Viu a la UAB

Acords del Claustre i Consell de Govern

Acords de la sessió

[25/05/2017] Claustre

 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. [+]
Punt 2. Informe del síndic de greuges.
Punt 3. Elecció del síndic de greuges de la UAB. [+]
Punt 4. Informe de la rectora.
Punt 5. Presentació de les línies de treball del pla estratègic de la UAB 2017-2025.
Punt 6. Presentació de l’estratègia per a la qualitat docent de les titulacions de la UAB.
Punt 7. Presentació del programa del 50è Aniversari de la UAB.
Punt 8. Proposta presentada per claustrals de la UAB per al seu debat i votació:

8.1. Proposta de recomanació de modificació del preu mínim de les pràctiques en empreses.

Punt 9. Torn obert de paraules.
 
 
 
 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió.

Acord 004/2017, de 25 de maig de 2017, Claustre
 
ACORDS
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 15 de març de 2017 (DOC)
 
 
 
Punt 3. Elecció del síndic de greuges de la UAB.
 
Acord 005/2017, de 25 de maig de 2017, Claustre
 
 

D’acord amb els articles 165, 166 dels Estatuts de la UAB, i amb el Reglament de funcionament de la síndica o el síndic de greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Claustre de 20 de desembre de 2011 i modificat per acord de 22 de maig de 2014, el síndic o síndica de greuges és l’òrgan encarregat de vetllar pel respecte als drets i les llibertats dels membres de la comunitat universitària davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i no està sotmès a mandat imperatiu i actua amb plena autonomia i independència de qualsevol altre òrgan universitari.
 
Així mateix, el síndic o síndica de greugesés elegit pel Claustre, a proposta de la rectora o del rector o d’un terç dels membres del Claustre amb l’acceptació expressa de la persona proposada, per majoria absoluta dels seus membres, i nomenat per la rectora o rector, i ha de ser una persona de reconegut prestigi i no podrà pertànyer a la comunitat universitària ni al Consell Social.
 
Per tal d’ordenar el procediment d’elecció del síndic o síndica de greuges, la Mesa del Claustre, en la reunió que va tenir lloc el dia 24 d’abril de 2017, va acordar el procediment d’elecció, el qual va ser comunicat a tots els membres del Claustre en data 26 d’abril de 2017.
 
Atès que la Mesa del Claustre ha proclamat la candidatura del Dr. Manuel Gerpe Landín.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Claustre de la UAB ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.- Escollir el Dr. Manuel Gerpe Landín com a síndic de greuges de la UAB.
 
SEGON.- Elevar el present acord a la rectora per tal que procedeixi al seu nomenament.
 

 

Documents relacionats