituds
1.  El procés d’admissió es du a terme d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
2.  Cal  denegar  les  sol·licituds  de  les  persones  que  no  compleixin  els  requisits  establerts  a  la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
3. Les sol·licituds que compleixin els requisits esmentats s’ordenen d’acord amb els criteris següents:

 • En  primer  lloc,  les  persones  procedents  de  titulacions  afins  a  la  branca  de coneixement de les titulacions sol·licitades.
 • En segon lloc, les persones procedents de titulacions no afins a la branca de coneixement de les titulacions sol·licitades.

4. Dins de cada grup, les sol·licituds  s’ordenen d’acord amb els criteris següents:

 • Es calcula la nota mitjana dels crèdits reconeguts, d’acord amb el procediment establert a l’annex III de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • En els estudis en què es determini, es pot ponderar la nota mitjana obtinguda amb  la  qualificació  d’accés  a  la  universitat,  d’acord  amb  el  procediment establert a l’annex IV de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Observacions:
- En el cas que algun alumne/a admès no formalitzi la seva matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

- Aquesta via és compatible amb la preinscripció universitària, a través de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.

- L'alumnat que no compleixi els requisits i vulgui canviar d'estudis o d'universitat haurà de fer obligatòriament, la preinscripció universitària a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya per entrar als nous estudis de Grau. Web: https://accesnet.gencat.cat  Tel: 932230323 Horari: de 9 a 14h.