Error: manca enllaç de capçalera a la plana

Educació Infantil

 

 
Calendari Oferta de centres 

 

 

 
Calendari Oferta de centres 

 

 

 
Calendari Oferta centres   
 
 

 

Calendari Llistat de centres 

 

Calendari Llistat de centres 

1. ESTRUCTURA DELS PRÀCTICUMS

 

El Pràcticum de la formació dels mestres consisteix en un conjunt d'activitats realitzades fora del campus universitari que tenen per objectiu que l’estudiantat entri en contacte directe amb l'àmbit professional per al qual s'estan preparant: l’Educació Infantil. Constitueix, així mateix, una oportunitat per constatar, contrastar i posar en pràctica —en realitats concretes— els coneixements, els procediments, les competències i les actituds que els futurs mestres adquireixen mitjançant els estudis a la facultat.  
 
 
Pràctiques Escolars:
 
És requisit de la matèria cursar les assignatures seguint l’ordre establert: Practicum I, Practicum II, Practicum III, i Practicum IV
 
 

Assignatura Curs/quadr. Característiques
102022 Pràcticum I  
1.2
Les pràctiques de primer tenen per objectiu fonamental que els estudiants, en grup, prenguin un primer contacte com a futurs professionals amb un Centre Escolar i facin una observació de caràcter global de tres aspectes fonamentals: l'entorn social de l'escola, una aproximació rigorosa i sistemàtica a l'observació i anàlisi a la realitat educativa i organitzativa d'un centre escolar i al territori en què aquests s'ubica. 
102021 Pràcticum II  
2.A
 l nostre sistema educatiu contempla l'etapa de 0 a 6 anys organitzada en dos cicles: el primer de 0 a 3 anys i el segon de 3 a 6. És per això que les pràctiques de segon tenen per objectiu fonamental que els estudiants entrin en contacte, com a futurs professionals, amb una Escola Bressol, és a dir, amb un centre escolar per a infants de 0 a 3 anys, dissenyant i portant a la pràctica algunes activitas. 
102020 Pràcticum III  
3.A
 Les pràctiques de tercer (Practicum III) estan pensades perquè els alumnes adquireixin una visió general del cicle 3-6 d'Educació Infantil i dels processos educatius que tenen lloc en el mateix. El contingut d'aquestes pràctiques es centra en el coneixement i la intervenció docent a l'aula, dissenyant i portant a terme una programació. 
102019 Pràcticum IV  
4.1
Les pràctiques de quart (Practicum IV) estan pensades perquè l'alumnat conegui i s'integri en un projecte d'innovació o de servei dissenyat entre l'escola i la facultat. Els projectes es duran a terme a l'Escola Bressol, o al Parvulari, segons les preferències de l’estudiant. L'alumnat haurà de dissenyar i dur a terme un projecte educatiu dins el centre.Els projectes poden ser de tres tipus ApS (Aprenentatge i Servei), Projecte interdisciplinar o Unitat de programació vinculada principalment a una didàctica. 
 
Horari d’assistència de l’alumnat al centre de pràctiques: les estades al centre s’han de realitzar en l’horari complert amb una hora per dinar, comprenent l'horari lectiu i la dedicació exclusiva del professorat. El calendari serà el que estableixi cada escola, quant a jornades festives.

En casos d'ajustament del calendari d'estada a centres per motius laborals, cal tenir en compte que dels dies d'estada al centre,  al menys un 50% dels dies seran, obligatòriament, d'horari de  jornada complerta.


 
2. ON ES PODEN FER LES PRÀCTIQUES 

 

Les pràctiques curriculars es realitzen en escoles bressol, i centres d’educació infantil i primària del Departament d’Ensenyament, es configuren com a activitats acadèmiques integrants del Pla d’estudis, i aquest estableix la durada de les pràctiques i les seves característiques. La concreció de cada pràctica acadèmica es fixa en el projecte formatiu de la universitat on es determina els objectius educatius vinculats a les competències genèriques i professionals que ha d’adquirir l’estudiant i les activitats a desenvolupar.
 
La Facultat ha establert una xarxa de centres formadors depenents del Departament d’Ensenyament on els estudiants hauran de realitzar el pràcticum depenent de les places disponibles per a cada curs acadèmic.

D'acord amb els criteris establerts per la Normativa de Pràctiques de la Facultat.
 

1. CRONOGRAMA DE FORMALITZACIÓ DE L’ESTADA DE PRÀCTIQUES 

 

L’assignació del centre la realitzarà la Coordinació de la titulació d’acord amb les peticions presentades pels estudiants.
Tot el procés s'articularà a través del Campus Virtual de la titulació 
 

 

Maig

Tots els Pràcticums

 • Data límit per la presentació de sol·licituds a la coordinació de pràctiques per la realització del pràcticum sense ajustar-se als estàndars habituals.
Juny

Pràcticum IV:

 • Les sol·licituds de realització del pràcticum sense ajustar-se als estàndars habituals seran resoltes per la comissió creada a tal efecte.
 • Publicació del llistat de centres i places.
 • Sol·licitud de centre de pràctiques: s’obrirà l’accés a l’aplicació per formalitzar la sol.licitud per via telemàtica.
 • Es farà públic el llistat provisional d’assignacions de centres. Així com la de centres amb places que han quedat lliures.
 • A continuació s’obrirà un període de reclamacions, en el que els alumnes que s’hagin quedat sense plaça assignada podran presentar una nova sol.licitud optant a les places vacants i en el que es podran resoldre possibles incidències o reclamacions per desacords en l’assignació. Reclamacions per escrit a la coordinació de pràctiques al despatx de coordinació de practiques del G5.
 • Des de la coordinació de la titulació es convocarà als estudiants a reunions informatives sobre els Pràcticum del curs següent

Juliol

Pràcticum IV:

 • Publicació del llistat definitiu.
 • A partir d’aquest moment, l’estudiant que, per la raó que sigui, no pugui fer les pràctiques l’haurà de comunicar a la Coordinació de Pràctiques a fi d’informar-ne al tutor acadèmic i al centre corresponent. Cal que aquesta comunicació es faci a través de l’adreça de correu electrònic d’aquesta oficina: coordinacio.practiques.educacio@uab.cat.

Tots els Pràcticums

 • L'alumnat ha de formalitzar la matrícula. Més informació
 • Des de la coordinació de la titulació es convocarà als estudiants a reunions informatives sobre els Pràcticum del curs següent

Setembre


 

Pràcticums I,II,III I IV de mencions.

Data límit per la presentació de sol·licituds a la coordinació de pràctiques per la realització del pràcticum sense ajustar-se als estàndars habituals.

Pràcticum IV:

 • Conferència inagural de pràcticum. Presentació dels tutors acadèmics, entrega documentació per presentar-se al centre i primer seminari. Més informació

Octubre/ Novembre/

Desembre

Pràcticums I II i III i IV de mencions

 • Publicació del llistat de centres i places.
 • Sol·licitud de centre de pràctiques: s’obrirà l’accés a l’aplicació per formalitzar la sol.licitud per via telemàtica.
 • Es farà públic el llistat provisional d’assignacions de centres. Així com la de centres amb places que han quedat lliures.
 • A continuació s’obrirà un període de reclamacions, en el que els alumnes que s’hagin quedat sense plaça assignada podran presentar una nova sol.licitud optant a les places vacants i en el que es podran resoldre possibles incidències o reclamacions per desacords en l’assignació -Reclamacions per escrit a la coordinació de pràctiques al despatx de coordinació de practiques del G5.
 • Publicació del llistat definitiu.

A partir d’aquest moment, l’estudiant que, per la raó que sigui, no pugui fer les pràctiques haurà de comunicar-ho a la Coordinació de Pràctiques a fi d’informar-ne al tutor acadèmic i al centre corresponent. Cal que aquesta comunicació es faci a través de l’adreça de correu electrònic d’aquesta oficina: coordinacio.practiques.educacio@uab.cat.

 Desembre / Gener

Pràcticums I II i III i IV de mencions

Conferència inagural de pràcticum. Presentació dels tutors acadèmics, entrega documentació per presentar-se al centre i primer seminari. Més informació

 
 

 

2. ASSIGNACIÓ DEL CENTRE DE PRÀCTIQUES 
 

L’assignació de centre dependrà de les opcions exposades per part dels estudiants, a l'aplicatiu d'elecció de centre de pràctiques. Els terminis establerts per a cada un dels pràcticums, seran públics a través del Campus Virtual.

Els estudiants exposaran fins a quatre opcions per ordre de preferència. L’assignació del centre de pràctiques es realitzarà per ordre de preferència, en el cas que un centre rebi més peticions que places disponibles s’aplicarà el criteri de mitjana de l’expedient acadèmic de l’alumne per prioritzar l’estudiant amb millor expedient. Si en finalitzar tot el procés d’assignació de centre, l’estudiant no pot accedir a cap plaça de les proposades, serà convocat a una tutoria per triar centre d’entre les places disponibles.
 
Serà la Coordinació de la titulació qui validi i assigni el centre de pràctiques.

Des de la Facultat treballem amb centres de l’àrea de proximitat territorial, principalment: Vallès Occidental, Barcelonès i Maresme; també alguns centres del  Vallès Oriental, Baix Llobregat i Catalunya Central. 

En aquest llistat hi trobareu els centres que han acollit alumnat de pràctiques  els  cursos anteriors  i serveix com a referència per poder identificar l'àmbit d'influència territorial de la Facultat. En cap cas es garanteix que a l'oferta concreta dels diferents pràcticums hi apareixeran tots els centres anteriors ja que les  circumstàncies i disponibilitat de cada centre per acollir alumnat pot canviar cada curs acadèmic. En aquest sentit, també és possible que s’incorporin centres no recollits inicialment al llistat.

Xarxa de centres de pràctiques

 

                              
GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL

Consultar les guies docents de tots els cursos

                           
 

 

PROJECTES FORMATIUS DEL GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL
Pràcticum I
Pràcticum II
Pràcticum III
Pràcticum IV
PROJECTES FORMATIUS DEL GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Pràcticum I
Pràcticum II
Pràcticum IV
Pràcticum V
PROJECTES FORMATIUS DEL GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL
Pràcticum I
Pràcticum II
PROJECTES FORMATIUS DEL GRAU EN PEDAGOGIA
Pràcticum I
Pràcticum II