Error: manca enllaç de capçalera a la plana

Guia del tutor de pràctiques

Guia del tutor-a de pràctiques

Tutor de la Facultat: 

Cada estudiant tindrà un professor tutor de la facultat que orientarà i farà el seguiment del Pràcticum en les sessions de tutoria –individuals o en grup, segons els àmbits- i, finalment, avaluarà les observacions i intervencions de l’estudiant al centre, considerant l’assistència i participació a les tutories, la memòria i l’informe del tutor del centre de pràctiques.

Al mes de setembre, en el cas dels pràcticums anuals o del primer quadrimestre, i al mes de desembre/gener, en el cas dels pràcticums del segon quadrimestre, es realitzaran a la Facultat les Jornades de Pràctiques, Seminaris i primeres trobades amb el professorat-tutor de Pràcticum.

L’assistència serà obligatòria, ja que en elles a més de tenir la primera reunió amb el vostre tutor, us farem entrega de la carta de presentació al centre, del conveni específic de cooperació educativa per triplicat, així com de l’adreça, telèfon i persona de contacte del centre assignat. L’estudiant, a més, s’haurà d’imprimir el Projecte Formatiu, corresponent al seu pràcticum. Se’l podrà descarregar de l’apartat “Documents” (al menú esquerra de la pantalla).

L’estudiant a partir d’aquesta reunió amb el tutor de la Facultat s’haurà de presentar al centre abans de l’inici del període de pràctiques: amb la carta de presentació, el Projecte Formatiu de la UAB, la declaració de responsabilitat sobre la pròpia salut i el conveni específic.

Tant el conveni específic, com la declaració de responsabilitat sobre la pròpia salut són documents imprescindibles per a poder realitzar el pràcticum, el conveni us el facilitarem per triplicat, ha d’anar signat per l’estudiant, pel centre de pràctiques i per la universitat. Us l’entregarem signat pel Deganat del centre. L’estudiant haurà de signar-lo també, signant al marge esquerra de les primeres pàgines i sobre el seu nom a l’última pàgina. En el moment de presentar-se al centre, l’estudiant haurà de facilitar aquest document al coordinador de pràctiques o director del centre per a la seva signatura, que haurà de signar d’igual manera totes les pàgines del conveni. Tant el centre com l’estudiant es quedarà amb un dels exemplars. El tercer exemplar serà per la Universitat. La declaració de responsabilitat sobre la pròpia salut us l’haureu descarregar de l’apartat de DOCUMENTS i presentar-lo al centre degudament omplert i signat.

Abans de l’inici del període de pràctiques, l’estudiant entregarà a la Facultat, el tercer exemplar del conveni específic, degudament signat per les tres parts. El podrà dipositar, tant al Suport Logístic i Punt d’Informació (SLIPI), com a la Gestió Acadèmica del centre. Aquesta última, procedirà a l’arxiu del conveni a l’expedient de l’estudiant.

Podeu consultar el contingut del conveni específic de cooperació educativa dintre de l’apartat de “Documents” (al menú esquerra de la pantalla).

Les tutories tindran continuïtat durant tot el curs.

L’assistència serà obligatòria per a tothom que hagi de realitzar el Pràcticum.

Tutor extern:

L’empresa o institució ha de contemplar la figura d'una persona tutora de l'entitat amb els coneixements adients, que ha de definir el projecte formatiu; a partir dels requeriments del projecte formatiu de la UAB; i vetllar per la formació dels estudiants, i que, un cop finalitzada l’estada de pràctiques, haurà d’elaborar l’informe final (que trobareu a l’apartat “Documents” del menú esquerra de la pantalla).

L’entitat col·laboradora haurà de tenir establert un projecte formatiu on s'especifiquin, entre d'altres, les tasques en què col·laborarà l'estudiant, a qui li hauran de proporcionar uns coneixements pràctics de la seva professió futura; és a dir, han d'estar directament relacionades amb els estudis que estigui cursant.

Avaluació:

Per tal d’avaluar les pràctiques, i un cop finalitzada l’estada, l’estudiant haurà d’elaborar una memòria final que entregarà al tutor de la Facultat en el termini establert a tal efecte. 

TINGUES EN COMPTE: en el cas de les pràctiques a l’estranger serà el coordinador d’intercanvi de la titulació qui s’encarregui d’aquesta tutorització i avaluació. Més informació a l’apartat de “Pràctiques a l’estranger” (al menú esquerra de la pàgina).