Batxillerat UE o conveni bilateral

Els estudiants que han acabat el batxillerat en un estat de la UE poden accedir a la universitat espanyola en les mateixes condicions que els alumnes espanyols que han superat la fase general de les PAU, si compleixen els requisits per accedir a la universitat en el seu país d’origen. Aquests estudiants poden presentar-se a la fase específica després d'obtenir la credencial corresponent que certifiqui que compleixen els requisits d’accés a la universitat en el sistema educatiu del seu país.

Països UE i altres amb règim de reciprocitat: 
Alemanya, Andorra, Àustria, Batxillerat Europeu, Batxillerat Internacional, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa, Xina i Xipre.

L’estudiant ha de verificar els requisits d’accés a través de la UNED. La informació relacionada es pot consultar a: http://unedasiss.uned.es/home.

Quan l’estudiant tingui la credencial de la UNED, ha de tramitar la preinscripció a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.

Més informació a través de la UNED:
Tel. +34 91 398 6614 / +34 91 398 6616
      +34 91 398 8984 / +34 91 398 6612 

Email: unedasiss@adm.uned.es

Cal tenir en compte que:

  • No poden accedir per aquesta via els alumnes que ja hagin accedit prèviament a una universitat espanyola.
  • Cal fer les proves d’aptitud personal d’aquelles titulacions que ho exigeixin.
  • Els estudiants no han de fer cap prova per acreditar la competència lingüística dels idiomes en què s’impartiran els ensenyaments a la UAB.
  • Les persones que tinguin qualificació de les PAU espanyola i també estrangera, només poden utilitzar una de les dues qualificacions d’accés.

La nota d'admissió per als alumnes que vulguin apujar la nota i optar a 14, tenen 2 opcions:

  1. L'alumne fa matèries de fase específica de PAU a qualsevol universitat de l'Estat i es tenen en compte les dues qualificacions que, un cop ponderades, donin les notes més altes.
  2. L'alumne fa matèries de les Proves de Competències Específiques (PCE) UNED i es tenen en compte les dues qualificacions que, un cop ponderades, donin les notes més altes, sempre i quan aquestes matèries siguin ponderables a Catalunya.

Voluntàriament, per a millorar la nota d’accés i calcular la nota d’admissió es calcularà amb les dues qualificacions de les matèries superades en la fase específica/voluntària que, una vegada ponderades, donin les notes més altes. La matèria troncal de modalitat/ matèria comú d’opció de la fase general/obligatòria, si és de la convocatòria de 2018, també es tindrà en compte alhora de calcular la nota d’admissió, sempre i quan la qualificació d’aquesta matèria sigui de 5 punts o superior.

Els estudiants que vulguin presentar-se a la fase específica han d'obtenir també la credencial corresponent. En aquest cas, poden fer la gestió de manera anticipada presentant la documentació provisional que es determini.

Nota d'admissió per a les EBAU/PAU (qualsevol universitat)

La nota d’admissió es calcula amb la fórmula següent:

Qualificació de la credencial + (a · M1) + (b · M2)

On a i b són els paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica, i M1 i M2 són les matèries de la fase específica en les quals s'ha tret la millor nota, si aquestes matèries estan vinculades a la mateixa branca de coneixement que el títol al qual es vol accedir.

Cal tenir en compte, però, que per poder ponderar les matèries de la fase específica, la nota de les proves ha de ser superior o igual a 5.

Si en la credencial no consta cap nota, es considera que és un 5.

Nota d'admissió per les PCE - UNED

La nota d'accés es calcula amb la nota mitja de batxillerat de l’homologació (NMB) i amb la qualificació de la fase general/obligatòria (CFG):

0,6*NMB (homologación) + 0,4*CFG

Aquesta qualificació és entre 5 i 10 punts. La qualificació de la fase general/obligatòria ha de ser igual o superior a 4 punts per a què pugui fer mitja amb la nota de batxillerat. La nota d’accés ha de ser igual o superior a 5 punts.