Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientsls (0,1)
  • Física (0,1)
  • Matemàtiques (0,1)
  • Química (0,2)
9,062
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències de la Salut 5,000
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Acreditació professional + de 40 anys
Canvi d'estudis i convalidacions
---
5,000
 

Codi de preinscripció

21021

Perfil de l’estudiant

El grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments s'adreça a alumnes amb bons fonaments en ciències bàsiques, motivats per la natura, les persones i el seu benestar i les ciències de la salut. Han de tenir interès a rebre formació sobre les matèries primeres per als aliments, els processos alimentaris i els mètodes de conservació, la seguretat alimentària i els efectes sobre la nutrició humana, a estudiar els fonaments químics i bioquímics que intervenen des de la producció primària fins a la preparació per al consum; en les novetats que el mercat, els avenços tecnològics, les possibles vies de contaminació i les necessitats de la població indiquin, sense obviar la legislació vigent, i amb els criteris de sostenibilitat i de respecte al medi ambient. L'estudiant ha de mostrar una actitud vocacional i ha de ser una persona observadora, rigorosa i amb sentit crític, amb interès per la recerca i amb capacitat d'anàlisi i de síntesi.

És recomanable tenir coneixements previs d'anglès i de biologia, química, física i matemàtiques.

Taules d’adaptacions

No disponible