Pràcticum Grau Fisioteràpia

PRÀCTIQUES ASSISTENCIALS
 
Són les pràctiques que es desenvolupen als centres assistencials una vegada l’estudiant s’ha matriculat de les assignatures de Pràcticum.
 
Matèria de pràcticums
 
En el Pla d’Estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona, la matèria Pràcticum (P) té un total de 36 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) de caràcter obligatori, dividits en 6 assignatures de 6 crèdits cadascuna.  Els Pràcticums es cursen en centres assistencials, tant hospitalaris com d’atenció primària de la salut.

Les assignatures que componen la matèria Pràcticum són:

Curs Acadèmic Assignatures ECTS
Segon curs Pràcticum I 6
Segon curs Pràcticum II 6
Tercer curs Pràcticum III 6
Tercer curs Pràcticum IV 6
Quart curs Pràcticum V 6
Quart curs Pràcticum VI 6

Tots els pràcticums es duen a terme en centres assistencials i sociosanitaris que tenen conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona. El pla d'estudis no contempla estades a entitats o empreses sanitàries fora de les pràctiques dins les assignatures.

 Aquests pràcticums es planifiquen de manera que durant el segon curs l'estudiant inicia les pràctiques en àmbits assistencials on aprèn  conceptes bàsics de la fisioteràpia.

Durant el 3er i 4rt curs l'estudiant pot escollir entre diferents especialitats: Neurologia, Aparell Locomotor, Cardiorespiratori, i també tècniques més especifiques com Pediatria, Sòl Pelvià ó Limfedema.


OBJECTIUS

L’objectiu general dels pràcticums és aprendre les competències professionals dels fisioterapeutes, les transversals i les generals que consten a la titulació del grau de Fisioteràpia de la UAB per exercir les funcions assistencials, docents, de gestió i d’investigació. Integrar tots els coneixements, habilitats, actituds i valors adquirits en totes les matèries, sota supervisió de fisioterapeutes qualificats, i on es desenvoluparan totes les competències professionals per una atenció de fisioteràpia eficaç, mitjançant una assistència integral als pacients/usuaris.

Objectius específics:
Els objectius d’aquest pràcticum pretenen que l'estudiant sigui capaç:

 • Interpretar la història clínica del pacient per tal de poder utilitzar-la com una font més per obtenir informació i valorar el pacient.
 • Utilitzar la informació com a eina per recollir informació i poder valorar el pacient conjuntament amb el seu tutor.
 • Integrar, a través de l’experiència clínica, els valors ètic i professionals, els coneixements, les habilitats i les actituds pròpies de la fisioteràpia per resoldre casos clínics concrets en l’àmbit hospitalari, extra-hospitalari, i de l’atenció primària i comunitària.
 • Dur a terme els procediments adequats de valoració de fisioteràpia, amb l’objectiu de determinar el grau d’afectació i la possible repercussió funcional, en els pacients/usuaris que lo siguin assignats.
 • Establir la hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia.
 • Determinar quins són els objectius terapèutics en base a la patologia derivada de la hipòtesi diagnòstica.
 • Prioritzar el tractament en funció dels problemes detectats.
 • Preveure les necessitats de material i aparells necessaris per cada tractament.
 • Demostrar habilitat i coneixement en realitzar el procediments de fisioteràpia.
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes.
 • Interpretar les prescripcions facultatives.
 • Aprendre a comunicar-se correctament amb el pacient, a qui haurà de tractar amb respecte i professionalitat, així com també als seus familiars.
 • Participar en equips professionals i cooperar de manera efectiva amb tot l’equip multidisciplinari, sempre i quan el centre ho permeti i ho cregui convenient. Respectarà la diversitat i la pluralitat d’idees , persones i situacions.


 
PERSONES IMPLICADES EN EL PROCÉS DEL PRÀCTICUM

Coordinadora de Pràcticums: És la responsable de planificar les assignatures, coordinar les places de pràcticum per cada curs, distribuir les places per cada centre, planificar les activitats, valorar els pràcticums, centres de pràctiques i tutors externs (fisioterapeuta tutor), contactar amb els responsables de centre, recollir incidències. Persona de contacte entre la Universitat, l'estudiant i el centre de pràctiques.

Professor coordinador de l’assignatura Pràcticum: és el responsable d’elaborar la guia docent, avaluar, recollir les incidències durant les EC i fer el seguiment del Pràcticum corresponent.

Responsable de centre: és el responsable de l'avaluació, supervisar les fulles de control d’assistència dels estudiants, facilitar la integració de l'estudiant a l’equip de treball, informar de possibles incidències de les EC al coordinador del Pràcticum.

Tutor extern: fisioterapeuta assistencial que tutela i acompanya a l’estudiant mentre realitza el pràcticum. Efectua la valoració de l’estada de l‘estudiant juntament amb el responsable de centre.

Gestió acadèmica:  Des de la Coordinació de les pràctiques es fa arribar a Gestió acadèmica l’oferta completa dels centres/serveis. La Gestió Acadèmica les informa en el sistema de gestió d’expedients de la UAB, per tal que els/les estudiants s’hi inscriguin per escollir centre en els terminis corresponents des de sia.uab.cat / Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques.

La Gestió Acadèmica fa l’assignació segons el calendari establert i gestiona els convenis específics de les pràctiques curriculars.

Qui pot fer el pràcticum

 • Els estudiants matriculats de l’assignatura que hagin abonat la taxa d’assegurança escolar i complementària.
 • Els estudiants d’altres universitats en el marc del programa Erasmus.
 • Es recomana la vacunació com a professionals sanitaris (document al peu de pàgina)
 • Els estudiants que tinguin la targeta d’identificació personal que l'identifiqui com estudiant de Fisioteràpia de la UAB.

No és possible fer dos pràcticums que coincideixin en el temps.
 
L’estudiant que es matricula d’un pràcticum adquireix el compromís de preservar la confidencialitat i el secret professional de les dades a què pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials, i també de mantenir una actitud d’ètica professional en totes les seves accions. En aquest sentit, l’estudiant es compromet a llegir aquest document i el de Recomanacions de conducta dels estudiants de la Facultat de Medicina, i a lliurar a la Unitat Docent de Parc salut Mar una còpia signada de l’acord de compromís i confidencialitat.

PROCÉS

A partir dels convenis marc signats per la UAB amb els centres assistencials es confirmen les places de pràctiques.

Les direccions de fisioteràpia i els responsables de formació continuada de les empreses assistencials confirmen els números de plaça i servei per a cada centre.

Els coordinadors dels pràcticums planifiquen el número de places per especialitat segons les necessitats per cada curs. La Gestió Acadèmica informa l'oferta de places a l'aplicatiu institucional  Serveis Intranet de la UAB.

El professor responsable de l’assignatura fa la presentació d’aquesta abans de l’inici de les pràctiques, informant sobre les places de pràctiques disponibles. L’estudiant ha d’assistir obligatòriament a aquesta presentació i ha de signar el compromís de confidencialitat i lliurar-lo a la secretaria de la Unitat Docent de Parc Salut Mar.

 Les inscripcions a les assignatures de Pràcticum del primer semestre es realitzen des de sia.uab.cat / Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques . L’assignació a les assignatures de Pràcticum del primer semestre és per cognom, mitjançant sorteig de la lletra a partir de la qual començarà l’assignació.
Per al curs 2024/2025 són:

Codi assignatura Assignatura Criteri assignació Inscripció assignació
103005 Pràcticum I

          

del 8 a l'11 de juliol de 2024 15/07/2024
103003 Pràcticum III           del 8 a l'11 de juliol de 2024 15/07/2024
103001 Pràcticum V          H del 8 a l'11 de juliol de 2024 15/07/2024

L'oferta de places es publica el dia 4/07/2024 a https://sia.uab.es/
Les inscripcions a les assignatures de Pràcticum del segon semestre es realitzen a sia.uab.cat / Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques. L’assignació als pràcticums de segon semestre es realitzen per nota.

Codi assignatura Assignatura Criteri assignació Inscripció assignació
103004 Pràcticum II  Nota expedient del 2 al 6 desembre de 2024 10 de desembre de 2024
103002 Pràcticum IV  Nota expedient del 2 al 6 desembre de 2024 10 de desembre de 2024
103000 Pràcticum VI  Nota expedient del 2 al 6 desembre de 2024 10 de desembre de 2024

La Gestió Acadèmica fa l’assignació segons el calendari establert i gestiona els convenis específics de les pràctiques curriculars.

En aquesta presentació trobareu més informació i instruccions de com fer la inscripció 

Per a signar el conveni específic de pràctiques curriculars és imprescindible disposar d’un certificat digital acceptat. Aquests són els Certificats Digitals acceptats. Trobareu més informació a idCAT, DNI electrònic

Si necessiteu més informació podeu contactar amb: pca.medicina@uab.cat

Posteriorment, el coordinador dels pràcticums envia l’assignació dels estudiants als responsables de formació continuada per tal que revisin que els serveis i les places de pràctiques estan disponibles.

Responsabilitat de l'estudiant:
Com a futurs fisioterapeutes, hi ha una sèrie d’aspectes i actituds que l'estudiant ha de tenir en compte des d’un bon inici, per desenvolupar correctament la seva feina.

Assistència i puntualitat:

 • L’assistència a les pràctiques clíniques és obligatòria, i les absències repercutiran negativament en la nota final.
 • Les faltes d’assistència s’han de justificar, i s’han de comunicar immediatament a la responsable de pràctiques del centre o en el seu defecte a la coordinadora de pràctiques. També cal informar al fisioterapeuta responsable.
 • Les faltes d’assistència s’hauran de recuperar.
 • L'estudiant ha de signar a diari el full de control d’assistència que romandrà a cadascú dels centres de pràctiques.
 • L’estudiant ha de ser puntual, arribant als serveis amb l’uniforme posat a l’hora assenyalada.
 • Cada estudiant ha de fer les pràctiques en el torn que se li ha assignat. En cas que no pugui, ho haurà de comunicar a la coordinadora de pràctiques amb antelació.


Aspectes físic i higiene personal

Com a professionals sanitaris, s’ha d’oferir sempre una imatge adequada:

 • Portar l’uniforme complet, net i planxat.
 • Portar calçat adequat.
 • La identificació personal que acredita com a estudiant de la UAB, s’ha de portar durant totes les estades clíniques.
 • En cas de portar colònia o perfum, han de ser suaus per tal de no molestar els qui ens envolten.
 • Cal evitar portar polseres i anells.
 • Les ungles han d’estar curtes i sense pintar.
 • El cabell llarg s’ha de recollir.
 • Portar la barba curta i ben arreglada.
 • No està permès fumar durant les estades clíniques, si no és en zones permeses pel centre.
 • En cas de dubte, consultar al fisioterapeuta del centre si cal alguna protecció especial (mascareta, guants, bata,…) per algun tractament en concret.
 • Està totalment prohibit l’ús de telèfons mòbils durant les estades clíniques.

 
Actitud

 • S’ha de parlar al pacient i a la seva família amb respecte.
 • En presència del malalt, no fer comentaris sobre la patologia i/o tractament, ni al professional ni al malalt. Els comentaris sobre l’estat de salut del malalt es faran en privat al fisioterapeuta i mai davant del pacient.
 • No es pot prendre cap decisió o iniciativa sense la supervisió del fisioterapeuta responsable.
 • És important integrar-se dins de l’equip i participar de les activitats proposades.
 • L’estudiant és responsable del seu procés d’aprenentatge.

Confidencialitat de la història clínica

 • L’ús indegut o sense motius justificats de la història clínica pot tenir greus conseqüències legals.
 • No es pot fer ús de la informació del malalt sense l’expressa autorització del fisioterapeuta responsable.
 • En el cas de necessitar informació, documentació, etc., continguda a la història clínica, s’haurà de demanar al fisioterapeuta i en cap cas es podrà copiar o fer-ne ús sense la seva autorització.
 • Al començament de les pràctiques, l’estudiant ha de signar un document de confidencialitat que ha de lliurar secretaria de Gestió Acadèmica i que es troba disponible a l’enllaç següent.
 • No es pot identificar la persona atesa ni els professionals amb les seves dades en cap treball o document del pràcticum.


Situació de gestació
Es recomana que l’estudiant comuniqui la seva situació al coordinador del pràcticum corresponent amb la finalitat d’adaptar el lloc de pràctiques.
L’estudiant ha de conèixer la normativa del centre assistencial i aplicar-la. En cas de no aplicar-la, la responsabilitat és de l’estudiant.
 
Problemes de salut i intervencions quirúrgiques
Si un estudiant pateix un problema de salut que l’inhabilita per cuidar les persones ateses, no pot fer les pràctiques. Per poder començar-les o continuar-les cal que presenti un certificat mèdic que l’autoritzi a fer-les.
 
Responsabilitat dels tutors externs de pràctiques:

 • El fisioterapeuta serà responsable de l'estudiant que tingui al seu càrrec i haurà de combinar les funcions docents amb la seva activitat laboral.
 • Facilitarà la integració de l'estudiant dins l’equip de treball i li permetrà aplicar coneixements teòrics dins la pràctica clínica.
 • Avaluarà l'estudiant mitjançant un qüestionari facilitat per la UAB.

Responsabilitat responsable de centres:

 • Informarà de les possibles incidències que puguin aparèixer durant les EC al coordinador del Pràcticum corresponent.
 • Vetllar per la correcta distribució dels estudiants d'acord amb el curs dels estudiants.
 • Assegurar que els estudiants estiguin en àrees i equips on puguin adquirir els coneixements previstos.

HORARIS


La durada dels pràcticums consta en la guia de cada assignatura i es publica en el calendari de cada curs. Els horaris són al matí de dilluns a divendres de 8 a 13 hores o de 9 a 14 hores segons el centre asistencial.
L’estudiant ha de complir l’horari complet de pràctiques planificat tal com les empreses demanen als fisioterapeutes assistencials. No complir l’horari (arribar tard i sortir abans d’hora) suposa suspendre l’assignatura.
 
REUNIONS PRÈVIES INFORMATIVES

Per obtenir un assessorament correcte respecte al seguiment i l’avaluació de la pràctica, és obligatori assistir a les reunions prèvies informatives de cada pràctica (planificades als calendaris de cada curs).

ASEPEYO

Aspanias

Cap Doctor Robert

CAP El Castell Castelldefels (ICS)

CAP Pujol i Capsada- El Prat de Llobregat (ICS)

Centre de Rehabilitació del Vallès (Cerva)

Centre de Rehabilitació Vilanova i la Geltrú - Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf

Centre Emili Mira- Parc Salut Mar

Centre Fòrum- Parc Salut Mar

Centre Mèdic i Institut de Fisioteràpia Sant Martí

Escola d'Educació Especial Aspace

Eurosport Fisioclinic

Fundació Step By Step

Gestsersan

Hospital Asepeyo -Sant Cugat

Hospital Comarcal de l'Alt Penedès -Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Hospital de L'Esperança- Parc Salut Mar

Hospital de Mataró – Consorci Sanitari del Maresme

Hospital de Sant Joan de Déu

Hospital del Mar- Parc Salut Mar

Hospital d'Igualada – Consorci Sanitari de l’Anoia

Hospital Residència Sant Camil - Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf

Hospital Sant Rafael

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol  

Hospital Universitari Parc Taulí

Hospital Universitari Quirón Dexeus

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Cap El Maresme - ICS

CAP Premià de Mar - ICS

Ics Pubilla Casas

Ina Memory Center

IRITEB (Badalona, Santa Coloma de Gramanet, El Masnou)

Iriteb S.Coloma

Kinement SL

Mutua Asepeyo (Casp, Horta, Sants, Via Augusta )

Mútua Montañesa

MUTUAM ( Güell)

Parc Sanitari Pere Virgili

Pere Mata Social, SL

Reial Club De Tennis Barcelona

Residència i centre de Dia Cerdanyola del Vallès (Pere Mata Social)

Residència I Centre De Dia Onze De Setembre (Pere Mata Social)

Residència Joan Miracle

Resport clínic