Viu a la UAB

Acords del Claustre i Consell de Govern

Acords de la sessió

[04/07/2017] Comissió d'Afers Acadèmics

 
 
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. [+]
 
Punt 2. Informe de l’Equip de Govern:
 
Punt 2.1. Informe del president de la comissió.
 
Punt 2.2. Informe de la directora de l'Escola de Postgrau.
 
Punt 2.3. Informe d’altres membres de l’equip.
 
Punt 3. Informe sobre el Pla d’Acció Tutorial de la UAB.
 
Punt 4. Formació contínua:
 
Punt 4.1. Proposta de títols de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació. [+]
 
Punt 4.2. Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i de renovació amb modificacions, per delegació del Consell de Govern. [+]
 
Punt 4.3. Informació sobre nous cursos d'especialització. [+]
 
Punt 5. Afers acadèmics:
 
Punt 5.1. Modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2017-2018. [+]
 
Punt 5.2. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de crèdits de Cicles Formatius de GrauSuperior als Graus. [+]
 
Punt 5.3. Modificació d’una activitat de reconeixement acadèmic per al curs 2017-2018. [+]
 
Punt 5.4. Informe sobre la modificació de la Normativa Acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre. [+]
 
Punt 6. Graus:
 
Punt 6.1. Creació de títols de grau. [+]
 
Punt 6.2. Aprovació de memòries de grau. [+]
 
Punt 7. Màsters universitaris:
 
Punt 7.1. Creació de títols de màster universitari. [+]
 
Punt 7.2. Aprovació de memòries de màster universitari. [+]
 
Punt 8. Aprovació d’autoinformes d’acreditació. [+]
 
Punt 9. Afers de tràmit. [+]
 
Punt 10. Torn obert de paraules.
 
 
 
 
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió.
 
Acord 045/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

ACORDS

Aprovar l'acta del dia 30 de maig de 2017.(DOC)

 
Punt 4.1. Proposta de títols de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació.
 
Acord 046/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
 
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació permanent.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster i diplomes de postgrau propis.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
 
Punt 4.2. Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i de renovació amb modificacions, per delegació del Consell de Govern.
 
Acord 047/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diploma de postgrau propis presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster.
 
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau.
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis dels màsters propis següents, condicionats a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents:
-              Màster en Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l’Atenció en Salut
 
-              Màster en Gestió de la Comunicació i el Patrocini en Organitzacions Esportives
 
SEGON.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, el pla d’estudis del diploma de postgrau següent, condicionat a l’aprovació del títol corresponent pels òrgans competents:
 
-              Diploma de Postgrau en Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l’Atenció en Salut
 
TERCER.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
Punt 4.3. Informació sobre nous cursos d'especialització.
 
Acord 048/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
 
Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneix els requisits exigits per la UAB per a la seva aprovació.
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització.
 
Vist l’article 306 de  l’esmentada normativa, que estableix que  les propostes de cursos d’especialització són aprovades per la Direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes aprovades.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació del curs d’especialització.(DOC)
 
SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua el seguiment de l’acord primer.
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
Punt 5.1. Modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2017-2018.
 
Acord 049/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del Calendari acadèmic administratiu per al curs acadèmic 2017-2018.
Vistes les modificacions del calendari de preinscripció universitària de grau del curs 2017-2018, aprovades pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
Vistes les modificacions del calendari de programació i implantació d’estudis per als cursos 2018-2019 i 2019-2020, aprovades pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu.
 
Vist el calendari acadèmic del curs 2017-2018, aprovat pel Consell de Govern de 4 de maig de 2017.
 
Vista la delegació en la Comissió d’Afers Acadèmics de l’aprovació de les modificacions del calendari acadèmic administratiu per al curs acadèmic 2017-2018, acordada pel Consell de Govern de 4 de maig de 2017.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la modificació del calendari acadèmic administratiu del curs 2017-2018, per delegació del Consell de Govern.(DOC)
SEGON.- Encarregar el Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d'aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
 
Punt 5.2. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de crèdits de Cicles Formatius de GrauSuperior als Graus.
 
Acord 050/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
 
Vista la proposta del Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'aprovació de reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents.
 
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement acadèmic en els estudis de grau per als cursos acadèmics 2016/2017.
 
Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials.
 
Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, el qual disposa que podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials.
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau.(DOC)
SEGON.- Encarregar el Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d'aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
 
Punt 5.3. Modificació d’una activitat de reconeixement acadèmic per al curs 2017-2018.
 
Acord 051/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2016-2017 i 2017-2018, aprovada en la sessió de la comissió de 30 de maig de 2017.
 
Atès que degut a un error tipogràfic va ser aprovada una activitat de reconeixement acadèmic per uns crèdits erronis.
 
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
 
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, que regulen el reconeixement de les activitats abans esmentades.
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la modificació de l’activitat susceptible de reconeixement acadèmic per al 2017-2018.(DOC)
 
SEGON.- Encarregar al  vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
 
 
Punt 5.4. Informe sobre la modificació de la Normativa Acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre.
 
Acord 052/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'informe sobre la modificació de la “Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol”.
 
Vist l’Acord 7/2016, de 15 de desembre, del Claustre de la UAB, en què es demana a la Comissió d’Afers Acadèmics que obri un debat que condueixi, si s’escau, a la modificació de la normativa d’avaluació en els estudis de la UAB que aposti per una aplicació real de l’avaluació continuada en els estudis de la UAB.
 
Vista la necessitat d’actualitzar el títol II –Matrícula- i el títol IV –Avaluació- del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, i de modificar els articles 54, 112, 114 i 115 i d’incorporar els articles 112 bis, 112 ter i la disposició final.
 
Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de disposicions normatives en matèria acadèmica.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Informar favorablement la modificació dels articles 54, 112, 114 i 115 i la incorporació dels  articles 112 bis, 112 ter i la disposició final al Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007.
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
 
Punt 6.1. Creació de títols de grau.
 
Acord 053/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títols de Grau que han estat presentades pels centres corresponents.
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols corresponents als estudis de primer cicle.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Informar favorablement la creació dels títols de grau.
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
 
 
Punt 6.2. Aprovació de memòries de grau.
 
Acord 054/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
 
Vista la proposta de memòries de grau presentades pels centres corresponents, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
 
Vist l'article 12 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de Grau.
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de primer cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, condicionats a l’aprovació del títol corresponent pels òrgans competents:
 
•              Ciències de l’Antiguitat
•              Globalització i Sostenibilitat 
•              Planificació Territorial, Geografia i Medi Ambient 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
Punt 7.1. Creació de títols de màster universitari.
 
Acord 055/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títols de Màster Universitari que han estat presentades pels centres corresponents.
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari.
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de segon cicle.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Informar favorablement la creació dels títols de màster universitari.
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
 
Punt 7.2. Aprovació de memòries de màster universitari.
 
Acord 056/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
 
Vistes les propostes de memòries de màster universitari presentades pels centres corresponents, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
 
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de Màster Universitari.
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels títols de màster universitari  condicionat a l’aprovació del títol corresponent pels òrgans competents:
 
•              Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants
•              Fisioteràpia en Pediatria
•              Interpretació de Conferències
•              Periodisme i Innovació en Continguts Digitals
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
Punt 8. Aprovació d’autoinformes d’acreditació.
 
Acord 057/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, d’aprovació de l’autoinforme per al procés d’acreditació de les titulacions del centre.
 
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha de lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions.
 
Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la renovació de l’acreditació dels títols universitaris oficials.
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar l’autoinforme per al procés d’acreditació de les titulacions del centre següent:
 
·              Escola d’Enginyeria
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

Punt 9. Afers de tràmit.
 
Acord 058/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’informar sobre un nou programa d'estudis de de doble títol de màster en Integració Europea i en International Regional Studies, que tindrà vigència a partir del curs acadèmic 2017/2018, en el qual els estudiants obtindran el títol de màster universitari en Integració Europea per la Universitat Autònoma de Barcelona i el títol de màster en International Regional Studies per l’Institute of Public Administration and Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, cadascun d’ells reconegut en el país participant.
 
Atès el context de la creixent demanda d'internacionalització de l'educació superior i la recerca.
 
Atesa la voluntat de l’Institute of Public Administration and Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration i la Universitat Autònoma de Barcelona d'enfortir la relació ja existent i d’establir noves interaccions entre les respectives institucions.
 
Havent examinat l'avantatge d'unir esforços en la creació, difusió i aplicació del coneixement, de compartir experiències i punts forts com a institucions innovadores amb l’objectiu d’augmentar mútuament la qualitat de l'ensenyament i la investigació.
 
Vist el Títol XIII inclòs al Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 17 de juliol de 2012, que regula la normativa sobre programes d’estudis internacionals conjunts de grau i de màster.
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Donar-se per assabentat de la signatura del conveni entre l’Institute of Public Administration and Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration i la Universitat Autònoma de Barcelona que regula el programa internacional conjunt conduent a l’obtenció del doble títol de màster universitari en Integració Europea i de màster en International Regional Studies.
 
SEGON.- Encarregar al vicerector Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 

Documents relacionats