Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

Estudis de nivell avançat per a llicenciats en Ciències Ambientals i per a molts altres graduats que vulguin desenvolupar un perfil ambiental en el seu currículum

Admissió Màster Oficial - Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:

Els requisits d'admissió al Màster seran els que estableix el RD 1393/2007, és a dir, estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES, preferentment en les àrees de la química, física, geologia, biologia, bioquímica, ciències ambientals, geografia, economia i enginyeria química, ambiental, civil, agrònoma. Igualment podran accedir a aquests estudis els titulats en sistemes educatius aliens a l'EEES, segons estableix el RD 1393/2007, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols i que faculten al país estranger expedidor del títol per a l'accés a estudis de Postgrau. També podran accedir al Màster titulats en altres àrees però que acreditin coneixements en temes ambientals a través del seu certificat acadèmic o de la seva activitat professional.

Els estudiants han d'acreditar coneixement de la llengua anglesa a un nivell equivalent de First Certificate. Per a les especialitats de "Ciència i Gestió del Canvi Global" i "Economia Ecològica" s'haurà de demostrar un nivell Advanced (C1) o equivalent. Per a aquells alumnes que no disposin d'un títol, el/la coordinador/a establirà mecanismes per comprovar si el nivell de llengua anglesa és adequat per cursar el màster.

Criteris de selecció

L'adjudicació de les places es farà en funció de l'especialitat escollida en primera opció per part de l'estudiant. En el cas que el nombre d'inscrits en una especialitat superi les 20 places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:

- Expedient acadèmic (40%)
- Formació multidisciplinar relacionada amb les Ciències Ambientals (30%)
- Nivell de coneixement de la llengua anglesa superior al sol·licitat per l'admissió al màster (10%)
- Experiència professional afí a l'àmbit del màster (10%)
- Carta de recomanació (10%)

A aquells estudiants que no obtinguin plaça en l'especialitat escollida en primera opció, s'els assignarà la sol·licitud a l'especialitat escollida en segona o tercera opció en funció de les places disponibles i el barem anterior.