Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

JCI (Journal Citation Indicator)

Conegut també com Indicador de Cites de Revistes, mesura la mitjana de la repercussió de les cites normalitzades per categories (Category Normalized Citation Impact-CNCI) dels articles i revisions publicats a una revista durant el període de tres anys. Complementa el factor d’impacte i permet interpretar i comparar revistes de diferents disciplines.

Indicador creat el 2021, quan Journal Citation Reports (JCR) va incorporar Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) i Emerging Sources Citation Index (ESCI). Donat que aquestes revistes no tenen Factor d’Impacte es va crear el JCI per a totes les col·leccions incloses a JCR: SCIE, SSCI, A&HCI i ESCI. Es va calcular també retrospectivament.

Un valor superior a 1 indica que la revista té una repercussió de les cites esperat millor que la mitjana de la categoria, i menor que un està per sota d’aquesta repercussió.

Indicador cites revistes