Vés al contingut principal

Pla d'Acció Tutorial (UAB)

Què és el PAT?

El Pla d’Acció Tutorial de la Universitat Autònoma de Barcelona (PAT-UAB) representa un document marc que inclou la definició d’objectius, els mecanismes de coordinació, les accions de tutoria, el seguiment i l’avaluació. 

El disseny del PAT-UAB situa l’estudiant al centre de l’Acció Tutorial. Des d’aquesta perspectiva, la UAB defineix el PAT com el conjunt d'accions dirigides a l’alumnat amb la finalitat de proporcionar-li un acompanyament integral de qualitat abans d’entrar a la universitat, mentre cursa els seus estudis i al finalitzar la seva estada a la Universitat. 

L’objectiu general del PAT-UAB és: 
“Orientar, assessorar i donar suport a l’alumnat de la UAB en els diferents aspectes del seu aprenentatge i desenvolupament professional, esdevenint l’acció tutorial com la principal eina de seguiment”. 

El desenvolupament del PAT-UAB requereix la implicació de tota la comunitat universitària i, alhora, entendre que l’aula esdevé un espai comunicatiu i divers. D’una banda, l’aula és comunicació, hi convergeixen els processos d’informació, motivació i orientació a l’alumnat que, juntament amb les seves inquietuds i motivacions, desenvolupen un espai per a la reflexió, l’aprenentatge i l’assoliment de competències. D’altra banda, l’aula és diversitat en la mesura que el conjunt d’estudiants configuren una realitat a partir de les seves característiques, particularitats, trajectòries, ritmes, habilitats, etc. En aquest sentit, es posa l’atenció en les diferents expectatives, motivacions i objectius de l’alumnat però també en les variables que intervenen en el procés d’aprenentatge com ara l’edat, l’origen, el gènere, els coneixements previs o les necessitats específiques. Des d’aquesta perspectiva, el desenvolupament del PAT-UAB preveu accions tutorials generals adreçades a tot l’alumnat al llarg del seu recorregut universitari, així com necessitats específiques de supervisió que requereixen accions més concretes de forma puntual o al llarg de tots els estudis. El desenvolupament de totes aquestes accions requereix el disseny i adaptació del pla de formació adreçat al professorat per tal oferir els instruments i coneixements necessaris orientats a la millora de l’acció tutorial.


Infografia PAT-UAB