Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

Estudis de nivell avançat per a llicenciats en Ciències Ambientals i per a molts altres graduats que vulguin desenvolupar un perfil ambiental en el seu currículum

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

Perfil d'ingrés

L'estudiant ideal del màster hauria d'estar preocupat pel desenvolupament sostenible i ser capaç de treballar en equip multidisciplinari i amb vocació internacional. A més hauria d'estar motivat per treballar per a la millora del Medi Ambient des de qualsevol dels possibles àmbits d'actuació: científic, tecnològic i gestió.

El perfil de l'estudiant requereix una formació prèvia en àmbits del coneixement relacionats amb les ciències ambientals, experimentals, tècniques o socials, i amb el coneixement de la llengua anglesa.

Es valorarà l'experiència professional en l'àmbit laboral relacionat amb el Medi Ambient.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Aplicar els coneixements d'economia ambiental i ecològica a l'anàlisi i interpretació problemàtiques ambientals.
 • Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes relacionats amb la millora ambiental de productes, processos i serveis.
 • Aplicar els coneixements d'enginyeria ambiental a la depuració i el tractament de la contaminació de diferents ambients.
 • Analitzar el funcionament del planeta a escala global per comprendre i interpretar els canvis ambientals a escala global i local.
 • Aplicar els coneixements i metodologies apresos sobre sostenibilitat ambiental, econòmica i social a la planificació i control de polítiques i projectes de gestió ambiental.

Competències transversals

 • Aplicar la metodologia de recerca, tècniques i recursos específics per fer recerca i produir resultats innovadors en l'àmbit dels Estudis Ambientals.
 • Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar investigació en ciències ambientals.
 • Comunicar oralment i per escrit en anglès.
 • Treballar en un context internacional i multidisciplinari.