Normativa acadèmica

Criteris d'avaluació

Tots els estudiants han de complir amb els següents requisits per superar els estudis:

 • L'avaluació del TFM la realitzarà el tutor del treball seguint uns criteris específics.
 • L'avaluació de les pràctiques a l'empresa la realitzarà el tutor assignat per la mateixa realitzant un informe trimestral sobre l'evolució de l'estudiant i un informe final en el qual indicarà el nivell d'aprofitament de les pràctiques per part de l'alumne i la qualificació corresponent, una qualificació numérica entre 0 i 10.
 • L'avaluació de la formació acadèmica la realitzarà l'equip docent de cada assignatura aplicant sempre una avaluació continuada.
 • L'avaluació continuada contemplarà la participació en classe i l'avaluació de l'aprenentatge, ponderant un 30% i un 70% respectivament. L'avaluació, tant de la participació com del procés d'aprenentatge, l'establirà l'equip docent de cada assignatura i es detallarà en la guia docent. No obstant això, l'avaluació de l'aprenentatge haurà de contemplar com a mínim dues proves avaluatives de diferent tipologia, sense que cap de les proves pugui tenir un pes superior al 50% en el càlcul de la nota. Aquests criteris s'aplicaran a totes les signatures del màster amb independència de si és presencial, semipresencial o online.
 • En totes les assignatures s'exigeix una assistència mínima del 85%.
 • Si la qualificació de l'assignatura, obtinguda de la mitjana indicada, és igual o superior a 5, l'assignatura està aprovada. Si la qualificació de l'assignatura està entre 3,5 i 4,9 l'estudiant pot presentar-se a l'examen de recuperació. Si la nota és inferior a 3,5 l'assignatura està suspesa.

Sistema d'avaluació

La nota final que l’alumne adquireix en acabar el Programa CITIUS es compon, primer, per les assignatures, que tenen un pes d’un 50%; pel projecte final, que li correspon un 20% i; finalment, les pràctiques amb una valoració del 30%.

Justificació de faltes d'assistència

Depenent del caràcter de la falta d'assistència se seguiran un dels dos processos següents:

 • Si la falta d'assistència està vinculada a motius de salut, cal que l'estudiant presenti a l'equip tècnic del programa el justificant mèdic corresponent.
 • Si la falta d'assistència obeeix a una situació derivada de les pràctiques en l'empresa, l'estudiant facilitarà a l'equip tècnic un document informatiu signat pel/per la tutor/a de l'empresa en el qual s'especifiquin les raons pertinents. En qualsevol cas, es recorda que l'horari de les pràctiques ha de ser compatible amb el calendari acadèmic del programa i no pot impedir la consecució d'aquest.

Renúncia o baixa de l'alumne

La concesió de la beca CITIUS pot ser anul·lada en els casos següents:

 • Si l'aprofitament en la realització dels plans de formació pràctica o acadèmica és insuficient.
 • Si l'estudiant incompleix greument o de manera continuada les seves obligacions en la realització de les pràctiques en l'empresa receptora.
 • Baixa voluntària per part de l'estudiant.
 • Impagament de les quotes del màster.
 • Consulta la normativa acadèmica de la UAB.