Màster Universitari en Estudis Teatrals

És l’únic màster del sistema universitari català, i un dels pocs de l’àrea mediterrània, centrat en la recerca teatral tant teòrica com pràctica

Qualitat Màster Oficial - Estudis Teatrals

El sistema de gestió per processos dels centres de la UAB reflecteix el compromís d’oferir titulacions de qualitat que incloguin en el seu funcionament una política de qualitat així com les mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues, en línia amb els estàndards de qualitat europees, elements que configuren el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest sistema abasta:

  • la definició i seguiment de la política i objectius de qualitat docent del centre, d’acord amb les línies estratègiques institucionals
  • la definició i l’actualització del mapa de titulacions del centre
  • els processos directament vinculats al desenvolupament de la docència (tutoria, avaluació, pràctiques externes, mobilitat, etc.)
  • els processos d’avaluació i satisfacció dels diferents col·lectius
  • els processos més vinculats amb les persones i recursos necessaris (professorat, personal d’administració i serveis, infraestructures i serveis, programació docent, organització acadèmica, etc.)
  • i els processos vinculats al cicle de vida de les titulacions: verificació (avaluació anterior a la implantació), seguiment (monitorització periòdica), modificació (aplicació de la millora contínua) i acreditació (avaluació de la implantació i renovació de l’autorització per continuar oferint la titulació), que donen resposta a la necessitat de disposar, actualitzar i millorar el mapa de titulacions del centre

Qualitat


Verificació
 
Procés d'avaluació prèvia a la implantació de la titulació


Seguiment

Procés de monitorització periòdica del desenvolupament i els resultats de la titulació.

 

Acreditació

Aquest màster ha estat reverificat en el curs 2023/24 pel que no ha passat per cap procés d'acreditació.

El màster en Estudis Teatrals va ser acreditat institucionalment l'any 2021 conjuntament amb la resta de títols de la Facultat (enllaç: acreditació institucional).

 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat

Conjunt de processos que permeten la gestió i seguiment dels diferents aspectes de les titulacions amb l'objectiu estratègic de garantir la millora continua de les mateixes

En el mes d'abril de 2021 la Facultat obté la certificació del seu SGIQ


OPINA UAB
Canal obert de participació que permet fer arribar suggeriments, queixes i felicitacions sobre el funcionament de la UAB

 

Programes de mobilitat i intercanvi

A la plana web de la Facultat de Filosofia i Lletres trobareu tota la informació sobre els programes d’intercanvi i sobre beques i ajuts per a la mobilitat.

Programes de mobilitat i intercanvi de la UAB