Canvi d'estudis

Pots accedir al grau per aquesta via si tens estudis universitaris oficials espanyols parcials. Podeu consultar la informació de la UAB en aquest enllaç.

Curs 2024/2025

Accés als estudis de Grau per Canvi d'Estudis i Canvi d'estudis per Interdisciplinarietat

Presentació de sol·licitud d'admissió: del 26 de febrer al 5 d’abril de 2024
Publicació de la resolució: 19 de juny de 2024
Matrícula: a determinar

Places que s'ofereixen:

Oferta de places i criteris d'accés per canvi d'estudis - curs 2024/2025

OFERTA DE PLACES
Grau Canvi d'estudis Interdisciplinarietat
Ciències Ambientals 6 3
Ciències Ambientals i Geologia 3 -
Estadística Aplicada 2 2
Física 4 3
Física + Matemàtiques 2 -
Física + Química 2 -
Geologia 4 2

Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

4 -
Matemàtiques 6 3
Nanociència i Nanotecnologia 2 -
Química 2 2

Requisits principals:

  • Poder reconèixer 30 crèdits o més a partir de l'expedient dels estudis parcials previs
  • No tenir assignatures matriculades 3 vegades o més i encara no superades a l'expedient dels estudis parcials previs
  • Es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds

Vegeu normativa detallada a partir de l'Article 144. Secció 7a. Admissió per a persones amb titulacions universitàries espanyoles parcials i de l'Article 157. Secció 9a. Canvi de plans d’estudi per interdisciplinarietat

Com presentar la sol·licitud:

- Alumnat que vol abandonar un doble grau UAB per continuar únicament una de les dues titulacions (interdisciplinarietat):

  • Presenteu una Sol·licitud genèrica online, indicant clarament a quina de les dues titulacions voleu accedir i voleu continuar cursant. Modalitat exempta de taxa.

- Resta d'alumnat:

Guardeu-vos el resguard de la sol·licitud per assegurar-vos que s'ha enviat/gravat correctament.
No s'admetrà cap sol·licitud que no s'hagi formalitzat correctament dins del termini indicat.

Documentació que cal presentar:

Alumnat amb estudis previs no cursats a la UAB

  • Certificat de notes de la titulació prèvia (amb totes les convocatòries)
  • Certificat nota de  PAU
  • Pla d'estudis de la titulació prèvia
  • Guies docents de les assignatures superades a l'expedient previ

Alumnat amb estudis previs cursats a la UAB

  • Cap (si s'escau, es reclamarà personalment a la persona sol·licitant)

Observacions:

- En el cas que alguna persona admesa definitivament no formalitzi la matrícula dins del termini establert, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça serà adjudicada a la següent persona de la llista de persones admeses condicionalment a la disponibilitat de places.
- Aquesta via és compatible amb la preinscripció universitària, a través de l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
- L'alumnat que no compleixi els requisits i vulgui canviar d'estudis i/o d'universitat haurà de fer obligatòriament, la preinscripció universitària a l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.