Accés al grau per canvi d'estudis

Requisits
Pots accedir al grau per aquesta via si tens estudis universitaris oficials espanyols parcials, o estudis universitaris parcials provinents de sistemes educatius estrangers. Per tant, poden sol·licitar l'admissió a la UAB:

- Les persones amb estudis universitaris oficials espanyols iniciats i no acabats.
- Les persones amb estudis universitaris parcials procedents de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea, o d'altres estats amb els quals s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a l'accés a la universitat (d'acord amb el que s'estableix a l'article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació i a l'article 20 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre).

En tots dos casos és necessari que es reconeguin 30 o més crèdits de la titulació per a la qual se sol·licita l'admissió d'acord amb el que marca la normativa sobre transferència i reconeixement de crèdits. No obstant això, no podràs accedir al grau per aquesta via si se't reconeixen un 75 % o més dels crèdits totals de la titulació de destinació, amb l'excepció d'aquells casos en què restin places vacants i el Rectorat de la UAB ho autoritzi.

Per tal de fer el reconeixement de crèdits i la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs, es consideren les qualificacions que has obtingut fins al moment en què s'acaba el termini de preinscripció.

Tampoc es pot accedir al grau per aquesta via si a l'expedient acadèmic previ hi consten assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o més.

La sol·licitud d'admissió per aquesta via és compatible amb la preinscripció universitària.

Presentació de sol·licituds
Cada centre de la UAB publica anualment el nombre de places ofertes per a cada estudi, així com els criteris generals d'admissió i els terminis per dur a terme la preinscripció. En el calendari academicoadministratiu que aprova per a cada curs acadèmic el Consell de Govern de la UAB, es fixen les dates corresponents.

La sol·licitud de canvi d'estudis s'ha d'adreçar al Rectorat de la UAB i s'ha de presentar a la gestió acadèmica del centre al qual es vol accedir. A cada sol·licitud es pot incloure només un únic estudi i s'ha d'acompanyar de la documentació següent:

- Formulari de sol·licitud.
- Comprovant original del pagament del preu públic que fixi el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya en concepte d'estudi d'expedient acadèmic.
- Escrit de motivació.
- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
- Certificat acadèmic personal o fotocòpia compulsada de l'expedient en què consti, si escau, la branca de coneixement dels estudis.
- Pla d'estudis dels estudis d'origen.
- Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'origen.
- Sistema de qualificació de la universitat d'origen (només quan no es provingui del sistema educatiu espanyol).
- Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient adjuntar.

La documentació dels estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

Admissió
Les sol·licituds que no compleixin els requisits fixats a la legislació es denegaran. Les sol·licituds que sí que compleixen els requisits s'ordenaran segons els criteris següents:
- En primer lloc, les persones procedents d'estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
- En segon lloc, les persones procedents d'estudis no afins.

Dins de cada grup les sol·licituds s'ordenaran d'acord amb la baremació dels expedients acadèmics, en aplicació dels criteris fixats a la Normativa d'accés als estudis de la UAB  i publicats per cada centre.

Un cop signada la resolució d'admissió, el centre publicarà la relació de sol·licituds autoritzades, en llista d'espera i denegades.

Quan se't notifiqui l'admissió, és requisit imprescindible que demanis el trasllat d'expedient a la universitat d'origen. En el cas de la UAB, el trasllat es tramita d'ofici. Així mateix, l'admissió a la UAB està condicionada a la recepció i la verificació pel centre de la certificació acadèmica oficial tramesa per la universitat d'origen.

Si ets esportista d'alt nivell i d'alt rendiment, has de canviar de residència i compleixes els requisits establerts a la legislació vigent, pots accedir a la UAB sense ocupar les places reservades per a aquesta via.


Més informació

Accés al grau per canvi d'estudis
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Preus dels serveis acadèmics i administratius a les universitats públiques catalanes per al curs 2017-2018
Calendari Acadèmic Administratiu 2017-2018
Legalització de documents (Ministeri d'Educació)
Legalització de documents (Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació)
Ordre EDU/1161/2010 (països amb els que s'han subscrit acords internacionals)
Resolució del 6 de juliol de 2010