Màster Universitari en Estudis Teatrals

És l’únic màster del sistema universitari català, i un dels pocs de l’àrea mediterrània, centrat en la recerca teatral tant teòrica com pràctica

Admissió Màster Oficial - Estudis Teatrals

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

 1. Títol de llicenciatura o grau preferentment en l’àmbit de les filologies o en estudis artístics en art dramàtic (qualsevol especialitat).
 2. Els estudiants estrangers que no hagin fet una estada Erasmus a universitats espanyoles o no hagin cursat assignatures en espanyol a les universitats de procedència han d’acreditar un nivell de coneixement de l’espanyol suficient (B2).
 3. Per als aspirants interessats a cursar les assignatures optatives de Laboratoris II és recomanable que reuneixin algun dels requisits següents:

Laboratori de Dramatúrgia II

 • Estudis de grau superior en escriptura dramàtica o dramatúrgia.
 • Formació en algun centre professional acreditat (superior a seixanta hores) en escriptura dramàtica o dramatúrgia.
 • Experiència professional en escriptura dramàtica o dramatúrgica, aportant la documentació que així ho acrediti: programes de mà, articles, ressenyes, publicacions.

Laboratori de Direcció d’Actors i Escenificació II:

 • Estudis de grau superior en direcció d’actors i escenificació.
 • Formació en algun centre professional acreditat (superior a seixanta hores) en direcció d’actors i escenificació.
 • Experiència professional en la direcció d’actors i l’escenificació, aportant la documentació que així ho acrediti: programes de mà, articles, ressenyes, publicacions.

En cas de no complir cap dels requisits anteriors, l’accés a aquestes assignatures optatives és possible si es fan complements de formació durant el primer semestre del curs.

Addicionalment, es fa una entrevista personal per a determinar la idoneïtat de la persona aspirant.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de les places ofertes, es tenen en compte els criteris següents:

 1. Expedient acadèmic (25 %).
 2. Carta de motivació (5 %).
 3. Currículum (10 %).
 4. Entrevista personal en què es valoren: objectius, perspectives respecte a la formació i valoració global de la persona candidata respecte a la documentació presentada (20 %).
 5. Adequació entre la titulació d’origen i el màster (35 %).
 6. Carta de recomanació (5 %).

Complements de formació

El caràcter multidisciplinari i transversal del màster implica que no cal cursar complements de formació, excepte en els casos següents:

 1. Les persones candidates que no provinguin d’un grau de l’àmbit de les filologies o d’estudis artístics en art dramàtic (qualsevol especialitat) han de cursar complements de formació fins a un màxim de 12 crèdits dins del curs acadèmic (vegeu a l’annex el llistat d’assignatures).
 2. Les persones candidates interessades a cursar una de les assignatures optatives de Laboratoris II i que no disposin de cap dels requisits recomanats en el moment d’inscripció al màster han de cursar obligatòriament els complements de formació següents:

a. Laboratori de Dramatúrgia II:

 • Dramatúrgies Col·lectives (4 crèdits).
 • Estructures i Procediments del Drama Contemporani (4 crèdits).

b. Laboratori de Direcció d’Actors i Escenificació II:

 • Escenificació (4 crèdits).
 • Mètodes d’Interpretació (Wiewpoints) (3 crèdits).