Creació i renovació d'estudis

Creació i renovació d'un programa de postgrau propi

Creació:
Per sol·licitar la creació o la renovació amb canvis substancials d'un estudi (màsterdiploma de postgrau o curs d'especialització) cal, en primer lloc, tenir el vistiplau de la Direcció de l'Escola de Postgrau. Una vegada obtingut, comença el treball tècnic amb la Unitat de Gestió de la Programació i la Qualitat Acadèmiques. Poseu-vos en contacte amb ep.propostes.formacio@uab.cat per demanar l'imprès per a presentació d'un nou estudi o de modificacions amb canvis substancials.

Renovació:
Els estudis propis de postgrau s'han de renovar per cada edició que es vulgui dur a terme.

Podeu trobar els formularis de presentació de la proposta acadèmica i econòmica en l'enllaç:
www.uab.cat/propostes-de-masters-propis-diplomes-de-postgrau-i-cursos-d-especialitzacio/

Us demanem que feu arribar les vostres propostes (tant de màster com de diplomes de postgrau com de curs d'especialització) amb la màxima antelació possible a la data d'inici de la docència (consulteu els calendaris de presentació: noves propostes / renovacions abreujades). Només així podrem oferir el màxim període de publicitat una vegada aprovat l'estudi. Així mateix, recordar-vos, que les noves propostes així com les renovacions amb canvis substancials de màster i diplomes de postgrau, han de ser aprovades per la Comissió d'Afers Acadèmics, previ informes favorables dels centres implicats i això fa que el termini d'aprovació sigui més llarg.

Des de la Unitat de Gestió de la Programació i la Qualitat Acadèmiques restem a la vostra disposició en el correu ep.propostes.formacio@uab.cat i personalment:

  • Àmbits de Psicologia, Filosofia i Lletres, Dret, Economia i Empresa, Ciències de la Comunicació, ETSE, Sra. Olga Jiménez Baño, tel. 93 581 2983.
  • Àmbits de Medicina, Infermeria i Fisioteràpia, Ciències, Biociències, Ciències de la Educació i Traducció, Sra. Marta Garriga Vidal, tel. 93 581 2983.
  • Àmbits de Veterinària, FUAB i Escoles Adscrites, Sr. Bruno Sánchez Llordes, tel. 93 586 8271.
  • Estudis adscrits a l'Escola de Postgrau, Sra. Lluïsa Sánchez Hidalgo, tel. 93 586 8271.
  • Noves proposta de Plans d'Estudi, Sra. Ana Maria Garcia Blasco (tel. 93 581 3433) i Sara Tomás Fernández (tel. 93 586 8271).
  • Cap de la Unitat, Miquel Anguera (93 581 3310).

Els programes que prevegin titulació interuniversitària o bé aquells en l'organització dels quals hi intervinguin o col·laborin institucions o corporacions alienes a la UAB, s'hauran d'articular per mitjà d'un conveni de col·laboració que contindrà els detalls d'aquesta col·laboració.

La proposta de conveni haurà d'annexar-se a la proposta acadèmica presentada a l'Escola de Postgrau.

Més informació: Unitat de Convenis de l'Escola de Postgrau: ep.convenis@uab.cat