Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/5)
Referència
AL/17/319
Tipus
Laboral
Categoria
AL/17/319 Àrea de coneixement: Didàctica de l'Expressió Corporal
Nombre de places
1
Departament al qual està adscrita
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Perfil
Docent: Educació Psicomotriu en els Centres d'Educació Infantil
Investigador: Didàctica de l'Expressió Corporal. Avaluació formativa i competències professionals psicomotrius
Baremació de criteris
Activitats de recerca, transferència:  punts
Activitats docents:  punts
Activitats de gestió i altres mèrits:  punts
Llistat admesos
Llista de candidats admesos

Martínez Mínguez, Lurdes
Observacions
Calendari del Concurs

Resolucio del calendari del concurs


Tornar al concurs