Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut deCiències de l'Educació ICE

Pla d'Acció Tutorial (UAB)

Què és el PAT?

El Pla d’Acció Tutorial de la Universitat Autònoma de Barcelona (PAT-UAB) representa un document marc que inclou la definició d’objectius, els mecanismes de coordinació, les accions de tutoria, el seguiment i l’avaluació. 

El disseny del PAT-UAB situa l’estudiant al centre de l’Acció Tutorial. Des d’aquesta perspectiva, la UAB defineix el PAT com el conjunt d'accions dirigides a l’alumnat amb la finalitat de proporcionar-li un acompanyament integral de qualitat abans d’entrar a la universitat, mentre cursa els seus estudis i al finalitzar la seva estada a la Universitat. 

L’objectiu general del PAT-UAB és: 
“Orientar, assessorar i donar suport a l’alumnat de la UAB en els diferents aspectes del seu aprenentatge i desenvolupament professional, esdevenint l’acció tutorial com la principal eina de seguiment”. 

El desenvolupament del PAT-UAB requereix la implicació de tota la comunitat universitària i, alhora, entendre que l’aula esdevé un espai comunicatiu i divers. D’una banda, l’aula és comunicació, hi convergeixen els processos d’informació, motivació i orientació a l’alumnat que, juntament amb les seves inquietuds i motivacions, desenvolupen un espai per a la reflexió, l’aprenentatge i l’assoliment de competències. D’altra banda, l’aula és diversitat en la mesura que el conjunt d’estudiants configuren una realitat a partir de les seves característiques, particularitats, trajectòries, ritmes, habilitats, etc. En aquest sentit, es posa l’atenció en les diferents expectatives, motivacions i objectius de l’alumnat però també en les variables que intervenen en el procés d’aprenentatge com ara l’edat, l’origen, el gènere, els coneixements previs o les necessitats específiques. Des d’aquesta perspectiva, el desenvolupament del PAT-UAB preveu accions tutorials generals adreçades a tot l’alumnat al llarg del seu recorregut universitari, així com necessitats específiques de supervisió que requereixen accions més concretes de forma puntual o al llarg de tots els estudis. El desenvolupament de totes aquestes accions requereix el disseny i adaptació del pla de formació adreçat al professorat per tal oferir els instruments i coneixements necessaris orientats a la millora de l’acció tutorial.


Infografia PAT-UAB