Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona

Presentat l'informe de l'Observatori IUNE 2024 de l'Aliança A4U

05 jul. 2024
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

Segons dades de l'Observatori IUNE 2024 de l'Aliança A4U, elaborat per l'Institut INAECU (UAM-UC3M), l'evolució del nombre de professors permanents a les universitats públiques i privades ha variat substancialment en la darrera dècada, amb un descens a les universitats públiques i un augment a les privades.

A4U

L'evolució del nombre de professors permanents a les universitats públiques i privades ha variat substancialment en els últims deu anys. En el cas de les institucions que formen part del Sistema Universitari Públic Espanyol (SUPE), el creixement de les plantilles (funcionaris i amb contracte indefinit) s'ha anat reduint de mica en mica. Tot i això, les plantilles de professorat del sistema privat (SUEPr) han estat creixent a taxes anuals al voltant del 6%, i en l'últim període han arribat a l'11,73%. Aquesta és una de les conclusions que es desprenen de l’informe anual 2024 de l’Observatori IUNE que s’acaba de publicar i que pertany a l’Aliança 4 Universitats (A4U), formada per les universitats Autònoma de Barcelona (UAB), Autònoma de Madrid (UAM) , Carles III de Madrid (UC3M) i Pompeu Fabra (UPF).
 
Aquest informe, elaborat per l'Institut INAECU (UAM-UC3M), fa un seguiment de la R+D+i del sistema universitari espanyol (SUE) a través de 42 indicadors en vuit grans dimensions: activitat científica, anàlisi per àrees de coneixement, activitat científica emergent, capacitat formativa, competitivitat, finançament, innovació i professorat.
 
Pel que fa a la productivitat per professor, en el cas del SUPE la productivitat ha anat creixent anualment fins a l'any 2021 (amb 1,15 documents per professor) i va decendir lleugerament l'any 2022 fins a l'1,02 %. "Aquest resultat és consistent amb els increments anuals de producció i, a la pràctica, amb la manca de reposició de les plantilles de professors de les universitats públiques", assenyalen els autors de l'informe. No obstant això, al SUEPr la productivitat per professor roman estancada al voltant de 0,4 documents, malgrat el major creixement de les plantilles de professorat.
 
Desacceleració general
 
La nova edició de l'informe anual de l'Observatori IUNE evidencia una desacceleració en la caiguda dels principals indicadors de recerca del Sistema Universitari Espanyol (SUE) respecte dels observats des de la crisi financera del 2008, amb una recuperació gradual a partir del 2020.
 
Segons les dades d'aquesta edició, el nombre de publicacions científiques ha passat de créixer anualment a una mitjana del 5,92 % a fer-ho al 4,86 % (gairebé un punt percentual menys). En una escala similar ha baixat la productivitat mitjana del SUE (mesurada pel nombre de publicacions per professor), que passa de créixer el 6,32 % a fer-ho un 5,47 %. “Aquestes dades confirmen la tendència dels darrers observatoris en què es venen observant descensos en aquests indicadors, que es deuen, en part, a les reduccions de les plantilles del professorat de les universitats públiques, que en el decenni actual han disminuït en un 0,6 % anual”, assenyalen els autors de l’informe.
 
Pel que fa als indicadors de col·laboració en la investigació per al període estudiat, el percentatge de publicacions en col·laboració internacional se situa en el 50,8 %, incrementant-se amb el pas dels anys a una taxa mitjana anual del 6,5 %. D'altra banda, el 26,1 % de les publicacions es fa en col·laboració nacional, amb un creixement mitjà del 4,4 % anual. Finalment, les publicacions realitzades sense col·laboració són el 23,2 % del total i han anat decreixent de mica en mica, amb l'excepció dels anys 2020 i 2021 en què van experimentar un lleuger repunt.
 
Una mica més de la meitat (51 %) dels treballs científics del SUE es publiquen en revistes d'alta visibilitat (de l'anomenat primer quartil), dels quals el 7,8 % apareixen a les tres primeres revistes de la seva categoria temàtica (Top3). Pel que fa al percentatge de publicacions en accés obert, s'observa un increment considerable en el total de publicacions del SUE, ja que estan a prop de duplicar-se (del 39,8 % al 73,48 %) a la dècada estudiada.
 
Pel que fa a l'activitat innovadora, el nombre de patents registrades per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) ha anat disminuint notablement des de l'any 2014 (quan es va assolir el valor màxim de la sèrie, amb 665 patents). El 2020 es va arribar al seu valor mínim i s'ha anat remuntant lleugerament els anys successius, situant-se en un total de 232 patents el 2022, el darrer any d'estudi.
 
L´Observatori IUNE compta amb el suport del Ministeri d´Universitats, així com d´un important nombre d´institucions com l´Agència Nacional d´Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari Basc (Unibasq).
 
Més informació:
https://iune.es/

Dins de