Comissió Executiva del Departament


La Comissió Executiva és l’encarregada de portar a terme les funcions delegades del Consell de Departament, i està constituïda per:

a) El Director del Departament.
b) El Secretari del Departament.
c) Els Coordinadors de les cinc Unitats Departamentals. En cas d’absència podran delegar la representació en un altre membre doctor de la seva Unitat.
d) El responsable econòmic.
e) El responsable de recerca.
f) El responsable de professorat.
g) El Coordinador dels estudis de postgrau.
h) Un responsable de docència per currículum.
i) El Gestor Departamental.
j) Un representant dels estudiants de postgrau i del personal investigador en formació.

Són competències de la Comissió Executiva:
a) Acordar l’ordre del dia de les convocatòries ordinàries del Consell de Departament.
b) Entendre i resoldre sobre els assumptes de govern del departament, d’acord amb l’article12.2 d’aquest reglament.
c) Crear les comissions que estimi convenients pel bon funcionament del departament.
d) Elaborar propostes per a la seva aprovació en el Consell de Departament.

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Edifici C Facultat de Biociències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 37 86
FAX +34 93 581 13 21

d.bavearrobauab.cat

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona