Vés al contingut principal

Comunicat de l'Equip de Govern de la UAB

14 març 2023
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

Comunicat de l’Equip de Govern de la UAB davant la sentència judicial contra un professor de la Universitat per un delicte d’abús sexual.

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

El Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista estableix que l’Observatori per a la Igualtat pot activar la Comissió Tècnica Assessora (CTA). Un dels mecanismes que preveu el Protocol és que la CTA informi el ministeri fiscal si es tracta d’un cas susceptible de ser tractat per la via penal. Un cop que el cas passa a mans de la justícia, la UAB queda a disposició de les decisions judicials i deixa l’expedient disciplinari en suspens.

La sentència judicial que condemna un professor de la UAB, de la qual ara s’ha tingut coneixement, deriva directament de l’activació d’aquest protocol, atès que va ser la CTA la que va elevar els fets al ministeri fiscal.

És ara, i només ara, quan la UAB aplicarà de manera immediata mesures cautelars, atesa la gravetat dels fets provats, ja que la UAB no és part d'aquest procés judicial: en virtut de l'article 98.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per la que s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut bàsic del treballador públic, el rector ha resolt l'aixecament de la suspensió del procediment sancionador iniciat contra el professor condemnat l'any 2019 i l'adopció de la mesura cautelar consistent en la suspensió provisional de funcions del professor durant el període de temps en que resti per substanciar el procediment penal.

Durant tot el procés, la UAB ha fet un acompanyament ferm i decidit a la víctima i n’ha evitat en tot moment la revictimització. La Universitat ha preservat en tot moment els procediments per tal de garantir el desenvolupament correcte del procés judicial.

Aquesta actuació posa de manifest, un cop més, l’aposta decidida de tots els col·lectius de la UAB per actuar amb fermesa davant de qualsevol actitud o conducta que pugui constituir un cas de masclisme i treballar de manera transversal per garantir una universitat lliure de violències contra les dones.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 14 de març de 2023

Dins de