Màster Universitari en Estudis Teatrals

És l’únic màster del sistema universitari català, i un dels pocs de l’àrea mediterrània, centrat en la recerca teatral tant teòrica com pràctica

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Teatrals

Treballs de fi de màster

El TFM és un projecte de recerca, un estudi o una memòria que implica un exercici integrador de la formació rebuda al llarg de la titulació. Aquest exercici comporta que els/les estudiants apliquin els coneixements, les habilitats, les actituds i les competències adquirides al llarg del màster per a demostrar l’assoliment dels objectius globals i d’aprenentatge. Per tant, la manera en què s’integrin aquests coneixements, habilitats, actituds i competències ha d’anar lligada als objectius concrets de formació i d’exercici professional propis del màster.

El TFM ha de ser un treball de recerca original en el sentit estricte. Algunes de les formes en què es poden presentar els treballs de fi de màster poden ser com a article científic, com a assaig, com a informe clàssic de recerca o com a proposta de producte, entre els formats més freqüents. La redacció del TFM, sigui quina sigui la seva finalitat i la seva forma, ha de ser clara, sintètica i acadèmica. 

La realització del TFM serà individual. Excepcionalment, es podran fer TFMs en grup, dins el context d'un projecte d'Aprenentatge Basat en Reptes, i sempre amb el vist-iplau de la coordinació del màster.

Nom de la coordinadora del TFM: Núria Santamaria Roig

Guia Docent

Podeu consultar els TFM de la Facultat de Filosofia i Lletres al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Els criteris d’assignació de tema i de tutor/a, el calendari d’entregues, el tipus de seguiment del treball realitzat i l’avaluació es publicaran a la Guia Docent d’aquesta assignatura seguint les directrius establertes en el Protocol per al Treball Final de Màster de la Facultat de Filosofia i Lletres.