Pla d'estudis Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Aplicar els coneixements de les ciències bàsiques en la ciència i la tecnologia dels aliments.
 • Demostrar que es coneixen les propietats físiques, químiques, bioquímiques i biològiques de les matèries primeres i dels aliments.
 • Demostrar que es comprenen els mecanismes del deteriorament de les matèries primeres, les reaccions i canvis que tenen lloc durant el seu emmagatzemament i processament i aplicar-hi els mètodes per a controlar-ho.
 • Identificar les fonts i la variabilitat de les matèries primeres per predir-ne l'impacte en les operacions de processat i en l'alimentació.
 • Aplicar els principis de la biologia i de l'enginyeria química per descriure, analitzar, controlar i optimitzar els processos de transformació i conservació dels aliments.
 • Aplicar els principis de les tècniques de processament i avaluar-ne els efectes en la qualitat i la seguretat del producte.
 • Descriure els principis dels sistemes de conservació dels aliments i les característiques i propietats dels materials i dels sistemes d'envasament.
 • Identificar els microorganismes patògens, alteradors i d'ús industrial als aliments, així com les condicions favorables i desfavorables per al seu creixement en els aliments i en els processos industrials i biotecnològics.
 • Planificar els sistemes de tractament i reaprofitament dels subproductes i residus d'acord amb criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient.
 • Seleccionar els procediments analítics (químics, físics, biològics i sensorials) adequats en funció dels objectius de l'estudi, de les característiques dels analits i del fonament de la tècnica.
 • Demostrar que es coneixen els nutrients, la seva biodisponibilitat i funció a l'organisme, i les bases de l'equilibri nutricional.
 • Demostrar que es coneixen les necessitats nutricionals i els fonaments de les relacions entre alimentació i salut.
 • Dissenyar, formular i saber etiquetar aliments com a base per al disseny, la formulació i l'etiquetatge d'aliments adaptats a les necessitats dels consumidors i a les seves característiques culturals.
 • Identificar els perills alimentaris, la seva naturalesa (física, química, biològica i nutricional), l'origen o les causes, els efectes de la seva exposició via alimentària i els mètodes adequats per al seu control al llarg de la cadena alimentària i per a la reducció del risc en els consumidors.
 • Aplicar els processos de l'avaluació, la gestió i la comunicació de riscos alimentaris a tots els sectors de l'àmbit agroalimentari Interpretar i aplicar els principis normatius del dret agroalimentari.
 • Identificar, explicar i aplicar les normatives requerides per a l'elaboració, la comercialització i el màrqueting dels aliments.
 • Planificar estratègies de formació del consumidor.
 • Dissenyar, implantar i auditar sistemes de qualitat aplicables en l'empresa alimentària.
 • Auditar i assessorar legal, científica i tècnicament la indústria agroalimentària.
 • Intervenir en polítiques, programes i projectes de seguretat alimentària dels sectors públic i privat, i valorar adequadament les diferències entre risc real i percepció del risc.
 • Demostrar que es coneixen les bases de l'organització de les empreses agroalimentàries i de la gestió de tots els departaments implicats.
 • Demostrar que coneix la història i l'antropologia de l'alimentació i les bases psicològiques i sociològiques del comportament alimentari.
 • Valorar la necessitat de l'aliment per a la població humana i evitar-ne el deteriorament i la pèrdua.
 • Demostrar un coneixement en profunditat sobre algun aspecte concret de qualsevol dels àmbits de la ciència i tecnologia dels aliments.
 • Integrar els coneixements, habilitats i actituds pròpies del grau en l'entorn professional d'algun dels diversos àmbits de la ciència i la tecnologia dels aliments.

Competències transversals

 • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions en l'àmbit professional.
 • Aplicar el mètode científic a la resolució de problemes.
 • Dissenyar experiments i interpretar-ne els resultats.
 • Buscar, gestionar i interpretar la informació procedent de diverses fonts.
 • Utilitzar els recursos informàtics per a la comunicació i la cerca d'informació en l'àmbit d'estudi, el tractament de dades i el càlcul.
 • Comunicar-se de manera eficaç, oralment i per escrit, a una audiència professional i no professional, en les llengües pròpies i/o en anglès.
 • Treballar individualment i en equip, unidisciplinari o multidisciplinari, així com en un entorn internacional.
 • Desenvolupar l'aprenentatge autònom i tenir capacitat d'organització i planificació.
 • Assumir un compromís ètic i valorar la importància de la qualitat i de la feina ben feta.
 • Mantenir actualitzats els coneixements, adaptar-se a noves situacions i desenvolupar la creativitat.
 • Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.
 • Demostrar sensibilitat en temes mediambientals, sanitaris i socials.