Error: manca enllaç de capçalera a la plana

Centres interessats en establir un conveni de cooperació educativa

Centres, institucions i empreses

La Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona oferta diverses titulacions vinculades amb el món de l'educació: Graus en Educació Infantil, en Educació Primària, en Educació Social i en Pedagogia, i Màsters Oficials, com per exemple el Màster Oficial en Psicopedagogia i el Màster Oficial de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, on l'assignatura de Pràcticum és un element obligatori en la formació dels futurs titulats de la nostra Facultat. És per això, que la nostra Facultat de manera molt acurada i amb criteris de qualitat i d'idoneïtat va construint dia a dia una xarxa de centres de pràctiques pròpia.
 
L'establiment del contacte amb els centres pot donar-se de formes molt diverses, a proposta del professorat de la Facultat, a proposta de l'alumnat i per iniciativa de les pròpies institucions, entitats i/o empreses que tenen interès i bona predisposició per cooperar amb la universitat en la formació dels futurs professionals.
 
Si esteu interessats en rebre estudiants d'aquestes titulacions el primer que hauríeu de fer és omplir l'imprès de Proposta per ser centre de pràctiques on fareu constar les vostres dades i ens informareu del vostre perfil.
 
El podreu trametre bé via correu electrònic a l'adreça: coordinacio.practiques.educacio@uab.cat, bé per correu postal a l'adreça: Coordinació de Pràctiques, Facultat de Ciències de l'Educació, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
 
La Coordinació  de Pràctiques de la titulació corresponent estudiarà i validarà les propostes presentades pels centres, i informarà als mateixos de la seva decisió, així com de la tipologia d'estudiants que els podrem enviar d'acord amb les característiques del centre i dels estudis que estiguin cursant els nostres estudiants. En cas que la decisió  sigui positiva s'haurà d'establir un conveni de cooperació educativa en el cas de tractar-se d'una institució externa a la universitat o d'una resolució, en cas de tractar-se d'una unitat/departament propi de la universitat.
 
Podeu consultar el model de conveni marc que es signaria amb vigència indefinida: Model de conveni marc de cooperació educativa  

Una vegada signat el conveni, passareu a formar part de la xarxa de centres de la Facultat.
 
Heu de tenir en compte que una vegada que sigueu centre col.laborador de pràctiques haureu de nomenar per a cada curs acadèmic un responsable del vostre centre/entitat/empresa encarregat de la coordinació de les pràctiques que s'encarregarà:

  1. de rebre als estudiants a l'inici de les pràctiques,
  2. de signar els convenis específics  que s'hauran de signar a l'inici del termini de pràctiques, per a cada estudiant assignat al centre i per a cada curs acadèmic, i
  3. d'assignar una persona tutora a cada estudiant que s'encarregarà:

(3.1) de vetllar per la formació de l'estudiant
(3.2) de fixar el pla de treball segons el projecte formatiu a acordar entre el tutor del centre/entitat/empresa i el professor tutor de la universitat.
(3.3.) d'emetre informe final per valorar l'estada de pràctiques de l'estudiant, un cop finalitzada l'estada de l'estudiant al centre de pràctiques.