Error: manca enllaç de capçalera a la plana

Centres formadors

Centres i Serveis Educatius del Departament d’Educació. Centres formadors
 
Les pràctiques constitueixen una activitat de naturalesa formativa supervisada per les universitats amb l’objectiu que els estudiants complementin els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i adquireixin competències professionals.
 
Les pràctiques curriculars, que es realitzen en els centres i serveis educatius del Departament d’Educació, es configuren com a activitats acadèmiques integrants del Pla d’estudis, i aquest estableix la durada de les pràctiques i les seves característiques. La concreció de cada pràctica acadèmica es fixa en el projecte formatiu de la universitat on es determina els objectius educatius vinculats a les competències genèriques i professionals que ha d’adquirir l’estudiant i les activitats a desenvolupar.
 
Per a la realització de les pràctiques, els estudiants compten amb un tutor del centre o servei educatiu i amb un tutor acadèmic de la universitat.
 
El tutor del centre o servei educatiu ha de remetre al tutor acadèmic un informe final d’avaluació de les pràctiques de l’estudiant , tal com estableixi la universitat.

 

El Departament d’Educació, a través de l’aplicació informàtica de gestió de les pràctiques, regula el procediment que inclou:

  • L’oferta de places dels centres i serveis educatius que aprova i incorpora el Departament d’Educació.
  • La demanda de la universitat distribuint als estudiants (places reservades) i introduïnt el projecte formatiu corresponent i el perfil de la pràctica.
  • L’acceptació de les places reservades per part del Departament d’Educació.
  • L’avaluació de les pràctiques (informe de l’estudiant, formulari de la universitat i del centre o servei educatiu).
  • La certificació dels tutors dels centres i serveis educatius per part del Departament d’Educació.

 

Petició de certificats de tutoria de pràctiques anteriors al curs 2012-13:

A partir del curs 2012-13, d’acord amb les directrius del Departament d’Educació, les universitats deixaran d’emetre les certificacions dels tutors dels centres i serveis educatius, ja que serà el propi Departament qui els emetrà.
 
En el cas, dels cursos anteriors, la Facultat continuarà emetent els corresponents certificats, a petició de l’interessat en cas de la pèrdua o la no recepció dels mateixos. Podreu fer-nos novament la petició omplint el següent formulari: petició de certificats de mentorització
 

La Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB emetrà un certificat acreditatiu personalitzat de la tasca desenvolupada durant el curs, en el que també constaran les hores de dedicació.
 
Aquest certificat acredita la relació amb la UAB com a coordinador, coordinadora, tutor o tutora de pràctiques dels estudis corresponents.
 
El fet de ser coordinador, coordinadora, tutor o tutora de pràctiques permet gaudir dels següents drets a la UAB:
 
 

  1. Ser usuari de les biblioteques de tots els campus de la UAB, en la forma que es determini.
  2. Ser usuari del SAF (Servei d'Activitat Física de la UAB) en les mateixes condicions que el professorat de la UAB.
  3. Descomptes que en cada cas determini l'Escola de Postgrau en els cursos de formació continuada.
  4. Cursos organitzats pel Servei de Llengua de la UAB, segons tarifes universitàries.
  5.  Avantatges culturals en les activitats ofertes per la UAB al seu professorat a través de Cultura-en-viu.