Commemoració dels 20 anys

Bases legals del sorteig

BASES LEGALS RELATIVES AL SORTEIG DE DUES MATRÍCULES DE CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ REALITZATS PER L’ESCOLA SUPERIOR D’ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS (ESAGED) DE LA FUNDACIÓ DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (FUAB).

La Fundació Universitat Autònoma de Barcelona entitat titular de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (d’ara endavant entitat organitzadora), amb domicili Edifici Blanc, Campus de la UAB, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona realitzarà una promoció adreçada a totes les persones físiques majors d’edat que compleixin els requisits, requeriments i condicions que s’expressen en aquestes bases legals (d’ara endavant “bases”), amb la modalitat de sorteig de participació gratuïta, que es durà a terme a Bellaterra, Cerdanyola del Vallès en la data i condicions que es detallen més endavant.

 

PRIMERA. Objectiu, període de participació i data del sorteig

L’objectiu de la promoció (d’ara endavant, la “promoció”) és divulgar i promocionar les formacions de l’entitat organitzadora, a més de reforçar la imatge i l’ús dels seus canals no presencials.

Podran participar en el sorteig totes les persones físiques majors d’edat que reuneixin els requisits que s’estableixen a la base TERCERA.

El termini de participació s’estableix sota l’epígraf PERÍODE DE PARTICIPACIÓ.

El sorteig es realitzarà públicament per l’entitat organitzadora en les dates que s’indiquen sota l’epígraf DIA DEL SORTEIG.

Període de participació:

Del 18 de juliol de 2022 al 06 de novembre de 2022.

Dia del sorteig:

11 de novembre de 2022 (de 18 a 20h)

 

SEGONA. Premis

Se sortejaran 2 (dos) premis en total.

Cada premi consisteix en una (1) matrícula en un curs d’especialització (el “premi”) a elecció de les persones participants agraciades amb el premi (els “premiats”) i que tingui un total de 5 (cinc) crèdits com a màxim.

Per poder gaudir del premi, els premiats hauran de formalitzar la matrícula durant els anys 2022 i 2023.

Els premiats hauran de complir degudament els requisits que es recullen a la base TERCERA.

L’entitat organitzadora es reserva el dret de modificar els premis. En cas de canvis en els premis, se substituiran per premis no dineraris, d’unes característiques similars i d’un import igual o superior, a elecció de l’entitat organitzadora. Qualsevol canvi en el premi es comunicarà a la pàgina web de l’entitat organitzadora

 

TERCERA. Àmbit Subjectiu

3.1 La participació a la promoció serà gratuïta i podran participar en el sorteig totes les persones físiques que, durant el període establert en el PERÍODE DE PARTICIPACIÓ, reuneixin totes les condicions següents:

- Persones físiques.

- Majors d’edat.

- Que sol·licitin i acceptin participar al sorteig a través del formulari d’inscripció habilitat per l’entitat organitzadora.

3.2 No podran participar en el sorteig, encara que reuneixin els requisits que s’expressen a l’apartat precedent (3.1.):

- Les persones que treballin a l’entitat organitzadora.

- Les persones que hi participin fent servir dades falses, o de qualsevol manera que resulti fraudulenta.

3.3 Incompatibilitats per rebre un premi:

- Cap persona participant no pot ser agraciada amb més d’un premi. En cas que una mateixa persona sigui premiada dues vegades, només té dret a rebre un premi.

- Les persones que, havent complert tots els requisits que s’estableixen per participar en el sorteig, i havent resultat premiades, no formalitzin la matrícula en el període establert a la base SEGONA, passat aquest període perdran la condició de premiat i el premi queda desert.

- Els participants que adquireixin la condició de premiat havent fet servir dades falses o de qualsevol manera que resulti fraudulenta.

 

QUARTA. Procediment del sorteig

L’entitat organitzadora realitzarà en presència física davant les persones participants que assisteixin al sorteig el dia 11 de novembre de 2022 entre les 18 i les 20h, que es celebrarà a l’Hotel EXE, dins el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, a través d’un procediment informàtic aleatori que inclourà totes les persones inscrites que hagin complert els requisits que s’han referenciat a la base TERCERA.

El sorteig es realitzarà a través de la plataforma: https://app-sorteos.com/es/apps/sorteados

La plataforma de forma aleatòria procedirà a extraure 2 (dos) números de entre tot els registres de participants i seran les persones guanyadores. Així mateix, posteriorment, també s’extrauran 2 (dos) números suplents que, per ordre d’extracció, substituiran el premiat en els casos d’identificació incompleta o incorrecta, renúncia, incompliment dels requisits que s’exigeixen en aquestes bases o impossibilitat de localització quan hagin transcorregut 10 dies laborables des que hagi tingut lloc el sorteig.

La plataforma permet extreure un report dels números que han estat guanyadors per poder acreditar el resultat del sorteig.

L’entitat organitzadora, en cas de força major i per causa justificada, es reserva el dret de modificar el DIA DEL SORTEIG o el procediment del sorteig que s’estableix aquí. En cas de modificació es comunicarà a través de la pàgina web de l’entitat organitzadora.

 

CINQUENA. Comunicació al premiat i formalització del lliurament

L’entitat organitzadora comunicarà al premiat el premi obtingut a través dels mitjans de què disposi (telèfon o correu electrònic) i acordaran el procediment per formalitzar-ne el lliurament. El premiat disposarà d’un termini de 10 dies hàbils des de la notificació de la condició de premiat per posar-se en contacte amb l’entitat organitzadora i manifestar per escrit que accepta el premi obtingut.

En qualsevol cas, el premi s’haurà de formalitzar amb la matriculació al curs corresponent abans del dia 31 de desembre de 2023, llevat de causa degudament justificada que impossibiliti fer la matrícula en el termini esmentat, cas en el qual es permetrà la matrícula al curs quan s’hagi solucionat la contingència, en un moment posterior.

 

SISENA. Canvi dels premis i renúncia o impossibilitat d’acceptació

El premi del sorteig d’aquesta promoció en cap cas pot ser objecte de canvi o compensació a petició del premiat. En cas que, per qualsevol circumstància, el premiat renunciés al premi o, per qualsevol raó, no el pogués acceptar, es procedirà a assignar-lo al premiat suplent següent, i així successivament fins que s’exhaureixi la llista de premiats suplents a la qual es fa referència a la base QUARTA d’aquest document. En cas que cap premiat suplent de la llista pugui acceptar els premis o tots hi renunciïn, el premi es declararà desert.

 

SETENA. Utilització publicitària del nom del premiat

L’entitat organitzadora recollirà en el formulari d’inscripció al sorteig el consentiment exprés de la persona que resulti guanyadora amb la finalitat de promocionar aquesta promoció i el sorteig efectuat, i farà servir per aquesta finalitat el seu nom i imatge, amb subjecció estricta a les obligacions que es deriven de l’entitat organitzadora en matèria de protecció de dades personals tant pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades —i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”)— com per la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades i garantia de drets digitals (“LOPDGDD”). Igualment, l’entitat organitzadora actua amb subjecció estricta a les obligacions que es deriven per a ells de la Llei orgànica 1/1982 de protecció civil del dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge.

 

VUITENA. Període de reclamació

El període per interposar qualsevol reclamació relativa a l’execució del sorteig finalitzarà un cop hagin transcorregut 15 dies des del dia de celebració del sorteig.

 

NOVENA. Fiscalitat dels premis

El premi d’aquesta promoció està subjecte a tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques, com a guany patrimonial, subjecte a ingrés a compte que ha de practicar l’entitat organitzadora.

 

DESENA. Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que proporcioni el participant seran tractades per la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (“FUAB”), amb domicili a l’Edifici Blanc, Campus UAB, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona i NIF número G-61612925.

Les dades sol·licitades són necessàries per dur a terme el sorteig i lliurar el premi als premiats i es tracten amb les finalitats següents:

  • identificar el participant;
  • gestionar l’execució del sorteig i lliurament posterior del premi, en cas de ser premiat.

Igualment, les dades es tracten per complir les obligacions normatives requerides a la FUAB. La base legal per al tractament d’aquestes dades és el consentiment de la persona interessada. Les dades personals es poden comunicar a autoritats i organismes públics per complir una obligació legal requerida la FUAB. Les dades es tractaran mentre estiguin vigents les autoritzacions derivades de la participació en aquesta promoció; sens perjudici de l’anterior, se suprimiran quan hagin transcorregut 30 dies des de la data del sorteig i es conservaran (durant el termini de prescripció de les accions derivades d’aquestes relacions) als únics efectes de complir les obligacions legals requerides i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions sempre hi quan no s’hagi donat conformitat al mateix formulari per a fer-ne un ús publicitari.

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades davant la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, a l’avinguda Can Domènech, Edifici Blanc del campus de la UAB, Cerdanyola del Vallès (Barcelona) o mitjançant correu electrònic a proteccio.dades@uab.cat.

Si consideren que els seus drets no s’han atès adequadament o que s’han vulnerat, tenen dret a presentar una reclamació prèvia davant la delegada de protecció de dades de la Corporació UAB (dpd.corporacio.uab@uab.cat; Av. Can Domènech s/n - Edifici Blanc del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona - 08193 Cerdanyola del Vallès).

D’altra banda, també poden presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), presencialment al carrer Rosselló 214 – Esc. A, 08008 Barcelona, o mitjançant la seva seu electrònica: https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_elec

 

ONZENA. Acceptació de les bases

Els participants, pel simple fet de participar en aquesta promoció, n’accepten les bases i accepten el criteri de l’entitat organitzadora pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada d’aquesta promoció.

 

Cerdanyola del Vallès, 11 de juliol de 2022