Error: manca enllaç de capçalera a la plana

Normativa


En el marc de la Normativa Acadèmica de la UAB per a les pràctiques, la Facultat (en Junta Permanent, el 14-06-2018) ha acordat regular el procediment i els criteris per a la realització del Pràcticum fora dels calendaris o procediments ordinaris.

Les pràctiques no es poden realitzar a centres on existeixin relacions laborals o familiars.

Aquells estudiants que per raons justificades necessitin fer el Pràcticum en uns horaris, calendaris o poblacions particulars han de presentar una instància -degudament complimentada, argumentada i acompanyada dels documents necessaris per justificar les seves peticions-. Cal abstenir-se de presentar demandes basades en raons de comoditat com, per exemple, estalviar-se d'haver de fer un desplaçament raonable des del lloc de residència fins al centre de Pràcticum. Les peticions s'estudiaran de manera particular i atenent els criteris establerts per la Facultat.
 
1. Motivacions i criteris genèrics per a les sol·licituds:

Les demandes justificables es referiran als aspectes que es descriuen seguidament:

a) Mobilitat:

 

  • Estudiants que realitzen una estada acadèmica en una altra universitat dins de qualsevol programa de mobilitat previst per la titulació i en un període que impedeix cursar algun pràcticum en el calendari establert.

 

Criteris: de forma genèrica, s’acceptaran totes les demandes quan es tracti d’una estada dins dels períodes previstos i recomanats per a la mobilitat des de la titulació, i es facilitarà un calendari alternatiu. En altres casos, es valorarà de forma individual.

 
b) Raons laborals:

  • Necessitat d'acumular o expandir els períodes de Pràcticum per poder aconseguir el permís de l'empresa per realitzar-lo.
  • Possibilitat que el centre de Pràcticum no sigui massa lluny del lloc de treball.
Criteris: de forma genèrica, s’acceptaran totes les demandes quan hi hagi un contracte de treball i es compleixi una de les dues condicions següents: a) contracte d’un mínim de 4h/dia o 20h/setmanals; b) situació familiar econòmicament que justifiqui la necessitat de treballar de l’estudiant (cal aportar documentació que ho acrediti). En el cas de demanar canvis en els períodes de pràcticum, junt amb la sol·licitud cal presentar una proposta de calendari en què es compleixin el total de les hores d’estada i tutories/seminaris. L’adaptació només es pot fer del 50% dels dies del calendari establert. En el cas del GEI, GEP i Màster de Secundària, s’ha de garantir  que el compliment del 50% de l’estada siguin en dies sencers i del calendari ja previst per la facultat. Davant de situacions excepcionals sobrevingudes, s’estudiarà el cas.


c) Pràcticum en el mateix centre a on es treballa

Interès per realitzar el Pràcticum en el mateix centre on es treballa: excepcionalment es poden estudiar, des de la coordinació de pràctiques de la titulació, peticions en aquest sentit. Només es podran demanar una vegada durant les pràctiques i només és considerarà en el cas que es treballi fent funcions de docent (cas del Grau en Educació Infantil i en el Grau en Educació Primària) o es facin les funcions de pedagog, educador social o psicopedagog (resta de titulacions). En qualsevol cas, la coordinació de pràctiques de la titulació en coordinació amb el vicedeganat de pràcticum de la Facultat elevarà al degà o degana de la Facultat les peticions rebudes amb informe favorable o desfavorable d’acord amb els criteris establerts pel centre. Serà el degà o degana, qui en última instància, autoritzarà o denegarà aquestes peticions d’acord amb els informes. La realització de les pràctiques en el lloc de treball sense sol·licitud i autorització prèvia, suposarà una qualificació negativa en l'assignatura de pràctiques
 
Criteris i documentació:
 
Criteris per a la realització del pràcticum en el lloc de treball

Compromís de compliment de les condicions acadèmiques de les pràctiques en el centre de treball
 
 
d) Fi d’estudis, en una d’aquestes dues possibilitats:

 

  • Estudiants a qui només els queden les pràctiques per acabar els seus estudis i volen realitzar-les durant el primer quadrimestre del curs
  • Estudiants que han posposat tots o la majoria de pràcticums per fer-los compactats en un últim any (i ja no els queden altres assignatures).

 

Criteris: de forma genèrica, s’acceptaran totes les demandes d’aquest tipus, i es facilitarà als estudiants un calendari alternatiu.

 
Fora d’aquestes situacions ordinàries, es poden presentar igualment sol·licituds per casos excepcionals, per tal que siguin estudiades. Cal incloure sempre la documentació acreditativa que sigui pertinent i, si és el cas, una proposta de calendari alternatiu.
 
2. Lloc de presentació de les sol·licituds:

A través del formulari que trobareu al  calendari i procediment d’assignació de cada pràcticum. 

calendari alternatiu GEI
 
3. Termini de presentació de les sol·licituds:

El termini coincidirà amb els que s’estableixi per a cada pràcticum. Consulteu el "Procediment d'assignació i dates clau"
 
4. Tingueu en compte:

Els estudiants als que se'ls autoritzi la realització del pràcticum concentrat al primer quadrimestre del curs per finalitzar estudis hauran de sol·licitar la convocatòria extraordinària de fi d’estudis, presentant una nova instància a la Gestió Acadèmica del centre, en el termini establert al calendari administratiu que s'aprova per a cada curs acadèmic. Aquest últim tràmit serà imprescindible per als estudiants que vulguin finalitzar els estudis a la convocatòria de febrer i tramitar el títol al mes de març.

 

L'estudiant que acrediti experiència laboral relacionada amb les competències inherents al títol podrà sol·licitar el reconeixement d'aquesta experiència com a crèdits de pràcticum.

L'activitat professional es pot reconèixer sempre que es compleixin els requisits següents:
a) informe favorable del tutor/a (aquest document no es requereix a l’alumne en el moment de fer la sol·licitud; ho emet la coordinació de la titulació una vegada revisada la documentació de l’alumne i quan ja han pres una resolució favorable, si es dona el cas).

b) valoració de l'acreditació de l'empresa que descrigui les tasques dutes a terme, certificació de vida laboral de la persona interessada, i memòria justificativa en la qual s'exposin les competències assolides mitjançant l'activitat laboral.

c) prova d'avaluació addicional quan ho sol·liciti el tutor/a.

 

1. Criteris establerts a cada titulació:

Criteris per al reconeixement de crèdits per experiència laboral


2. Efectes acadèmics

1. Els crèdits reconeguts s'incorporen a l'expedient de l'estudiant amb la qualificació d'apte/a, i especificant que han estat reconeguts.

2. Els crèdits reconeguts no es tenen en compte als efectes del còmput de la mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant.

 

3. Lloc de presentació de les sol·licituds:

Gestió Acadèmica del centre

 

4. Termini de presentació de les sol·licituds:

Consulteu el calendari de tràmits administratius de la Facultat, a l'apartat Reconeixements: Calendari administratiu (Reconeixements)

 

5. Formulari de sol·licitud i documentació requerida:

Sol·licitud

- Valoració de l'acreditació de l'empresa que descrigui les tasques dutes a terme (signada amb certificat electrònic).

- Informe de vida laboral de la persona interessada (Seu electrònica de la Seguretat Social)

- Memòria justificativa (en pdf) en la qual s'exposin les competències assolides mitjançant l'activitat laboral (consulta la guia docent del pràcticum que vols sol·licitar reconèixer per tenir una orientació de cóm ha de ser la memòria i que ha de contenir).

- Comprovant pagament taxa sol·licitud reconeixement. Consulta la taxa a Preus dels serveis administratius (Reconeixement i/o transferència)

 

6. Normativa relacionada

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 822/2021