Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

Estudis de nivell avançat per a llicenciats en Ciències Ambientals i per a molts altres graduats que vulguin desenvolupar un perfil ambiental en el seu currículum

Qualitat Màster Oficial - Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

El sistema de gestió per processos dels centres de la UAB reflecteix el compromís d’oferir titulacions de qualitat que incloguin en el seu funcionament una política de qualitat així com les mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues, en línia amb els estàndards de qualitat europees, elements que configuren el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest sistema abasta:

  • la definició i seguiment de la política i objectius de qualitat docent del centre, d’acord amb les línies estratègiques institucionals
  • la definició i l’actualització del mapa de titulacions del centre
  • els processos directament vinculats al desenvolupament de la docència (tutoria, avaluació, pràctiques externes, mobilitat, etc.)
  • els processos d’avaluació i satisfacció dels diferents col·lectius
  • els processos més vinculats amb les persones i recursos necessaris (professorat, personal d’administració i serveis, infraestructures i serveis, programació docent, organització acadèmica, etc.)
  • i els processos vinculats al cicle de vida de les titulacions: verificació (avaluació anterior a la implantació), seguiment (monitorització periòdica), modificació (aplicació de la millora contínua) i acreditació (avaluació de la implantació i renovació de l’autorització per continuar oferint la titulació), que donen resposta a la necessitat de disposar, actualitzar i millorar el mapa de titulacions del centre

Qualitat

Verificació
Procés d'avaluació prèvia a la implantació de la titulació

Seguiment
Procés de monitorització periòdica del desenvolupament i els resultats de la titulació

Acreditació
Procés de renovació de la implantació de la titulació

El 25 de maig de 2021 la Facultat de Ciències va obtenir l'acreditació institucional (Resolució Ministeri). L'obtenció d’aquesta acreditació institucional permetrà al nostre centre l'acreditació de tots els títols universitaris oficials que s'imparteixen per un període de cinc anys renovables. AQU Catalunya emetrà un segell d'acreditació per a cada una de les titulacions que imparteix i un segell d'acreditació institucional per la Facultat.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat
Conjunt de processos que permeten la gestió i seguiment dels diferents aspectes de les titulacions amb l'objectiu estratègic de garantir la millora continua de les mateixes

Pla d'Acció Tutorial PAT                                                                                                             El Pla d’Acció Tutorial (PAT) de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és un programa integral dissenyat per proporcionar suport i acompanyament als estudiants de graus, itineraris de simultaneïtat i màsters durant tot el seu procés formatiu. L’objectiu principal del PAT és garantir que els estudiants puguin completar amb èxit els seus estudis.

El PATNee va dirigit a qualsevol estudiant matriculat o que vulgui accedir als estudis que s’imparteixen a la facultat, ja sigui en graus, màsters o postgraus. L’objectiu del Pla és garantir que qualsevol alumne pugui seguir els estudis en igualtat de condicions.

pina UAB
Canal obert de participació que permet fer arribar suggeriments, queixes i felicitacions sobre el funcionament de la UAB

Programes de mobilitat i intercanvi de la UAB