Màster Universitari en Estudis Teatrals

És l’únic màster del sistema universitari català, i un dels pocs de l’àrea mediterrània, centrat en la recerca teatral tant teòrica com pràctica

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Teatrals

Coneixements

 • Integrar els fonaments teòrics adquirits en l’anàlisi dels diferents aspectes i les especificitats de les arts escèniques en un projecte de recerca.
 • Definir les manifestacions principals (dramatúrgia, performance i dansa, entre d’altres) de les arts escèniques a partir de marcs teòrics, metodologies i tècniques pròpies de cada una.
 • Identificar i examinar les possibles interrelacions entre les diferents manifestacions de les arts escèniques a partir de les seves característiques principals.
 • Determinar les metodologies de treball emprades en la creació escènica durant totes les fases de l’elaboració d’un projecte teatral.
 • Inferir els elements teòrics conceptuals procedents de la pràctica real dels processos escènics com ara la dramatúrgia, la performance, la direcció, l’escenografia o la coreografia.
 • Incorporar a la investigació els principis holístics d’interdependència, transdisciplinarietat, integritat i pluralisme epistemològic propis de les arts escèniques.
 • Relacionar i comparar les arts escèniques amb altres disciplines artístiques i heurístiques (el cinema, la música, la pintura, el videoart, l’antropologia, l’estètica, la semiòtica, les ciències socials o la filosofia).
 • Identificar i seleccionar les metodologies i les eines d’anàlisi més adequades per a l’estudi concret de cada un dels diversos àmbits de les arts escèniques.

Habilitats

 • Aplicar un enfocament crític a l’observació i l’anàlisi de qualsevol manifestació concreta de les arts escèniques.
 • Planificar i desenvolupar les diferents activitats relacionades amb un projecte de recerca en arts escèniques, individual o col·lectiu, fent una gestió adequada del temps i dels recursos.
 • Avaluar de forma crítica una proposta escènica concreta a partir de la identificació i l’examen dels factors clau (dramatúrgia, disseny escènic i direcció d’actors, entre d’altres) en què se sustenta, definint l’àmbit teatral en què emmarcar-la.
 • Emprar instruments, mètodes i tècniques adequats —com la semiòtica, la comparació entre disciplines artístiques, la història i la de la representació, entre d’altres— per a l’anàlisi de les arts escèniques.
 • Interpretar de forma analítica i crítica fonts documentals pròpies de les arts escèniques demostrant capacitat de síntesi i el foment del debat.
 • Emprar la terminologia específica i el registre lingüístic adequats als projectes de recerca en arts escèniques.

Competències

 • Identificar els estereotips i els rols de gènere en les arts escèniques avaluant-ne la possible incidència en l’exercici professional.
 • Treballar cooperativament en equips multidisciplinaris i diversos, assumint i respectant el rol i la diversitat de qui els integra.
 • Demostrar capacitat per al treball autònom, l’autoanàlisi i l’autocrítica.
 • Formular preguntes i hipòtesis rellevants en la resolució de problemes en contextos professionals relacionats amb les arts escèniques aplicant els coneixements i les habilitats desenvolupats durant la informació.
 • Discriminar les diferents dinàmiques professionals en les arts escèniques, és a dir, les funcions específiques de cada perfil professional implicat en la creació escènica, sense perdre de vista la definició global de la posada en escena.