Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Professor Contractat Doctor

Dins el sistema universitari espanyol, el Professor Contractat Doctor (abreviat com a PCD) és un membre del personal docent i investigador de la universitat amb contracte laboral de caràcter indefinit. 

Els seus requisits són: 

  • Ser doctor i haver obtingut l’avaluació positiva per part de l’ANECA o de l’òrgan d’avaluació externa que la llei de la comunitat autònoma determini (AQU en el cas de Catalunya). 
  • Finalitat del contracte: desenvolupament, amb plena capacitat docent i investigadora, de tasques docents i de recerca, o prioritàriament de recerca. 
  • Contracte de caràcter indefinit i amb dedicació a temps complet. 

Font: Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, article 52. 

Per fer aquesta contractació cal superar un concurs-oposició en la universitat de destí basat en la valoració, per part d’un tribunal, del currículum i la posterior exposició oral de la seva trajectòria acadèmica i científica. 

És una figura permanent a la qual s’accedeix generalment després de passar per la figura de Professor Ajudant Doctor, de caràcter temporal. 

 

Diferències entre legislació estatal i catalana 

La figura de Professor Contractat Doctor a l’Estat espanyol és una categoria inferior (per tant, no equivalent) a la categoria de Professor Agregat a Catalunya. Per tant, dins la carrera acadèmica: 

  • Segons la legislació espanyola, el Professor Contractat Doctor té per sobre el Professor Titular. 
  • Segons la legislació catalana, el professor Agregat només té per sobre el Catedràtic.  

Per tant, a partir de l’entrada en vigor de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya (LUC), no existeix dins les universitats catalanes la possibilitat d’incorporar-se com a Professor Titular com a categoria prèvia a Catedràtic, essent la categoria de Professor Agregat plenament equivalent a Professor Titular. 

La LUC, en el seu article 46, fa servir com a denominació genèrica el terme “professor contractat doctor” indicant que: 

L’accés a la universitat en la figura contractual de professorat contractat doctor, amb caràcter permanent, pot fer-se en una de les categories següents: 

  • Catedràtic, que suposa una carrera docent i investigadora consolidada. 
  • Professor Agregat, que suposa una provada capacitat docent i investigadora. 

Així doncs, com que aquesta figura contractual no existeix dins del sistema universitari català, no s’han elaborat els documents de síntesi de criteris per a cada àrea temàtica, tal i com es troben a les altres categories. Podeu consultar-los a: Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación (ANECA PEP)

Informació complementària