Concursos de professorat

        

Oferta de Contractació   de la segona convocatòria Programa SERRA HÚNTER (Juliol 2017)

Categoria: Professor LECTOR
Perfil: Zoologia
Perfil docent: Graus i Assignatures on el candidat haurà de participar com a docent
   - Grau de Biologia: Ampliació de Zoologia (Artròpodes), Biologia i Diversitat d'Artròpodes.
   - Grau de Biologia Ambiental: Ampliació de Zoologia (Artròpodes), Biologia i Diversitat d'Artròpodes, Prospecció del Medi Natural.
   - Grau de Genètica: Biologia Animal i Vegetal (Biologia Animal)
   - Grau de Veterinària: Biologia Animal i Cel·lular (Biologia Animal)

Hores de decicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials).


Contracts offered in the second call 2017 SERRA HUNTER Programme (July 2017)

Category: Tenure-eligible lecturer
Profile: Zoology
Teacher profile: Degrees and courses where the candidate should participate as teacher
   - Degree in Biology: Zoology II (Arthropods), Biology and Diversity of Arthropods
   - Degree in Environmental Biology: Zoology II (Arthropods), Biology and Diversity of Arthropods, Natural Environment Prospections
   - Degree in Genetics: Animal and Plant Biology (Animal Biology)
   - Degree in Veterinary Medicine: Animal and Cell Biology (Animal Biology)

Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of Final Degree Projects, students' tutorship, monitoring and evaluation): 477 hours per year (150 hours in person, approximately).


 


        

Oferta de Contractació   de la primera convocatòria Programa SERRA HÚNTER (Febrer 2017)

Categoria: Professor LECTOR
Perfil: Edafologia i química agrícola
Perfil docent: Graus i Assignatures on el candidat haurà de participar com a docent
   - Grau de Biologia Ambiental: Edafologia, Protecció de Sòls
   - Grau de Ciències Ambientals: Ciència del Sòl
   - Grau de Geologia: Edafologia

Hores de decicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials).


Contracts offered in the first call 2017 SERRA HUNTER Programme (February 2017)

Category: Tenure-eligible lecturer
Profile: Edaphology and Agricultural Chemistry
Teacher profile: Degrees and courses where the candidate should participate as teacher
   - Degree in Environmental Biology: Edaphology, Soil Protection
   - Degree in Environmental Sciences: Soil Science.  
   - Degree in Geology:  Edaphology

Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of Final Degree Projects, students' tutorship, monitoring and evaluation): 477 hours per year (150 hours in person, approximately).


 

 
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona