Informació específica curs 2021/22

Canvi d'estudis universitaris estrangers

PLACES DISPONIBLES CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA
 

Titulació de grau    Places oferides     CURS 2021/22
Grau de Ciència Política i Gestió Pública                9
Grau de Sociologia               10
Grau de Relacions Internacionals*                3
Grau de Ciència Política i Gestió Pública + Dret                2
Grau de Ciència Política i Gestió Pública + Sociologia                2
Grau de Sociologia + Estadística                2LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 

  • Mitjançant la Seu Electrònica de la UAB. Cal disposar de signatura electrònica (certificat digital).
  • Mitjançant la modalitat de correu postal certificat. És important que, paral·lelament, ens facis arribar una còpia de tota la documentació per correu electrònic a l'adreça ga.politiques.sociologia@uab.cat, o bé presencialment a la Gestió Acadèmica de la Facultat mitjançant cita prèvia

 

CALENDARI DE TRÀMITS   

-    Sol·licitud d’accés: del 26 de febrer al 6 d'abril de 2021
-    Publicació de la resolució d’admissió: el 14 de juny de 2021
-    Període extraordinari de presentació de sol·licituds: de l'1 al 30 de juliol de 2021
-    Publicació de la resolució d’admissió: el 27 de setembre de 2021

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

•    Imprès de sol·licitud degudament emplenat, que podràs obtenir personalment a la Gestió Acadèmica.
•    Escrit de motivació.
•    Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
•    Certificat acadèmic personal o fotocòpia compulsada de l'expedient, on consti, si escau, la branca de coneixement dels estudis.
•    Pla d'estudis dels estudis d'origen.
•    Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'origen.
•    Resolució denegatòria de l’homologació o equivalència del seu títol a Espanya o declaració jurada de no haver-la sol·licitat.
•    Resguard d'ingrés de l'import del preu públic de la sol·licitud.
•    Documentació acreditativa d'exempció o bonificació d'aquest preu públic.
•    Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.

La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.


CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES

La baremació i la selecció de l’expedient acadèmic dels estudiants que sol·licitin l’accés es farà d’acord amb els criteris següents:

•    Primer, les persones procedents d'estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.

•    Segon, les persones procedents d'estudis no afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.

•    Les sol•licituds s’ordenaran d’acord amb els criteris establerts a l’article 26 de la normativa d’acadèmica de la UAB, aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.


PUBLICACIÓ DE RESOLUCIONS

Resolució Canvi d'estudis estrangersMATRICULACIÓ

La data de formalització de matrícula dels alumnes admesos es publicarà properament.
En cas que algun alumne admès no formalitzi la matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

 

AVÍS:  Una vegada resolta la convocatòria d’accés, les persones que no hagin estat admeses podran passar per la gestió acadèmica a recollir la documentació original que han presentat. La custòdia d’aquesta documentació es donarà per finalitzada el 30 de setembre de 2022. Posteriorment a aquesta data, es procedirà a la destrucció d’aquesta documentació.

 

DOCUMENTACIÓ
•    Formulari de sol·licitud