Error: manca enllaç de capçalera a la plana

Cronograma del pràcticum

MARÇ/ABRIL:
Els centres interessats en rebre estudiants de pràctiques el curs següent hauran de trametre la seva oferta de places de pràctiques a Coordinació de Pràctiques de la Facultat, per a la qual cosa hauran d'omplir el (1) Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària i  (2) Formulari de sol.licitud d'estudiants de màster oficial

En el cas dels Graus d’Educació Social i Pedagogia haureu d’omplir el formularis següents:

Grau en Educació Social:   https://eformularis.uab.cat/web/gace/ofertages

Grau en Pedagogia: https://eformularis.uab.cat/web/gace/ofertagpe

La petició, en els cas dels Graus d’Educació Infantil i Grau en Educació Primària i Màster Oficial  la podeu enviar per correu electrònic a l’adreça coordinació.practiques.educació@uab.cat . En el cas dels Graus d’Educació Social i Pedagogia la petició quedarà tramitada un cop ompliu el formulari corresponent.

Davant qualsevol dubte podeu contactar via correu electrònic a la adreça coordinació.practiques.educació@uab.cat

Els centres que durant el curs heu tingut estudiants en pràctiques, ens haureu de facilitar les dades dels mentors  de pràctiques del centre, així com les del responsable de la coordinació de les pràctiques. Per a la qual cosa, haureu d'omplir el formulari següent : Petició de certificats de mentorització
 

El termini per realitzar les peticions de certificat i l’oferta de places pels Graus d’Educació Infantil i Grau en Educació Primària i Màster Oficial finalitzen la primera setmana  de maig.

El termini per l’oferta de places dels Graus d’Educació Social i Pedagogia la data l’establirà la Coordinació de la titulació quan us facin arribar el formulari corresponent.

 
MAIG/JUNY:
Rebreu la relació d'estudiants, que segons previsió, s'incorporen al vostre centre al mes de setembre. Recordeu que no serà del tot definitiva, però serà una bona aproximació. Cal tenir en compte que sempre hi ha canvis que corresponen a baixes o altes d'estudiants no previstes. Les comunicacions les trametrem sempre via correu electrònic.
Rebreu també els certificats dels tutors del centre que hagin tingut estudiants en pràctiques durant el curs, així com el certificat del coordinador de pràctiques del centre; en aquest cas, la tramesa serà per correu postal.
 
Tingueu en compte que la relació d'estudiants que s'incorporaran al centre en el segon quadrimestre del curs, és a dir, a partir del mes de gener/febrer, no la rebreu fins al mes de desembre.
 
SETEMBRE/OCTUBRE:

Coordinació de Pràctiques de la Facultat comunicarà als centres afectats per canvis, les modificacions en la relació d'estudiants assignats al centre. Aquesta informació la rebreu bé directament des de Coordinació de Pràctiques de la Facultat, bé directament a través del professor tutor de la Facultat. Les comunicacions d'aquests canvis quedaran sempre recollides via correu electrònic.
 
Els centres comunicaran a Coordinació de Pràctiques de la Facultat, les anomalies o incidències que es puguin produir en l'inici de les pràctiques: estudiants que no es presenten, incompliment amb el calendari i horari de pràctiques per part dels estudiants. Aquestes comunicacions s'hauran de realitzar via correu electrònic a l'adreça: coordinacio.practiques.educacio@uab.cat. Des de la Facultat es prendran les mesures necessàries per resoldre les incidències.
 
Inici de l'estada al centre de pràctiques dels estudiants que realitzaran el pràcticum al llarg del curs. Els estudiants contactaran amb el responsable de pràctiques del centre, qui els assignarà un tutor.
 
L'estudiant entregarà al responsable de pràctiques del centre una carta de presentació, amb les seves dades i les del professor tutor assignat de la Facultat, que ajudarà a facilitar els possibles contactes del tutor del centre amb el professor tutor assignat des de la Facultat.
 
A més l'estudiant us farà entrega d'un document imprescindible per a poder realitzar el pràcticum, es tracta del conveni específic de cooperació educativa per a la realització de les pràctiques, document que us facilitarà per triplicat, aquest document anirà signat per l'estudiant, la universitat i l'haureu de signar des del centre de pràctiques. Us demanem que signeu al marge esquerra de les primeres pàgines i a l'espai del centre a l'última pàgina. El centre es quedarà amb un dels exemplars i entregarà a l'estudiant els dos restant, un serà per l'estudiant i el tercer l'estudiant l'haurà de presentar degudament signat per les tres parts, durant la primera setmana del pràcticum a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l'Educació (UAB).
 
En finalitzar l'estada de l'estudiant al centre de pràctiques el tutor del centre farà la valoració que ell fa de l'activitat de l'estudiant. Podrà descarregar al final d'aquesta pàgina l'Informe d'avaluació del centre. Per fer arribar aquest informe a la Facultat existeixen dues modalitats en funció de si disposeu de signatura electrònica o no:

  • Amb signatura electrònica: ompliu el formulari i trameteu-lo per correu electrònic a  l'adreça coordinacio.practiques.educacio@uab.cat
  • Sense signatura electrònica: envieu el formulari degudament emplenat, signat i segellat per correu postal a l'adreça: Coordinació de Pràctiques, Facultat de Ciències de l'Educació, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

NOVEMBRE/DESEMBRE:
Rebreu la relació d'estudiants que s'incorporaran al centre en el segon quadrimestre del curs, és a dir, a partir del mes de gener/febrer. Les comunicacions les trametrem sempre via correu electrònic.
 
GENER/FEBRER:
Inici de l'estada al centre de pràctiques dels estudiants que realitzaran el pràcticum en aquest període. Els estudiants contactaran amb el responsable de pràctiques del centre, qui els assignarà un tutor.
 
L'estudiant entregarà al responsable de pràctiques del centre una carta de presentació, amb les seves dades i les del professor tutor assignat de la Facultat, que ajudarà a facilitar els possibles contactes del tutor del centre amb el professor tutor assignat des de la Facultat.
 
A més l'estudiant us farà entrega d'un document imprescindible per a poder realitzar el pràcticum, es tracta del conveni específic de cooperació educativa per a la realització de les pràctiques, document que us facilitarà per triplicat, aquest document anirà signat per l'estudiant, la universitat i l'haureu de signar des del centre de pràctiques. Us demanem que signeu al marge esquerra de les primeres pàgines i a l'espai del centre a l'última pàgina. El centre es quedarà amb un dels exemplars i entregarà a l'estudiant els dos restant, un serà per l'estudiant i el tercer l'estudiant l'haurà de presentar degudament signat per les tres parts, durant la primera setmana del pràcticum a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l'Educació (UAB).
 
En finalitzar l'estada de l'estudiant al centre de pràctiques el tutor del centre farà la valoració que ell fa de l'activitat de l'estudiant. Podrà descarregar al final d'aquesta pàgina l'Informe d'avaluació del centre. Per fer arribar aquest informe a la Facultat existeixen dues modalitats en funció de si disposeu de signatura electrònica o no:

  • Amb signatura electrònica: ompliu el formulari i trameteu-lo per correu electrònic a  l'adreça coordinacio.practiques.educacio@uab.cat
  • Sense signatura electrònica: envieu el formulari degudament emplenat, signat i segellat per correu postal a l'adreça: Coordinació de Pràctiques, Facultat de Ciències de l'Educació, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

Petició de certificat de tutoria de pràctiques de cursos anteriors:
En el cas que hagueu perdut, o no hagueu rebut el certificat corresponent a una tutoria de pràctiques a estudiants de la nostra Facultat  es continuarà emetent els corresponents certificats, a petició de l’interessat en cas de la pèrdua o la no recepció dels mateixos. Podreu fer-nos novament la petició omplint el següent formulari: petició de certificats de mentorització