Mínor en Traducció i Interpretació

Accés

Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis del grau que s'estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud. És un requisit imprescindible que l'estudiant dugui a terme una tutoria prèvia amb el coordinador o coordinadora del mínor abans de matricular-s'hi, per tal d'establir la selecció més adient d'assignatures, segons el perfil, les expectatives i les prioritats de l'estudiant. Per accedir a aquest mínor cal demostrar el nivell d'idioma requerit,  adjuntant on-line el document acreditatiu  en el moment de  la preinscripció. Pels alumnes de titulacions de llengües que no tinguin un certificat de nivell, es consultarà l'expedient acadèmic.

Per al castellà o el català es requereix un nivell nadiu, o quasi nadiu, i per al francès o l'alemany cal un nivell B2/C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Criteris de selecció

L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de UAB. Si la demanda supera l'oferta de places, s'ha d'aplicar el barem de l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Procés i calendari

Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i d'Interpretació.

Calendari preinscripció ordinària:

  • Preinscripció: del 2 al 18 de març de 2021 via web (sia.uab.cat)
  • Presentació documentació complementària: termini màxim el 26 de març de 2021
  • Publicació de llista d'admesos i realització d'entrevistes si s'escau: del 14 al 20 d'abril de 2021
  • Resolució: 5 de maig de 2021

Calendari preinscripció extraordinària:

  • Preinscripció: del 12 al 16 de juliol de 2021 via web (sia.uab.cat)
  • Presentació documentació complementària: termini màxim el 30 de juliol de 2021
  • Publicació de llista d'admesos i realització d'entrevistes si s'escau: 30 de juliol de 2021
  • Resolució: 6 de setembre de 2021

Matrícula

A la gestió acadèmica del centre on l'estudiant estigui cursant els estudis de grau.

Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula ordinària dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor posteriorment a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificar matrícula.

Facultat de Traducció i d'Interpretació
https://www.uab.cat/traducciointerpretacio/
Cada any s'ofereixen 10 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica
Patricia Rodríguez Inés
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.